Bibelstudie av Ivar Helmersen.

MENIGHETENS TILDELTE TID 

"The Ecclesical Dispensasjon."

I Ef.3,5 møter vi utrykket de tidligere tidsaldrer, og i Rom.3,26. møter vi den tid som nå er og i Ef.2,7 de kommende tider. Dette viser oss at Gud har forskjellige tidsaldrer som han handler med menneskene i. Utrykket i Rom.3,26 "den tid som nå er" gjelder nådens tid, hvor Gud handler med menneskene i deres forhold til hans Sønn Jesus Kristus.

 

Sal.90,1 Herre! Du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. 2 Før fjellene ble født, og du skapte jorden og jorderike - ja, fra evighet til evighet er du, Gud.

Fortid Nåtid Framtid
FRA EVIGHET - TIDEN - TIL EVIGHET
Skapelsen

Den tid vi nå lever i kalles for nådens tidshusholdning, og gjelder menighetens tid, hvor nåden blir forkynt. Denne tiden strekker seg fra den Hellige Ånds komme på pinsedag og fram til Kristus kommer som Kongers konge og herrers herre for å opprette sitt rike.

Denne nådens husholdning er kommet inn som en parentes imellom Israels forkastelse og Israels antakelse. Hensikten med denne husholdning er å kalle ut et "Folk for sitt navn" Ap.gj.15,14 som er den NT menighet, Jesu Kristi legeme, sammensatt av både jøder og hedninger. Dette var ikke åpenbart i det GTs skrifter, og det var ukjent for patriarkene og profetene. Jesus Kristus var den første som pekte på dette, når han sier om Peters bekjennelse, i Mat.16,18 "På denne klippe, vil jeg bygge min menighet." dvs. på Peters bekjennelse av at Jesus er den levende Guds sønn, bygger Jesus sin menighet.

Paulus kaller nådens tid for "Hemmeligheten, som i de forrige tidsaldrer (G.T.s, Tidsaldere, det var fem forskjellige) ikke er blitt kunngjort for menneskenes barn." Ef.3,3-6. og legger til at det var" skjult i Gud fra evige tider "Ef.3,9. At hedningene skulle bli frelst var ingen hemmelighet. Rom.9,24-30. Hemmeligheten var at Gud av både jøder og hedninger skulle skape noe helt nytt."ett nytt menneske" Ef.2,15. Dette nye menneske er det som utgjør menigheten som er Kristi legeme, hvor han nå ved Den Hellige Ånd virker i gjenom. 1.Kor.12,12-13. Ved ORDET og ÅNDEN.

Gud handler ikke i første rekke med nasjonene i dag, men heller med de enkelte individer, det enkelte menneske. Det som særpreger denne husholdningen på en spesiell måte er at forherdelsen delvis er kommet over Israel, og det varer inntil fylden av hedningene er kommet inn. Rom.11,25. Fra både jøder og hedninger kaller Gud nå, ved den Hellige Ånd, en for en, individer, som utgjør et nytt legeme, menigheten. Det nye legemet er ikke under loven, men under nåden. Rom.6,14. Grunnlaget for nåden er vårt forhold til Jesus Kristus som vår personlige Herre og frelser. Når Jesus ble satt på Faderens trone, forandret han den fra å være en rettferdighetens trone til å være en nådens trone. Nåden bygger på rettferdighet. Rom.3,23-26. Slik at Guds innstilling, og holdning i nådens tid er en velvillig og overbærende handling mot ugudelige mennesker og nasjoner. "Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse." 2.Pet.3,9.

Så mye om hensikten med denne tidshusholdning, men det store spørsmålet er hvordan vil den da ende, Hva sier Bibelen?

DE FEM PASSERTE HUSHOLDNINGER ER:

1. Mennesket i uskyldighetens husholdning. 1.Mos.1,26.
2. Mennesket i samvittighetens husholdning. 1.Mos.3,7,24.
3. Menneskeveldets husholdning. 1.Mos.9,1-2.
4. Menneskene under løftets husholdning. 1.Mos.12,1-3.
5. Menneskene under lovens husholdning. 2.Mos.19,1-3.

Etter at disse fem tidshusholdninger er passert står det to igjen. Den vi nå lever i er den sjette, og som er Menneskene under nåden, og derfor heter denne tiden nådens og Åndens tidshusholdning. Den siste husholdningen er tusenårsriket, Menneskene under Kristi personlige herredømme, fredsriket. Joh.Åp.20.3,7-15. Hvordan har så de fem tidshusholdningene som vi har lagt bak oss endt? Jo, når vi leser Bibelen husholdningsmessig, så ser vi at de har endt med dom. La oss nå kort se hvordan de passerte husholdningene har endt:

1. Fallet i hagen. Han drev mennesket ut. 1.Mos,26.
2. Samvittighetens husholdning endte med vannflommen. 1.Mos.6.17,8-19.
3. Den tiden mennesket hadde myndighet på jorden endte med at språkforvirringen ble sendt.1.Mos.1,26.
4. Mennesket under løftet endte med trelldommen i Egypt.
5. Mennesket under loven endte med Kristi korsfestelse.
6. Nådens tid hvordan vil den ende, vil den være noe unntak fra de andre som alle endte med dom?

Vi kjenner til de husholdninger som har vært, de er historie. Men når det gjelder den tid som nå er, så er det et emne for det profetiske ord. Det alminnelige syn som råder er at verden vil komme til å bli nådd med evangeliet, og så vil tusenårsriket begynne, og nådens tidshusholdning vil ende i en ærefull suksess med en kjempevekkelse som vil ryste hele jorden. Men er dette det bildet som Bibelen viser? Svaret på det spørsmålet må bli: Nei, på ingen som helst måte, heller tvert imot.

Bibelen lærer at ugresset og hveten vil vokse samtidig inntil høsten som er enden på denne tidsalder. De gode og dårlige fisker blir funnet i samme noten, fårene og geitene beiter sammen, og de kloke og de dårlige jomfruer slumrer og sover alle til brudgommen kommer.

Llignelsen i Matt.13,31-32.

"Han fremsatte en annen lignelse for dem og sa: Himlenes rike er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn hagevekstene og blir til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og bygger rede i grenene." Her beskriver Jesus kristendommens begynnelse, og sammenligner denne med et sennepsfrø, som er det minste av alle frø, men som har en unaturlig vekst som gjør at det blir et tre som himmelens fugler bygger rede i. Hvilken lærdom gir dette oss? Jo, vi vet at menigheten begynte med en liten skare på 120 som ble døpt i den Hellige Ånd på pinsedagen. I likhet med det lille sennepsfrøet hadde menigheten også sin start med få. Som sennepsfrøet hadde en unaturlig vekst, vil også den grå bekjennende kristne masse vokse og vinne innflytelse. Men det er ikke de gjenfødte kristne som omtales på denne måte. Slå bare opp i din Bibel og les om de troendes stilling i verden, og sammenlign det som er nå med det som var i begynnelsen.

Matt.10,24-25. "En disippel står ikke over sin mester, heller ikke står en tjener over sin herre. Det er nok for disippelen at han blir som sin mester, og for tjeneren å bli som sin herre. Har de kalt husherren Be’elsebul, hvor meget mer da hans husfolk!"

Joh.15,18-19. "Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere."

1.Pet.2,11. "Mine kjære! Jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster, som strider mot sjelen."

Av disse skriftsteder kan vi se hvordan Kristus ser på menigheten i verden. Det Kristus fikk oppleve vil også menigheten i noen grad oppleve. Foraktet, spottet, forkastelse, hat og forfølgelse vil møte den overalt. Popularitet og offisiell anerkjennelse ville aldri bli dens lodd i verden. Og dette sier Jesus skal være nok for hans etterfølgere. De skal ikke legge vinn på og regne med å "bli over sin mester". Så lenge vi er i verden skal vi oppholde oss som fremmede og utlendinger. Paulus varsler oss at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2.Tim.3,1-5. Jesus sier at enden på denne tidsalder vil være som dagene før vannflommen. Matt.24,37-39. Og da kan det jo være interessant å vite hva skriften sier om tiden da Noah levde. På denne måte kan vi være i stand til å danne oss et bilde av hvordan denne tidsalder som vi nå lever i vil ende. Her tar jeg kun med seks fakta som en kort oversikt:

1. Det var en tendens å bare tilbe skapningen, og ikke skaperen. 1.Mos.6,5.
2. Der var også raske og hurtige fremskritt i sivilisasjonen å spore, både i kunsten og i vitenskapen, og kulturen. 1.Mos.4,20-22.
3. Det var også en sammenblanding av den hellige linjen til Set og den ugudelige linje til Kaine.
4. En veldig økning av folketallet, og en stadig større samling av menneskene i store byer.
5. Overdrevet og utilbørlig oppførsel, misbruk av seksualdriftene, og en ringeakt av den ekteskapelige lov og orden. Luk.17,26-27.
6. Forkastelsen av Enoks og Noahs forkynnelse. 2.Pet.3,3-4.

En nøye betraktning av vår egen tid forteller oss med klare ord at det går med raske skritt mot avslutningen på nådens tidshusholdning.

Den tid vi nå lever i er en tid hvor følgende skriftsteder går i oppfyllelse like for våre øyne. "Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen." Og vi spør Paulus: Hvordan kan det skje? Paulus svarer, " idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer." 1.Tim.4,1. Videre vitner Paulus for alle som vil høre, han taler drevet av den Hellige Ånd og sier.. " Det skal komme en tid da de de ikke tåler den sunne lære." Igjen spør vi Paulus: Hvordan skal vi være i stand til å kjenne dem? Paulus svarer klart og tydelig. " De skal efter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall," men Paulus hvorfor det, hvorfor lærere i hopetall? Jo, "fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr." 2.Tim.4,3-4. du kan også lese de første versene i 2.Tim.3,1-5. Hvor det står: " at i de siste dager skal det komme vanskelige tider." Uttrykkene, "De kommende tider" og "Det skal komme en tid" og "I de siste dager skal det komme", fra skriftstedene over forteller oss noe helt spesielt. Det er at den tid som Paulus skrev om, ikke gjaldt hans egen tid, men en tid som skulle komme. Ap.gj.20,29-30. "Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg."

Og jeg spør er den tiden kommet? Ja, vi er kommet langt inn i den, Etter paulus død så begynte disse skriftsteder å oppfylles, og de oppfylles også i våre dager. Når Peter sier i 1.Pet.4,7. "Men alle tings ende er kommet nær; vær derfor sindige og edrue så dere kan bede."

Da kan også vi i sannhet si det med tyngde. Alle tings ende er kommet nær. La oss derfor være et bedende folk, som er disponible for den Hellige Ånd, slik att mange må vinnes for himmelen nå like før bortrykkelsen av menigheten skjer. Forkynnelsen om Kristi komme blir ikke gitt den plass som den hadde i begynnelsen. Forkynnere innen de frikirkelige kretser forkynner i skrift og tale med stor frimodighet at menigheten skal oppleve de tre og ett halvt år av den antikristelige trengselstid som er på sju år. Ja, det er til og med noen som lærer at menigheten skal gå i gjennom hele denne grusomme trengselen, de syv årene som vi finner omtalt i Åpenbaringsboken også beskrevet i Matt.24. og Daniel.9,27. Men dersom menigheten skulle oppleve halve eller hele trengselen, kunne man da si: Trøst hverandre med disse ord, vi kommer til å bli martyrer de aller fleste av oss når Herren kommer. Nei, trøsten angående Herrens komme er det motsatte. "Vi som lever... skal rykkes opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord !" 1.Tess.4,13-18. Hva var det vi skulle trøste hverandre med? Jo, nettopp det at vi ikke skal dø når Herren kommer, men forvandles.

Dette er de troendes salige håp. Snart er tiden omme for den Hellige Ånds gjerning, som i nådens tid består i å kalle mennesker inn i kristi legeme som er menigheten. Når menigheten hentes hjem til himmelen, som det står i Joh.14.1-3. "La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er."

Da vil denne tidshusholdning ende i den antikristelige trengselstid, som er en spesiell tid for Israel, som vil resultere i at de omvender seg til Herren, Jer.30,7. og tusenårs riket blir et resultat av denne grusomme trengsels tid som begynner etter menighetens bortrykkelse.

DE SYV HUSHOLDNINGER:

 De syv husholdningene, og lengden på de forskjellige:

1. Uskyldighetens tid, fra skapelsen til syndefallet. Lengden av denne perioden er ukjent. Vi leser bare om en sabbat, så kanskje den varte bare en uke?

2. Samvittighetens, eller også kalt den frie viljes tid, fra syndefallet 
inntil syndfloden. Denne perioden varte i.......................................1.656 år.

3. Menneskevelde eller den sivile myndighet fra syndefloden 
gjennom Babels språkforvirring til Abrahams kallelse.
Denne perioden varte i………… ..........................................…....0.427 år.

4. Løftets tid, fra Abrahams kallelse til utgangenav Egypten.
Denne perioden varte i……………...………………..........…….. 0.430 år.

5. Loven, fra utgangen av Egypten og lovgivningen, inntil 
Jesus Kristus, død. Denne perioden varte i..……………..…........1.491 år.

6. Nådens tid, fra Jesu Kristi død, eller fra Pinse dag til
     Kristus Jesus kommer.
     Den har nå i skrivende stund vart i…………....................... 2002 år.
…                                                                                             = 6,006 år.

Derfor er vi nå i 2002 alt kommet 6,006 år etter syndefallet. Når nådens tid er til ende vet vi ikke, bare Gud vet det. Det vi vet er at Hedningenes tid slutter ved harmageddon. Det er når Kristus kommer med de troende til oljeberget.

7. Tusenårsrikets tid varer, fra seieren ved Hermageddon-slaget inntil det siste opprøret, og her slutter tidsaldrene. Det siste opprøret slutter med den siste dom, Gehenna, det er ildsjøen, fortapelsen. Deretter kommer den evige nye verden, nye himler og en ny jord.

"Tusenårsrikets-Sabbats teori "

Barnabas" brev, som var skrevet i begynnelsen av nådens tidshusholning skriver om sabbaten i kap 15 " Dertil er det skrevet om sabbaten i de ti bud som han talte til Moses, ansikt til ansikt, på fjellet Sinai: "Du skal helligholde Herrens sabbat med rene hender og et rent hjerte." 2 og et annet sted sier han: "dersom mine sønner holder sabbaten, vil jeg utøse min nåde over dem." 3 Han taler om sabbaten ved skapelsens begynnelse: "Og Gud gjorde sine henders verk på seks dager, og på den sjuende dag avsluttet han det, og han hvilte på den og helliget den" (1.Mos.2,2 f). 4 barn, legg merke til hva det betyr at han "avsluttet verket på seks dager ". Det betyr at Herren vil gjøre en slutt på alt etter seks tusen år. For "en dag " betyr hos ham tusen år. Han er selv mitt vitne når han sier: "Se, Herrens dag er som tusen år " (Sal.90,4) Altså, mine barn, vil universet nå sitt sluttpunkt etter seks "dager", det vil si de seks tusen år. 5 "Og han hvilte på den sjuende dag" (1. Mos.2,2.) Dette betyr at når hans Sønn kommer for å gjøre ende på Den Lovløses tid og dømme de ugudelige og omskifte solen og månen og stjernene, - da skal han visselig hvile på den sjuende dag.... 8 Og i tillegg til dette sier han til dem: "Deres nymåner og deres sabbater tåler jeg ikke" (Jes.1,13). Ser dere hva han egentlig sier? De nåværende sabbater er ikke til behag for meg, men bare den sabbat jeg har fastsatt. På den vil jeg gi hvile til alt, og jeg vil skape begynnelse til en åttende dag, det vil si begynnelsen på en annen verden. 9 Derfor feirer vil også den åttende dag med glede, for på den sto Jesus opp fra de døde, og etter å ha åpenbart seg, for han opp til himmelen." Sitat slutt.


Selv om dette virker interessant, så tror jeg ikke vi kan bruke den såkalte syvdagers teorien, som går ut på at i løpet av syv tusen år vil Gud ha avviklet sin frelses plan, dvs. at det syvende tusen åre vil være tusenårsriket. men ut i fra dette ovenstående reine stykket nærmer vi oss oppfyllelsen av denne teori med raske skritt.

Etter vår tidsregning er vi om tre år i to tusen år etter Kristi fødsel, men vi er opprinnelig fire til seks år feil i vår tidsregning, vi vet at Herodes den store levde da Jesus ble født. Historien forteller oss at Herodes døde i år fire før 0, og siden Bibelen forteller oss at han levde da Jesus ble født, ja at han gav besked om at alle gutte barn fra to år og under skulle utryddes. Ut i fra dette er det alminnelig kjent at vår tidsregning er fra fire til seks år feil, legger vi fire år til 2000 kommer vi til 2004, og legger vi til to år til er vi allerede i 2006 så da skulle jo tusenårsriket ha begynt for seks år siden, dersom teorien om at det syvende tusen året etter Adams skapelse er tusenårsrikes sabbats ville. Trengselen vil vare minst syv år, derfor forstår vi at denne teorien ikke holder prøve.

Hvilken nytte kan vi ha av dette vi til nå har berørt? Jeg tror dette viser oss noe vesentlig, nemlig at Gud har forbeholdt seg den retten, å vite tider og timer, det er ikke gitt menneskene.

 FØRTIÅRS EPOKEN

Jeg vil også nevne begrepet førtiårs epoken. Man hørte ofte før nevnt at når Israel ble en selvstendig nasjon 14 mai 1948, så regnet man ut i fra Matt.24 at en slekt er 40 år, og i følge Matt.24,34. "Denne slekt skal ingenlunde forgå før alt dette skjer." Og man regnet 40 år fram og kom til 14 mai 1988, og flere hevdet at innen de 40 år må Jesus ha hentet menigheten. Men det viste seg å ikke være tilfellet, i skrivende stund er menigheten fortsatt på jorden og venter på opprykkelsen. Ved en nærmere betraktning av Matt.24,34. ser vi at uttrykket "Alt dette" som da skal skje er det som har med trengselstiden å gjøre. Det står for eks. i Matt.24,15. "Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted - forstå det, enhver som leser! -" Dette gjelder Antikristen. Skal menigheten se det som nevnes her? Nei, Antikrist vil ikke være i stand til å åpenbare seg før etter menighetens opprykkelse,

2.Tes.2,7-8. "For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. Da skal den lovløse* åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. *Antikrist.

Matt.24 taler om de som blir tilbake i trengselstiden, og de vil være blant dem som vil se "alt dette" som da skal hende. I trengselen oppfylles Jesu ord i Matt.24,15. "Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted - forstå det, enhver som leser! -"

Måtte dette lære oss, å ikke komme inn på området med å regne ut tider og timer som er fastsatt av Faderen, men heller være åpne for dette vidunderlige løftet. "Dere skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner..." Ap.gj.1,8.

EVANGELIET TIL ALLE

Matteus kap.24,14. " Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme." Utfra dette skriftstedet er det noen som hevder at før Jesus kan komme for å hente menigheten må evangeliet forkynnes for alle folkeslag. Når du leser dette i Matt.24, vil du være så vennlig å legge merke til hva som virkelig står her, da vil du se at det her er tale om Jesu gjenkomst til jorden og tidsalderens ende, og ikke bortrykkelsen.

For det første skal du legge merke til at det står "dette evangeliet om RIKET skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag." Det som da blir forkynt er gode nyheter om tusenårsriket, og ikke nådens evangelium som blir forkynt nå i nådenstid for å kalle ut et folk av alle folkeslag som utgjør Kristi legeme (menigheten).

For det andre skal du legge merke til at det på slutten av Matt.24,14 står "og så skal enden komme" Som er tidsalderens ende, og ikke opprykkelsen av den kristne menigheten, men gjelder Jesu komme for å opprette riket. Disse to ting i dette verset forteller oss noe avgjørende, og det er dette:

1. Etter menighetens opprykkelse vil jødene, kanskje de 144.000, og de to vitnene forkynne EVANGELIET OM RIKET over hele jorden. 

2. Når dette budskap er forkynt til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og Antikrist har hatt sine syv år til å forføre menneskene, og han har fått sin dom, og de hellige sammen med Kristus har regjert i 1000 år. VIL ENDEN KOMME.

I tusenårsriket vil jødene være hodet for nasjonene. Jes. 2:3 "Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem."

BRING KONGEN TILBAKE

Det finnes en lære som går ut på at de troende kan være med på å bringe Jesus tilbake, det skal skje ved å evangelisere de unådde folkeslag. De hevder at når det i himmelen finnes mennesker som gir Gud ære for at Jesus med sitt blod har kjøpt dem fra hver stamme og tunge og folk og ætt. Åp.5,9. Derfor må evangeliet først forkynnes for alle mennesker før Jesus kan komme. Hva sier så Bibelen? 

Bibelhenvisningene nedenfor forteller oss at det ikke er evangelisering av denne verden som skal til for å bringe Kongen tilbake.

"All jorden"
"Jorderikets ende"
"alle folk"
"hele verden"
"enhver skapning"

Rom.10,18, og 16,26. Kol.1,6. og 23. Disse uttrykk forteller oss at Nådens evangelium var forkynt for all jorden til Jorderikets ender i hele verden for enhver skapning fra år 30 e.kr. til år 100 e.kr. Den da verende kjente verden var da nådd med evangeliet. Men som kjent, Jesus kom ikke av den grunn. Han kommer når han er ferdig.

JESUS KOMMER NÅR HAN ER FERDIG

"I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort istand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er." Joh.14,1. Ja, Jesus kommer når han er ferdig, ikke når vi er ferdige med å nå de unådde folkeslag. Ikke misforstå, vi skal gjøre alt og bruke alle midler som kan være med på å nå de unåde folkeslag, AMEN !!! Det må vi, Gud gi oss nåde dertil. I ventetiden, mens vi søker å vinne mennesker av alle raser, og Kristus Jesus holder på å berede oss et vidunderlig sted i Himmelen, må vi berede oss for Himmelen. Det gjør vi først og fremst ved å motta Jesus Kristus som vår personelige Herre og Frelser, og leve i lyset slik at vi er rede til hans snare komme når som helst. Jeg vil igjen understreke at vi i ventetiden må be Herren om å utruste oss og istandsette oss slik at vi kan være istand til å vinne så mange mennesker for himmelen som mulig.

NÅR JESUS ÅPENBARES

"For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp (opprykkelsen av de troende) og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet," (det er når Kongen kommer med menigheten). Tit.2,11-13. Hvilken vidunderlig dag når vi skal åpenbares med Kristus i herlighet. "Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart med ham i herlighet." Kol,3.4. "Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbaret hva vi skal bli! Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, likesom Han er ren." 1.Joh.3,2-3.

ETTER 2000 ÅR, I 1000 ÅRs RIKET

I Hoseas 6 møter vi utryket ETTER TO DAGER. Muligens står dette for at Herren vil gjøre Israel som en nasjon levende igjen ETTER TO TUSEN ÅR (menighetens tid har i skrivend stund vart i 1999 år, altså snart i to tusen år). Og etter disse vil Gud gjøre Israel levende. Meget intressant. Videre står et annet utrykk, som er "PÅ DEN TREDJE DAG vil han oppreise oss." Altså i tusenårsriket vil Israel være oppreist til å leve for Herren, og det står at lov skal utgå fra Jerusalem. Israel er i tusenårsriket hodet for nasjonene.

ISRAEL I RIKETS TID

Jes.2,2-4. "Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lengerløfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig."

Sak.8,20- 23. "Så sier Herren, hærskarenes Gud: Enda en gang skal det skje at hele folkeslag og mange byers innbyggere skal komme hit. Innbyggerne i den ene byen skal gå til den andre og si: La oss gå av sted for å bønnfalle Herren og for å søke ham, Herren, hærskarenes Gud! - Jeg vil gå! Jeg og! Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem, og bønnfalle Herren. Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i kappefliken til en jødisk mann og si: Vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere!"  

Jeg burde kanskje i dette skriv nevne att det finnes kilder som kommer til 1.718 år i lovens tid. Mens det er flere kjente bibelforskere som kommer til at det kun var 1.491 år, la oss undersøke dette:

Det at lovens tid varte 1,718 år isteden for 1,491 år, er regnet utfra følgene betraktninger:

  0,041 år fra utgangen av Egypt til inngangen i Kanans land.
  0,520 år (eller mer) fra inngangen i kanaans land til Sauls regjering.
  0,513 år fra kong Saul til det Babyloniske fangenskap.
  0,164 år fra det Babyloniske fangenskap til gjenopprettelsen.
  0,480 år fra gjenopprettelsen til Krirsti tjeneste introdusert av Døperen Johannes.
=1,718 år (eller mer) fra Moses til Kristus, eller fra utgangen fra Egypt til døperen Johannes forkynnelse.

Dersom vi da legger 1,656 år av samvittighetens tid, og 427 år av menneskevelds tid, og løftes tid som varte 430 år så plusser på 2002 år :

  1,656 år
  0,427 år
  0,430 år
  2002 år
=6,233 år

Dersom dette stemmer da er vi allerede 6,231 år etter Adams skapelse, eller sagt på en annen måte vi er dersom denne lovens tid varte 1,718 år isteden for 1,491 år som er den mest kjente, men dersom 1,718 var riktig så befinner vi oss nå 231 år inni det syvende tusen året fra Adams skapelse.

Men selv om vi holder oss til den mest anerkjente tall 1,491 år, og vi tar med de ca fire år som må legges til 2002 så er vi nå kommet til år 6,006 år etter Adams skapelse, og da er vi alt i år 2,006, og dersom vi plusser på to år da kommer vi til år 2,008 e.Kr og har da passert år 2,000 e.Kr, med 8 år. Og når vi vet at bibelen lærer at det er minst syv år som er tilmålt Antikrists tid, hvorfor sier jeg minst syv år? Jo, jeg sier minst syv år fordi vi vet ikke om den Antikristelige trengsel som er på syv år. I Dan.9,27. ser vi Antikrist inn går en pakt med Israel som er på syv år.

"Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke *. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen." * uke betyr her tidsrom på sju år.

Men så langt som jeg kan se sier ikke Bibelen noe om at denne syv års periode begynner umiddelbart ett menighetens bortrykkelse, det kan være en ukjent tid etter menighetens bortrykkelse hvor foreksempel templet som Antikrist vil sette seg i ved midten av trengselen vil bli bygget opp igjen, det lærer Bibelen blant annet i Jes.13.19-22.

"Og med Babel, rikenes smykke, kaldeernes stolte pryd, skal det gå som da Gud omstyrtet Sodoma og Gomorra. Hun skal aldri mer reise seg igjen. Ingen skal bo der fra slekt til slekt. Ingen araber skal slå opp sitt telt der, og ingen gjeter la sin hjord hvile der. Men ørkenens dyr skal hvile der. Husene skal være fulle av ugler, strutser skal bo der, og raggete demoner* skal hoppe omkring der. *onde ånder. Ville hunder skal tute i dets forlatte borger, sjakaler i vellystens slott. Snart kommer hennes tid, og hennes dager blir ikke mange."

Jeg henviser til mitt hefte "OLDTIDENS BABYLON SKAL DET BYGGES OPP? " Hvor jeg skriver hva Bibelen sier om det. I følge det som Jesajas her sier så er det ting som taler for at Babylon vil bli oppbygget igjen. Derfor sier jeg at minst syv år før Antikrist blir gjort til intet ved åpenbaringen av Herren Jesus komme. 2.Tess.2.7-8. vil menighetens bortrykkelse ha skjed.

"For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. Da skal den lovløse* åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. *Antikrist.                                

"Gud bestemte oss ikke til vrede (trengselen) Men til å vinne frelse (bortrykkelse) ved vår Herre Jesus Kristus." 1Tess 5.9.

Jeg håper du som nå lest dette er blant den frelste skaren som skal synge Lammets (Jesu) nye sang, det er sangen om Jesu blod som rant på Golgata for alle mennesker til syndenes forlatelse for alle som har påkalt Jesus Guds sønn til frelse. Dersom du ikke har gjort det, da må du gjøre det, for hver den som påkaller Jesus skal bli frelst. Din evighet er avhengig av DITT valg ! Velg Jesus Kristus Guds Sønn, og du vil aldri angre på det. Amen!!


Profetordet

Til hovedsiden