Hva lærer Bibelen om dåpen?

Av C. H. SPURGEON.


Det finnes mange som ikke undersøker dåps spørsmålet av frykt for at de skal bli nødt til å oppgi sin gamle anskuelse og la seg døpe som de der tror på Kristus. Men et sådant sinn åpenbarer alt annet enn ærlighet mot Gud og sin egen samvittighet. Tror du at barnebestenkelse er en bibelsk dåp? Kanskje innbiller du deg at denne din tro er skriftmessig. Jeg for min del kan ikke tro det. Hvem av oss tror så riktig i denne viktige sak? Det må Bibelen avgjøre. Jeg mener at kun den troende bør døpes ved fullstendig neddykkelse i vann, eller som det heter: "Begravet med Kristus ved dåpen." La oss ikke ved bruk av den menneskelige visdom diskutere dette emne; men la Guds ord få avgjøre saken. Det er et emne av den største betydning, som enhver troende bør se til å få klart for seg. Søk derfor den Hellige Ånds ledelse og åpne din Bibel og ransak den under bønn til Gud om lys og veiledning. På den ene side har jeg nedtegnet de bibelsteder, som handler om troendes dåp; den annen er åpen for deg, så du kan anføre de bibelsteder som tydelig taler om barnedåp. Jeg ønsker at du ikke må bygge din tro og din handling på usikre slutninger, men på Bibelens bestemte forskrifter.

Bibelens vidnesbyrd om
troendes dåp:

Her anføres de bibelsteder som
tydelig taler om spebarns dåp.

Dåp ved neddykkelse. -
Rom 6.3-5; Kol 2.12;1.Kor 10.1-2;
1.Pet 3.20-21; Apg 8.38; Joh 3.23.
 
Jesu dåp. -
Matt 3.13-17; Mark 1.9-11; Luk 3.21.
 
Jesu befaling til sine disipler.
Matt 28.18-20; Mark 16.15-16.
 
Dåpen på pinsedagen.
Apg 2.37-47.
 
Filip døper i Samaria.
Apg 8.7-13.
 
Hoffmannens dåp.
Apg 8.35-39.
 
Paulus' dåp.
Apg 9.18 og 22.16.
 
Kornelius' og hans venners dåp.
Apg 10.47-48.
 
Fangevokterens dåp.
Apg 16.30-34.
 
Paulus døper i Korint.
Apg 18.8; 1.Kor 1.16 og 16.15.
 
Paulus' hentydninger til dåp.
Rom 6.3-5; Kol 2.12; Ef 4.5;
1.Kor 12.13; Gal 3.27; 1.Kor 15.20.
 
Kristi framstilling av sin lidelse
under bildet av en dåp.
Matt 20.22-23; Luk 12.50.
 
Folket gav Gud rett, men fariseerne
foraktet Guds råd.
Luk 7.29-30.
 

Dåp

Til hovedsiden