STADIER I KRISTI GJENKOMST

Det er viktig og nødvendig at vi klarer å skille mellom Kristi første komme og Kristi andre komme. Det første hører fortiden til og er historie; Hans første komme fant sted for 2000 år siden. Det andre komme hører profetiene til og er fremtidig.

Men det er også nødvendig her at vi forstår at Kristi andre komme ikke bare er en enkelt hendelse. Den strekker seg over en tidsperiode og har fire faser eller trinn. Vi skal her se på hvordan vi skal adskille disse fire stadiene.

På det Nye Testamentets orginalspråk, gresk, betyr ordet som er oversatt "komme" vanligvis "et nærvær" eller "komme ved siden av". Dette betegner en ankomst og et etterfølgende nærvær. Det ble i sin allminnelighet brukt i forbindelse med en konges ankomst og de påfølgende besøk.

Selv i det norske språket bruker vi ordet "komme" på denne måten. F.eks, Jesu Kristi komme til Galilea brakte helbredelse for mange. Her mener vi ikke bare at den dagen Han ankom til Galilea, men hele tidsperioden Han oppholdt seg i dette området.

Så når vi snakker om Kristi andre komme skal vi heller betrakte dette som en tidsperiode mer enn bare en isolert hendelse. Denne tidsperioden har fire faser:

  1. En begynnelse
  2. En kurs
  3. En åpenbarelse
  4. Et høydepunkt

1. Begynnelsen på Kristi komme

Begynnelsen på Kristi komme er bortrykkelsen, dvs, Kristus kommer for å hente sine hellige. Han vil komme i luften, de døde i Kristus vil oppstå først og samtidig med dette vil de levende troende forvandles, og alle vil gå til Faderens hus. Dette kan finne sted når som helst (selv om dagen er fastsatt av Gud) og vil skje i løpet av et øyeblikk også.

For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme (1.Kor 15.22,23).

Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord (1.Tess 4.13-18).

Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham (2.Tess 2.1).

Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn. Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær! (Jak 5.7,8).

Og nå, barn: Bli i ham, for at vi kan ha frimodighet når han blir åpenbaret, og ikke bli til skamme for ham når han kommer (1.Joh 2.28).

Andre avsnitt som viser til bortrykkelsen er 1.Kor 15.51-54; Fil 3.20,21; 1.Tess 1.10; 1.Joh 3.2.

2. Kursen på Kristi komme

Det andre stadium er at de troende skal inn for Kristi domstol. Dette er den retning eller kurs som bortrykkelsen vil føre de troende - til Kristi domstol - når belønningen skal gies til de troende for trofast tjeneste.

For hvem er vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans – om ikke nettopp dere, når vi står for vår Herre Jesus i hans komme! (1.Tess 2.19).

Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme! (1.Tess 5.23).

Se også Rom 14.10-12; 1.Kor 3.11-15; 2.Kor 5.10; 2.Tim 4.7,8.

En annen hendelse som vi kanskje skal ta med inn under dette som vi behandler her er Lammets bryllupsmåltid. Fra Åpenbaringsboken vet vi at den vil finne sted forut for åpenbarelsen av Kristi komme i herlighet. Vi tar dette med her selv om ordet "komme" ikke blir brukt i forbindelsen her.

Og jeg hørte likesom en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn, som sa: Halleluja! For Gud Herren, Den Allmektige regjerer som konge! La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til meg: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid! Han sier til meg: Dette er Guds sanne ord (Åp 19.6-9).

Mens disse hendelsene finner sted i himmelen vil jorden erfare en tid med trengsel. Dette vil være en periode på omtrent syv år, der Gud under denne perioden vil utøse dom som tiltar i styrke over jorden (Dan 9.27; Matt 24.4-28; Åp 6 – 19). Den siste halvdel av perioden er kjent som den store trengsel og vredens tid; den vil ha skrekkelige plager og voldsomme katastrofer som aldri noensinne har rammet jorden før (Matt 24.15-31; Joel 2.1-11).

3. Åpenbarelsen av Kristi komme

Den tredje fasen er åpenbarelsen av Kristi komme, dvs Hans gjenkomst til jorden i makt og stor herlighet for å herske som kongers Konge og herrers Herre. Bortrykkelsen vil ikke sees av verden; den vil finne sted på et milliontedels sekund. Men hvert øye skal se Kristus når Han kommer for å ta herredømme. Derfor kalles det åpenbarelsen av Hans komme.

Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte: Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende? (Matt 24.3)

For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være (Matt 24.27).

Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være (Matt 24.37).

og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer (Matt 24.39).

slik at han kan styrke deres hjerter til å være ulastelige i hellighet for vår Guds og Fars ansikt når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige (1.Tess 3.13).

Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet (2.Tess 2.8).

For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet (2.Pet 1.16). (Her taler Peter om åpenbarelsen av Kristi komme slik som det ble sagt på Forklarelsens Berg.)

Andre henvisninger som kan være nyttige vedrørende denne tredje fasen er Sak 14.4; Mal 4.1-3; Apg 1.11; 2.Tess 1.7-9; Jud 14; Åp 1.7; 19.11-16.

4. Høydepunktet på Kristi komme

Den endelige sluttfasen er høydepunktet på Kristi komme, ødeleggelsen av himmel og jord ved ilden som vil skje etter Kristi tusenårige herredømme på jorden. Dette taler 2.Pet 3.4,7-13 om:

og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse…

Men de himler og den jord som nå er, er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt oppe til den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

I dette kapitlet leser vi om spottere som vil stå frem i de siste dager, som fornekter at Kristus vil komme igjen. Hvilken del av Hans komme betyr dette?

Viser de til bortrykkelsen? Nei, de kjenner sannsynligvis ikke til det som har med bortrykkelsen å gjøre. Refererer de til Kristi komme for å ta herredømme? Nei, det sier seg selv at det ikke kan være dette heller. Hele sammenhengen viser at de spotter den endelige dom som alle de onde skal få av Herren. Det betyr et siste klimaks på den dom fra Gud over jorden, eller som de kaller "verdens ende". Deres argument er at de har ikke noe å bekymre seg over. Gud har ikke blandet seg opp i historien og Han vil heller ikke gripe inn i fremtiden. Så de føler seg frie til å fortsette med sine ondskapsfulle ord og gjerninger.

Peter svarer på deres spott ved å peke mot den tid, etter Kristi tusenårige herredømme, da himler og jord (slik vi nå kjenner dem) skal forgå i ilden. Dette høydepunkt på Kristi komme vil skje etter tusenårsriket og ved innsettelsen av evigheten.

Men, spør kanskje noen – hvordan vet vi at det første og tredje stadium, bortrykkelsen og åpenbarelsen, er forskjellige hendelser? Svaret på dette er at de er forskjellige i Skriften på følgende måte:

BORTRYKKELSEN

ÅPENBARELSEN

Kristus kommer i luften (1.Tess 4.16,17). Han kommer til jorden (Sak 14.4).
Han kommer for sine hellige (1.Tess 4.16,17). Han kommer med sine hellige (1.Tess 3.13; Jud 14).
Bortrykkelsen er en hemmelighet, dvs en sannhet som ikke var kjent på gammeltestamentlig tid (1.Kor 15.51). Åpenbarelsen er ikke en hemmelighet; den er teamet til mange gammeltestamentlige profetier (Sal 72; Jes 11; Sak 14)
Kristi komme for sine hellige er aldri knyttet til forutgående tegn i himmelen. Kristi komme med sine hellige vil bli innvarslet ved tegn i himlene (Matt 24.29,30).
Bortrykkelsen sidestilles med Jesu Kristi dag (1.Kor 1.8; 2.Kor 1.14; Fil 1.6,10). Åpenbarelsen sidestilles med Herrens dag (2.Tess 2.1-12).
Bortrykkelsen blir fremstilt som en velsignelse (1.Tess 4.18). Hovedvekten på åpenbarelsen ligger i dommen som følger denne (2.Tess 2.8-12).
Bortrykkelsen skjer i et nu i et øyeblikk (1.Kor 15.52). Dette tyder sterkt på at den ikke vil bli bevitnet av verden. Åpenbarelsen vil være synlig for alle over hele verden (Matt 24.27; Åp 1.7).
Bortrykkelsen ser bare ut til å gjelde menigheten først og fremst (1.Kor 15.51-58; 1.Tess 4.13-18). Åpenbarelsen gjelder først og fremst Israel, deretter også de hedenske nasjoner (Matt 24.1-25.46).
Kristus kommer som den klare morgenstjerne (Åp 22.16). Kristus kommer som rettferdighetens sol med legedom under sine vinger (Mal 4.2).

Profetordet

Til hovedsiden