TIDSALDRE OG HUSHOLDNINGER
- del 4 -


D.     TIDENES TIDER

 

Dette er en ”dobbelt tid”, og rommer ”tusenårsriket” og den ”fullkomne tidsalder”. Mellom disse skal jorden ”renses ved ilden”. Den vil bli innvarslet ved den ”andre etappe” i Kristi andre komme.

 

  1. TUSENÅRSRIKET

 

Dette er ikke bare en ”tidsalder” men også en ”tidshusholdning”, den ”Messianske tidshusholdning” eller da Kristus styrer som Konge. Skribenter og sangere har skrevet og sunget om en ”gyllen tidsalder”, en tidsalder med en universell rettferdighet og fred; og jødene tror at det syvende ”tusenår” fra skapelsen skal bli en ”Sabbatshvile”, og en beskrivelsen på denne tidsalder blir gitt oss i det Gamle Testamentet. At det skal være en periode på tusen år der Satan er bundet og Kristus skal regjere over nasjonene blir tydelig åpenbart i det Nye Testamentet. Denne perioden blir omtalt seks ganger i Åpenbaringsboken (Åp 20.1-7).

 

I tusenårsrikets tidsalder vil igjen Gud behandle menneskeslekten som et hele, men den er inndelt i nasjoner. Menigheten vil ikke være på jorden, bare ved representanter ved de som vil bistå Kristus, KONGEN, i Hans ledelse av det tusenårige rike. Jødene, som nasjon, vil da bli ”NASJONENES HODE” (5.Mos 28.13). Mens de delvis vil overholde den ”guddommelige lov” så vil de være under en ”NY PAKT” (Jer 31.31-37; Heb 8.7-13). Den lov som Gud vil omgås mennesker med i de dager vil ikke være loven, nåden eller dom, men RETTFERDIGHET. Det vil være et ”eneveldig styre”, for Kristus vil styre med ”JERNSTAV” (Jes 11.1,4; Åp 2.27; 19.15; Sal 2.9), men dette styre vil være grunnlagt på KJÆRLIGHET. Da Satan vil være bundet på denne tid, vil den ”Messianske tidshusholdning” være fullstendig forskjellig fra de foregående tidshusholdninger, og kan ikke plasseres sammen med dem. Men vi kan se, når vi gransker resulatet av ”tusenårsrikets tidsalder”, at når Satan blir sluppet løs for en kort tid ved slutten av tusenårsriket, at mennesket vil avsløre dette faktum at det har en opprørsk natur, med et ondt og vantro hjerte, for denne tidshusholdning vil, som alle de foregående, ende opp i FRAFALL (Åp 20.7-10).

 

RENSELSE AV JORDEN VED ILDEN

 

Mellom ”tusenårsrikets tidsalder og den ”fullkomne tidsalder” skal jorden bli ”renset ved ilden”. Denne ”renselse” er beskrevet i 2.Pet 3.7-13. Jorden, som en ”planet” skal ikke ødelegges, bare den ytre del (overflaten) skal brennes opp med den hensikt å ødelegge alle fordervelige og forkastelige plantevekster, sykdommer og plager, og skadedyr på matvekster som synden har fremkalt, og himlene (jordens atmosfære) skal ”forgå med et veldig brak”, og en ny atmosfære (en ny himmel) skal ta dens plass, som skal være fri for sykdomsbakterier og ”onde ånder” og destruktiv virksomhet.

 

  1. DEN FULLKOMNE TIDSALDER

 

Det er denne ”fullkomne tidsalder” eller ”den nye himmel og jords rike” som Kristus overgir til Faderen (1.Kor 15.28), for ”tusenårsriket” er ikke fullkomment, det finnes synd i det, og det ender med frafall. Da det ikke finnes rom for dette ”fullkomne riket” før ”jordens renselse ved ilden” så må den komme etter denne. Dette ”fullkomne rike” er også en ”tidshusholdning”,  ”tidshusholdningen i TIDENES FYLDE” (Ef 1.10). ”Tusenårsriket” og det ”fullkomne rike” utgjør ”MENNESKESØNNENS rike”.

 

B.     TIDSALDRENES TIDSALDER

 

Slik som ”skapelsens tidsalder” var tidsaldrenes ”Alfa”, vil dette være tidsaldrenes ”Omega”. Ved overgivelsen av det ”fullkomne rike” til faderen, vil det som vi omtaler som ”tiden” opphøre, og ”evighetens tidsalder”, som kalles ”tidsaldrenes tidsaldrer” begynne. De stemmer overens med det som apostelen Paulus i sitt brev til Efeserne kaller de ”kommende tider” (Ef 2.7). Og Johannes sier i Åpenbaringsboken at ”djevelen” og ”dyret” og ”den falske profet” skal pines dag og natt ”i all evighet” eller ”aions aions”, ”tidsaldrenes tidsalder” (Åp 20.10), og at ”Guds tjenere” skal herske i denne samme perioden (Åp 22.5).

 

Hva disse ”tidsaldrenes tidsalder” vil åpenbare om Guds plan og hensikt vet vi ikke, men dersom vi er Hans barn skal vi leve og få kunnskap om det, og kanskje ta del i dens utvikling. Hva vi vet er at vi bare er i begynnelsen av alle ting, og vedrørende ”tidsaldrene” er evigheten fortsatt ung.


Til startsiden