DOBLE OPPFYLLELSER I PROFETIENE


Når vi skal begynne å studere profetiene i Skriften, er en av de viktigste nøkler vi har; det at vi forstår at noen profetier har mer enn en oppfyllelse. Det er ikke uvanlig at vi finner en forutsigelse som har en forberedende eller innledende, delvis oppfyllelse og senere en full og endelig fullbyrdelse. Dette kan vi kalle for "loven om dobbel oppfyllelse".

Det klassiske eksempel er Joels profeti vedrørende Åndens utgytelse.

"Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de dager. Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden: blod og ild og røksøyler. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst" (Joel 3.1-5a).

Når Peter siterer dette avsnittet på pinsedag (Apg 2.14-21) sier han: "… dette er det som er sagt ved profeten Joel". Men han kunne ikke ment at dette var en fullstendig oppfyllelse, siden noen av de ting som Joel talte om ikke skjedde på pinsedag.

Ånden ble ikke utøst over alt kjød, men bare over tre tusen jøder. Det var ingen underfulle tegn på himmelen – solen ble ikke forvandlet til mørke, og heller ikke ble månen forvandlet til blod. Heller ikke alle tegn på jorden skjedde – slik som blod og ild og røksøyler.

Dette vil si at pinsedagen var en tidlig og ikke en fullstendig oppfyllelse av Joels profeti. Profetiens fullstendige fullbyrdelse vil finne sted ved Kristi andre komme. Disse ting vil komme forut for Hans komme, ved disse forutsagte tegn og bli etterfulgt av at Ånden blir utgytt over alt kjød i tusenårsriket.

Vi har en annen illustrasjon på denne "loven om dobbel oppfyllelse" i det vekjente avsnitt om jomfruen i Jes 7.14:

Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.

Profetien fikk tydeligvis en umiddelbar betydning for kong Akas, nemlig at et barn ville bli født og skulle kalles for "med oss er Gud", som tydet på at seieren var nær. Før barnet var gammelt nok til å forkaste det onde og velge det gode ville alliansen Syria-Israel være knust, og innen noen få år ville dette barnet leve på landets overflod (v.15).

Men den komplette utfoldelsen av verset kom ved Kristi fødsel.

Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud (Matt 1.22,23).

Et tredje eksempel på dobbel oppfyllelse finner vi i Salme 118.26a.

Velsignet være han som kommer i Herrens navn!

På Palmesøndag ropte folkemengden, når Jesus red inn i Jerusalem,

Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste! (Matt 21.9).

Men vi vet at ikke dette helt oppfylte denne profetien, fordi senere sier Jesus, da Han sørger over Jerusalem,

For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! (Matt 23.39).

Den endelige oppfyllelsen vil skje når Frelseren kommer til jorden med stor kraft og herlighet, til et folk som vil ønske Ham velkommen som Messias og Konge.

En annen illustrasjon på en profeti som har to fullbyrdelser har med ødeleggelsen av Jerusalem å gjøre. Jesus forutsa at Jerusalem skulle ødelegges i Luk.21.20-24. Hans ord skjedde i år 70, når Titius og hans romerske soldater plyndret byen og jevnet templet med jorden. Men Jerusalems plager er ikke forbi. Det går tydelig frem av Åpenbaringsboken 11.2 at hedningene skal tråkke ned den hellige stad i førtito måneder under den store trengsel.

Salme 2.1,2 blir sitert i Apg 4.25,26

Hvorfor fnyste hedningene, og hvorfor grunnet folkene på det som fåfengt er? Jordens konger steg fram, høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans Salvede.

I Apg 4.27 blir ordene brukt om korsfestelsen av Kristus:

Ja, i sannhet! I denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk…

Dette var en forutgående og delvis oppfyllelse av Salmistens ord. De vil fortsatt ha sin endelige oppfyllelse ved slutten av trengselsperioden, når verdens herskere vi gå sammen i et nytteløst forsøk på å forhindre at Kristus får et herredømme over hele verden.

Et siste eksempel på en dobbel profeti finner vi i profetier som omtaler at Israel igjen skal samles (Jes 43.5-7; Jer 16.14,15; Esek 36.8-11; 37,21). Disse profetiene hadde en delvis oppfyllelse når en rest av jøder kom tilbake til Israel fra fangenskap i Babylon, slik det er beskrevet i Esra og Nehemias. Men den største begivenheten er fortsatt fremtidig. Alle samlinger som har blitt gjort tidligere har bare vært små strømmer. Under tiden for Jakobs trengsel vil Gud bringe sitt jordiske eiendomsfolk tilbake til Israel fra alle verdens kanter (Matt 24.31; 5.Mos 30.3,4; Esek 36.24-32; 37.11-14). Da, og bare da, vil profetiene fullstendig og endelig oppfylles.


Profetordet

Til hovedsiden