Det åttende kongedømme og Israel
(Åp 17,11).

Det Egyptiske riket er symbolisert med et havuhyr, og en stor ørn. Jes 51,9 ; Esek 17,1-24.

1. Egypt var det første kongedømme som undertrykte Israel i hedningenes tider - den perioden i Israels historie fra dens begynnelse som nasjon til KRISTI annet komme (Luk 21,24; Rom 11,25, Åp 11,1-2). Ordene Egypt og Egyptisk er brukt 731 ganger i Skriften og nesten hver gang sammen med Israel. Endog inntil Romerriktes dager var Egypt Israels bitreste fiende, med unntak av noen få perioder med vennskap. Egypt var stedet hvor Israel ble en nasjon og hvor de var undertrykt over 80 år før Moses ledet dem ut av trelldom (1.Mos 15,13-14; 1.Mos 37, gjennom 2.Mos 15). Det (Egypt) er nevnt flere ganger etter Israels opprør (1.Kong 14,2; 2.Kong 17, 18 v 21; Krøn 14,9-12, Jes 30,31; Esek 39,32). Etter å ha undertrykt Israel av og til i over ca. 3750 år, vil Egypt bli gjenstand for Antikrist til å undertrykke dem igjen under det 8. kongedømme. Men vi bør huske at både Egypt og Assyria forfulgte Israel før Babylon og mye lenger enn det. Hvorfor begynne hedningenes tider med det tredje riket som forfulgte Israel kun fordi Daniel så disse tider fra den tid han levde og fremover? Han kunne naturligvis ikke forutsi Egypt og Assyrias undertrykkelse av Israel for det var i fortiden da han levde. Ikke desto mindre var det ikke undertrykkelse av hedninger? Hvis så er tilfelle, hører de med til hedningenes tider. Daniel så dem fra sin tid og fremover, mens Johannes så hele tidsbolken fra Egypt til det gjenoppståtte Romerrike, i den hensikt å bestemme det 8. rike som vil komplettere hedningenes tider. Babylon som et ringere kongedømme hjalp Assyria mot Israel (2.Kong 17,24-30; 2.Krøn 33,11). Det var brukt av Gud for å ta Juda til fange i 70 år (2.Kong 20; 1.Krøn 29; Jer 24). Babylon er nevnt i Daniel som hodet av Gull (Dan 2,37-38) og en løve (7,4). Dan 8,21-25; 11,40-45. Egypt vil igjen bli en verdensmakt (Esek 29,15), men vil tjene Herren sammen med Israel i Tusenårsriket (Jes 11,11-16; 19,23-25, 27,12-13). 

Assyrias rike blir fremstilt bilelig som en løve. Jer 50,17-18;

 

2. Assyria var det andre store rike som undertrykte Israel i hedningenes tider. Det ble grunnlagt av Nimrod (1.Mos 10,8-12). Det var et rike under Egypt i 1300 år. Så tillot Gud det å tukte Israel (2.Kong 15-16, 17-19, 23-24) Assyria og assyrisk er brukt 175 ganger og nesten alltid i forbindelse med Israel. Det undertrykte Israel gjentatte ganger i omlag 175 år. Antikrist vil bli den siste assyrer som undertrykker Israel i hedningenes tider (Jes 10,20-27; 14,25; 31,4-9; Mika 5,5-6). Assyria vil i tusenårsriket bli velsignet sammen med Israel (Jes 11,16; 19,23-25). 

Fire av verdens rikene som undertrykte Israel 
i hedningenes tider, slik som Daniel så dem:

3. Babylon var det tredje store rike som undertrykte Israel i hedningenes tider. Det var det første riket som nevnes i Daniel, og av den grunn mener flere bibelforskere at hedningenes tider starter med Babylon. Ordet Babylon er brukt 284 ganger i Skriften og nesten alltid i forbindelse med Israel. Det vil ta del i undertrykkelsen av Israel i de siste dager (Jes 13-14; Jer 50-51). 

4. Medo-Persia var det fjerde riket som undertrykte Israel i hedningenes tider. Det er det andre hos Daniel. Det skildret som brystet og armene av sølv (Dan 2,32.39), bjørnen (7,5) og væren (8,20). Det er bare henvist til 58 ganger i Skriften, men har en viktig rolle (2.Kong 17,6; 18,11; Jes 13,17; Dan 5, 10,13-21; 11,1-2; Esra 1,1-8; 4,1-9; 9; Neh 1-13). Det vil oppfylle profetien i de siste dager under Antikrist (Esek 38-39). Medo-persia forfulgte Israel gjentatte ganger i over 100 år. 

5. Grekenland var det femte rike som forfulgte Israel i hedningenes tider, og det tredje i Daniels bok. Det er symbolisert ved buken og lendene av kopper (2,32.39), som leoparden (7,6) og som bukken (8,5-9; 20-25). Det er bare nevnt ved navn 9 ganger i Skriften hvilket skyldes det faktum at det eksisterte mellom det gamle og det nye testamentets tid. Det er nevnt flere ganger i Makkabeerboka i Apokryfene. Praktisk talt alt i Dan 8,11 og 12; Åp 6,1-8; 13,1-18; 17,9-17, 19,19-21 må forståes i forbindelse med Grekenland som vil bli gjenreist som det 8. kongedømme. De greske, syriske og egyptiske deler av riket forfulgte Israel igjen og igjen i 250 år. Det greske riket er det femte hode på dyret i Åp 17,9-11 som var (før Johannes), er ikke (på Johannes' tid), og vil stige opp igjen i det 8. og siste kongedømme for å undertrykke Israel. Det er hodet som var såret til døden og gjort levende igjen (13,3.12). 

6. Romerriket var det sjette riket som undertrykte Israel i hedningenes tider og det fjerde i Daniels bok. Det er symbolisert i Daniel 2,33-40 som føttene av jern, det ubeskrivelige dyr 7,7-8;23-24 og det sjette hodet på dyret i Åp 17,9-17. Romerriket undertrykte Israel i over 200 år og spredte jødene utover i år 70 etter Kristus (Dan 9,26-27; Matt 24,1-3; Luk 21,20-24). Det er innenfor dette territorium de neste to kongedømmer vil oppstå. 

7. Det gjenoppståtte Romerriket vil bli det neste rike som Skriften nevner vil undertrykte Israel i hedningenes tider. Dette rike vil være bygd opp av 10 småriker innenfor det Romerske rikes territorium i den siste tid. Av denne grunn kaller vi det det gjenreiste Romerriket, ikke det gjenopplivede. Hvis det romerske rike skulle gjenopplives, ville det være et kongedømme styrt av en mann fra Roma, men i steden for dette vil 10 adskilte kongedømmer styrt av 10 konger og med 10 adskilte hovedstader bli dannet innenfor det Romerske rikes territorium. Dette er symbolisert i Daniel med 10 tær (2,40-45) og 10 horn (7,7-8;19-24) og med 10 horn i Åp 12,3; 13,1; 17,9-17) 

10 bevis på at tærne og horna betyr det samme

1. Tallet er det samme (12,3; 13,1; 17,12; Dan 2,40-45; 7,7-27) 
2. De eksisterer alle sammen og slåss mot Kristus på Harmageddon (17,14; 19,11-21; Dan 2,34-35; 44-45; 7,8-14;21-27) 
3. Alle eksisterer etter Romerriket, og er en revidering av det (17,12-17; Dan 2,44-45; 7,7-8; 23-24). 
4. De vil alle være forbundet med det samme dyr på samme tid (Åp 17,12-17; Dan 2,44-45; 7,7-8; 23-24) 
5. Det lille horn i Dan 7,7-8; 19-24 og dyret i Åp 17,9-17 er det samme og vil oppstå etter de ti kongene og iblant dem (17,12-17; Dan 7,7-8; 23.24) 
6. De vil bli gjenstand for samme mann på samme tid (13,1-8; 17,12-17; Dan 7,23-24). 
7. Guds og Kristi kongedømme vil bli opprettet i de dagene disse eksisterer (17,14; 19,11-21; Dan 2,44-45; 7,7-27) 
8. De vil gi sin makt til samme mann i samme tidslengde (13,5; 17,8-17; Dan 7,23-25; 12,7)  
9. De ti horna er det samme som det 7 kongedømme i Åp 17,8-17. De etterfølger det 6. kongedømme (Romerriket) og går forut for det 8. eller Antikrists herrevelde (åp 17,8-17). De ti tær og ti horn fra Dan 2,40-45; 7,7-8; 23-24 kommer også fra Romerriket, etterfølger Romerriket og går forut for det lille horn eller Antikrists herrevelde. Av dette følger at de må være det samme. 
10. De ti horn i begge bøkkerne (Åp. Dan:) regjerer både før og etter dyret eller det lille hornet. Deres regjering før han er forskjellig en hva den er etter han. Før han kommer er de uavhengig, fri, ubunden, selvstendig, men etter at han kommer til makten er de underkastet han. De kontrollerer det syvende, men han kontrollerer det åttende kongedømmet. Derfor må de være det samme. 

Det åttende gjenopplivede Grekenland vil bli det andre av det fremtidige riker som undertrykker Israel i hedningenes tider, og den siste verdens makt som vil gjøre det. Antikrist vil komme ut av de ti kongeriker og omstyrter tre av dem. De andre vil underkaste seg han, på den måten former de det åttende kongeriket (Dan 7,23-24; Åp 17,8-17). Det vil bli beseiret av Kristus ved Hans andre synlige komme til bake til Jorden. Dette vil gjøre ende på hedningenes tider.


Profetordet

Til hovedsiden