Bibelstudie ved Ivar Helmersen. Sømådalen den 25/2-89.

DET PROFETISKE ORD OPPFYLLES
I DISSE DAGER I IRAK LIKE FOR VÅRE ØYNE

Dagsrevyen hadde en reppotasje hvor det ble vist hvordan oldtidens Babylon er i ferd med og oppbygges, har dette noen betydning i forhold til Bibelens profetier?


BABYLON BYGGES OPP IGJEN ? Irak har begynt å bygge opp igjen det gammeltestamentelige Babylon. En første Babylon-festival er allerede aviklet med deltakere fra hele verden, melder Christianity Today. Iraks president Saddam Hussein identifiserer seg med Nebukadnesar, og har tatt mål av seg til å lede folket inn i en ny storhetstid.

Dette er veldig inntresant, det vi her er vitne til. Det er en mektig og inntresan begynnelse til oppfyllelsen av det profetiske ord som taler om Babylons plass i endens tid, og dette forteller oss igjen med klar tekst hvor nære Jesu gjenkomst er for og hente sin blodkjøpte menighet til himmelen, som vil skje ved en opprykelse, minst syv år før Jesus Kristus kommer med menigheten tilbake til oljeberget.

Dette du er iferd med og lese vil fortelle deg at Bibelens profetiske ord har talt om dette flere steder, både i det G.T. og det N.T. Disse betraktningene er tatt fra engelsk slik at den språklig flyt er kan hende noe tung, hensikten med dette er at også du skulle få del i dette meget inntresanne som er i ferd med og skje like for våre øyne. Må det bli til mer en en inntresand betraktning, må det vekke oss for alvoret i tiden og oppmuntre oss til å vinne mennesker for Gud, mens det ennå er nådens tid.

B A B Y L O N

Byen var stor. Murene til den kvadratiske storbyen var 22 ¹/² km lang på hver side, hvilket blir 90km. Rundt et område på ca 4,000 «kvadrat km». Rundt byen var en dyp og bred vollgrav fylt med vann, og over denne var muren 28 m tykk og 105 m høy Der var 100 porter av kobber, 25 på hver side. Husene var 2-4 etasjer høye. veiene gikk på kryss og tvers i byen slik som i moderne tid.

Byen var bygd på begge sider av Eufrat; området var kjent som østre og vestre bydel. Den var sammenbundet med en bru som var ca 1 km lang. ved hver ende av brua var et slott, det østre var forsvart av 3 murer; den ytre ca 11 mil, den andre ca 7 mil og den tredje ca 4 mil i omkrets. Det var også en tunnel under elven.

De hengene hager var I alt 25.25 km. Disse hevet seg på terrasser beplantet med forskjellige treslag. Bet - templet og andre store byggverk gjorde Babylon til den største byen i verden. Den hadde 1.200.000 inbygere. Dette er tatt fra Dake’s BIBLE. side 816.

Følgene er tatt fra REVELATION (Åpenbaringen) av Tim Lahaye side 238.

DET KOMMERSIELLE BABYLON ØDELAGT.

Åp.18.

Ødeleggelsen av Babylon som er beskrevet i Åp. 17 og 18, vil spille en avgjørende rolle for verden, og kvitte den for de større onder som har plaget menneskene i omlag fem tusen år. Åp kap 17 tar for seg ødeleggelsen som skal utløses på det kirkelige eller religjøse Babylon I midte av trengseltiden.

Ødeleggelsen av de kommersielle og stats-styrelsnes system vil derimot ikke finne sted før ved enden av trengselstiden. Flere bibellærere ser ikke forskjellen mellom ødeleggelsen i kap. 17 og det i kap. 18, men blander dem sammen. de følgende seks grunner fastsetter at de ikke er like.

1. "Og etter disse ting..Åp.18.1". Denne uttalelsen indikerer at de hendelser som er forklart i kap 18 ikke vil finne sted før etter de hendelsene i kap 17 er oppfylt.

2. "Jeg så en annen engel stige ned fra himmelen",18.1; Begivenhetene i kap.17 var introdusert ved "en av de syv engler som hadde de syv skåler", 17.1; Engelen i kap 18 er tydeligvis ikke den samme som den som introduserte begivenhetene i kap.17. Derfor kan vi anta den samme rekkefølge av de begivenheter som har funet sted gjennom åpenbaringsboken. Når en engel fullfører sitt embede (ansvar), så finner det sted en annen særskildt dom på jorden.

3. Navnene i de to kap. er forskjellige. Navnet i kap.18 er simpelthen "Babylon den store" (18.2;) Sant nok har den ødelagte Babylon i kap.17 navnet "en hemmelighet Babylon den store, mor til skjøgen og til styghetene på jorden" (17.5), men den eneste likhet er beskrivelsen Babylon. Når begge titlene er brukt fult ut, er kontrastene av disse to Babyloner let å se.

4. Babylon i kap.17 vil bli ødelagt av jordens konger (17.16;). Babylon i kap.18 vil bli ødelagt av Gud ved naturkatastrofene.

5. Babylon i kap.17 vil bli ødelakt av kongene på jorden, som fryder seg derover. I Babylon (kap.18) klager og gråter kongene og skipsmennene over henne. (18.9-15).

6. Dersom kapitel 17 og 18 finner sted i de siste dagene av trengselen, vil det ikke være plass for antikristen og den falske profet, for å rydde av veien all religioner og sette opp tilbedelsen av antikristens bilede som vi finner i kap.13.

Vi konkluderer da at kap.17 beskriver ødeleggelsen av "Satans trone" den kommersielle og styrene by av Babylon, som markerer innledningen av trengselstiden. Falt er Babylon den store.

Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet, og han ropte med høy røst og sa: Falt, falt er Babylon den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl. Åp.18.1-2;

Vi blir ikke fortalt om "en annen engel" er en av de syv engler som hadde de syv skåler,- men det synes tvilsomt, for denne engel er spesiel, som hadde "stor makt" som opplyste jorden med sin herlighet. Budskapet til engelen som ropte med høy røst var: "Falt, falt er Babylon den store". Siden kapitel.18 beskriver øddelegelsen av en bokstavelig kommersiell by, verdens styrende hovedstad gjennom trengselen. vil vi naturligvis spør oss selv dette spørsmål, "Hvor er denne by?" Igjen, bibelsudenter er ikke helt enige. Jeg har hørt noen foreslå at det er byen Roma, og for noen år siden foreslo noen byen New York, fordi vedkommende syntes det var det kommersielle midtpunktet i verden. De av oss som tror at vi burde ta skriften bokstavelig når dette er mulig, er tilbøyelig til å tro at byen BABYLON vil gjenreises. Riktignok er det flinke bibel-lærere som ikke går god for dette standpunktet. Uansett er jeg tilbøyelig til å tro at hoved-tyngden i bibelens profeti forlanger en bokstavelig gjenoppbygging av Babylon.

BABYLON
SKAL
GJENOPPBYGGES

Hovedgrunnen til å tro at Babylon må gjenoppbygges har en nøye sammenheng til profetiene angående ødeleggelsen av Babylon som ennå ikke er blitt oppfylt.

1. Jesaja 13 - 14 og Jer.50 - 51 beskriver Babylons ødeleggelse og peker fram til "Herrens dag" En nøye gjennomlesning av disse fire kapitlene vil åpenbare at profetiene andgående ødeleggelsen av Babylon i det gamle testamente, bruker loven om dobbel henvisning; det vil si, de henviser til Babylons omstyrtelse, Israels fiender i deres syttiende års fangenskap. Men siden Babylon er utspringelsen av verdens regjerende kommersielle og religjøse systemer i opposisjon til Guds vilje, har den andre henvisning i disse profetier med Herrens dag, eller trengsels-perioden å gjøre.

2. Ruinene av Babylon har vært brukt til å bygge andre byer med, enda Profeten Jeremias 51.26; sier med klare og utvedtydige ord... "Fra deg skal ingen ta stein til hjørne eller stein til grunnvoll. Men til evig ørken skal du bli, sier Herren."

Det finnes pålitelige kilder som kan fortelle om at minst seks byer bærer merkene av å ha brukt deler av den gamle Babylon i deres bygninger. Dette inkluderer Selvkeia, bygget av grekerne; Ctesiphon ved parterene; Almaiden ved persianerne; og Kuta ved Kalittene; Hilla, bare en tjue minutters spasertur fra de Babyloniske ruinene, var bygget for det meste av Babylons ruiner.

De som bygde Bagdad som ligger ca femti mil nord for Babylon, brukte også matrialer fra oltidensbyen Babylon. Konversasjonsleksikonet av land og folk, vol.3, utgitt av Grolier, fremstiller med henvisning til Babylon. De fant stor rikdom og matrialene av de underfulle bygninger ble brukt til oppførelsen av Bagda i år. 762 e.kr.

Og så,gjenom århundrene har Babylon og Assyrias storhet gått til grunne. Deres praktfulle byer var brukt til å skaffe mursteinene til følgende byer og landsbyer, og sådanne ruiner som barbarene etterlot seg forfalt til de ble uforglemelig jordhauger, hvis navn ble glemt. Denne kjensgjerning alene vil forlange en gjenoppbygging av Babylon, fordi når Gud ødelegger den (Åp.18.), vil ingen del av den noensinne bli brukt til å bygge en annen by.

3. Jeremias og Jesaias antyder at "Babylon er pluselig falt og ødelagt". (Jer.51.8;) Jesaia 13.19; erklærer "Og med Babel, rikenes smykke, kaldeernes stolte pryd, skal det gå som da Gud omstyrtet Sodoma og Gomorra." Historien åpenbarer at oltidsbyen ikke ble ødelagt på lignende måte.

4. Jesaia 13.20; erklærer at Babylons ruiner aldri skulle bosettes mer... "Hun skal aldri mer reise seg igjen. Ingen skal bo der fra slekt til slekt. Ingen arabere skal slå opp sitt telt der, og ingen gjeter la sin hjord hvile der" (Jes.13.20).

Igjen vil en titt på historien åpenbare at slik ikke har vært tilfelle med oldtidsbyen Babylon. En av de beste forklaringene på Babylons historie, som viser at denne profeti aldri har vært oppfylt, finnes i Dr. Clarence Larkins bok, "Dispensational Trut", (husholdningenes sannhet) For en beskrivelse av Babylon og hennes ødeleggelse må vi hendvende oss til Jes.13 - 14; Jer.50 - 51; I disse to profetier finner vi mye som enda ikke er blitt oppfylt med hensyn til byen Babylon. Byen Babylon ble beleiret i år 541 f.kr. ved Kyros, som ble nevnt "ved navn" i profetier 125 år før han ble føtd. Jes.44.28; 45.4;

Babylon blev inntatt stille og raskt ved Belsasars fest, ved å lede bort elven som rant gjennom byen, og kom inn på elveleiet, gjennom portene som sto over elvebreddene. Disse hadde de Babylonske vaktene glemt å stenge den natten. Innbyggerne visste ikke om det før etter "den tredje dag" at kongen var slått i hjel, og at byen var inntatt. der var ingen ødeleggelse av byen på den tid. Noen år etter ble det gjort opprør mot Darius Hystaspis, og etter en fryktløs beleiring som varte 20 måneder ble det tatt ved kriks-strategi. Dette var i 516 f.kr. (Omtrent 478 f.kr. Xerxes, på hans tilbakevending fra Grekenland, plyndret og skadet, hvist han ikke også ødela det store Bet.-Templet)?

I 331 f.kr. nærmet Aleksander seg den store byen som da var så mektig og blomstrene at han forberete seg på å bringe all hans styrkre i beredsskap i tilfelle det skulle vises motstand. Men innbygerne åpnet portene og mottok han med bifalsrop. Etter å ha ofret til "Bel", og lovet at han ville gjenreise det ødelagte templet av den guden, og i ukevis holdt han 10.000 mann i arbeid med å rydde bort ruinene fra grunnvollen. Utvilsomt hadde han til hensikt å gjenopplive Babylons herlighet, og gjøre den til hans hovedstad. Hans hensikt led nederlag, da han døde brått av sumpfeber i en alder av 30 år. I løpet av de følgene krigene av hans generaler, led Babylon mye og kom tilslutt under Selevkeias makt, som av ambisjoner ble påvirket til å bygge en hovedstad til seg selv, og grunnla Selevkeia i det nabolaget omtrent år 293 f.kr.

Denne rivale byen jaget avsted Babylons innbyggere, slik at Strabo, som døde i år 25 etter Kristus, nevner den som om den til en vis grad var for latt.Men allikkevel bosatte Jødene seg der etter fangenskapet i store mengder, og i år 60 e.kr. finner vi apostelen Peter som arbeider blant dem. Det var fra Babylon Peter skrev sit brev, (1.Pet.5.13), Adresert "til de fremmede som er spredt om i Pontus Galatia, Kappadokia, Asia og Betynia." Omtrent i midten av det femte århundre nevner Theodoret Babylon som bebodd bare av jøder, som fremdeles hadde tre universiteter. I det siste året i det samme århundre ble den "Babylonske Talmund." utstedt og godkjent som rettsgyldig av jødene rundt om i hele verden.

I år 917 e.kr. nevner Ibu Hankel Babylon som en ubetydelig landsby, men fremdeles eksisterende. Omtrent år 1100 e.kr. synes den igjen å ha voks til en by av betydning, for den var da kjent som de "To Moskeer". Kort etter ble den utvidet og forsterket og fikk navnet Hillah eller "Rest". I år 1898 e.kr. bestod Hillah av 10.000 innbyggere, Og var omringet av fruktbart land og store treklynger av dadler som strakte seg bortover langs Eufras elvebredder. Så med sikkerhet kan vi si at det aldri har vært tilfelle at "ingen araber skal slå opp sitt telt der, og ingen hyrde skal la sin hjord hvile der" Jes.13.20;

Det kan heller ikke sies om Babylon - "Hennes byer er forlatt, et tørt land, og en ødemark, et land hvor intet menneske bor, ei heller går der noe menneskebarn der." Jer.51.43; Den siste informasjon jeg kan sanke angående byen Hillah, i drabantbyene av det gamle Babylon, enn skjønt ikke innen murene av selve byen, ettersom det vokser hurtig og er betraktet som en velstående by. Hillah har en folkemengde på ca. 85.000. Faktisk talt så er folketallet likestilt med hvilken som helst velstående by i den moderne verden. Det synes som at den Irakske regjering har våknet opp til det faktum at Babyluns ruiner er spennende attraksjoner for verdens turister. I tillegg sprer drabantbyene av moderne Hillah rundt omkring de gamle ruinene. en skribent har gått så langt som å påstå at folk har bosatt seg i landsbyen Babylon.

Dets folketall har økt utrolig siden 1958 fordi den Irakske regjering bygger boliger og tar inn arbeidere for å løfte opp gamle Babylon fra støvet grav. "1961 var det ca 300.000 ifølge Dake’s Bibel kommentar" Oldtidsbyen Babylon oppstår i fra de døde. Hva alt dette betyr er ikke vanskelig å fatte. En verdens regjering, en verdens religion, og en verdens bank-system som muliggjør handelen i verden, samler allerede stor fremgang. det er bare et spørsmål om tid før de bestemmer seg for å lokalisere alt på et sted. det stedet vil bli Babylon.

Nylig, gjorde en av representantene for "De Forente Nasjoner" en sterk appell til forsamlingen om å flytte dets moderne utstyr ut av Manhatten øyen på grunn av de opphoppende omstendighetene, de høye livskostnadener, og diskrimineringen mot noen av representantene. Hans forslag var at D.F.N. skulle flytte til Geneve, som er hovedkvarteret for de internasjonale bankinstitusjoner i verden.

Ved tre anledninger har jeg vært i Sveits. Så skjønt som det er, kan jeg likevel se at det er alt for smått til å bli Satans hovedkvarter under trengselen. Dessuten, lærer Bibelen at Babylon har den tvilsomme ære. Dette forslag til D.F.N. vil istedet bli et viktig moment med henblikk på livets vanskeligheter i New York - økonomisk, rasisme og moralske, og med tiden vil slik et forslag bli gledelig mottatt. På den tid vil den Babyloniske religionen ha oppslukt verdens kirke-forsamlinger og dets økumeniske bevegelse og vil raskt gå mot en sammensmeltning av de hoved-religioner i verden under lederskapet av en som bærer tittelen "Pontitex-Maximus".

Verdensbankene vil mer enn gjerne finansiere gjenoppbyggingen av Babylon som verdens største by, for å tjene hovedkvaternene av denne, en verdens regjering og en verdens religion. Det er en kjensgjerning at Irak er det mest olje-rike landet i verden, og dette vil garantere deres investeringer som naturligvis vil gi en betydelig fortjeneste. Jernbaner og elvebuner skapt til å skaffe havnefordeler, og transatlantiske luftruter vil gjøre Babylon til det strategiske midtpunktet i verden. Og som oldtidsbyen Babylon på sin tid vil det være "Babel, rikenes smykke, kaldeernes stolte pryd. Dersom Herren ikke rykker bort sin menighet snart, kan vi regne med å oppleve og se grunnvollen lagt til verdens-historiens største by".

DEN KOMMENDE ØDELEGELSE
AV BABYLON

Når den er gjenreist, vil den store byen Babylon tjene som Satans trone, regjeringene, regigjøse og handelskvarterene i verden gjennom trengselstiden. Til tross for hennes prakt og viktighet, vil det være det mest kortvarige av alle hovedstatene i verden, for hun vil være øremerket av den almmektige Gud til utslettelse, "I en time er hun lagt øde". Åp.18.19;

Jordens Konger, handelsmenn og sjømenn vil stå langt borte når byen øddlegges gråtende fordi deres store pengefortjeneste og begjær for å tilfrestile kjødet er borte. Aldri mer vil de være istand til å handle; aldri mer vil noen kjøpe fra dem; deres rikdommer er borte, og de gråter i fortvilelse. I kontrast til dette, roper engelen til himmelen og befaler de hellige apostlene og profetene å "glede dere over henne... for Gud har gitt dere hevn over denne." I århundreder har åndelig døde i sin leting etter materielle goder, har handels, religiøse svermere, og regjerings-ledere i verden forsøkt å ødelegge de sanne profetene og Guds apostler. I en time vil de få doble gjengjeldelser for deres synder og misgjerninger (Åp.18. v.5-6). Denne forutsagte dommen skulle visselig advare alle de som setter sin lit til aksjer og obligasjoner, hus og gods, og penger, at de stoler på de gale tingene. Deres tillitt skulle være helt og holdent i Herren.

BABYLON
BLIR KVERNSTEINEN

Den mektige engelen som kaster den store kvernsteinen symboliserer den avgjørende og bråe ødeleggelse av Babylon, som vi klart kan se vil være ved jordskjelv, torden, lyn, plager, sorg, sult og og hun skal bli oppbrent med ild. (18.8;). Utrykket i vers 21 hvor det sies at "hun skal kastes ned med hast og ikke finnes mer", faller sammen med profetiene av Jes.13, og Jer.50-51; som beskriver hennes endelige ødeleggelse.
I Åp.18.22; antyder at i tillegg til handels,-religions-, og regjeringshovedstad, vil Babylon også være musikkenes hovedstad i verden. Dersom hennes produkter er i likhet med dagens populære musikk, som det utvilsomt vil være, vil dets bråk og forvirring opphøre med hennes fall.

LIVETS LYS
ØDELAGT

Det evige mørke som Babylon blir innhyllet i, er et vitnesbyrd til hennes livløshet i all evighet. Hun vil være høytidelig og endelig dømt for hun myrdet de Hellige og de som ville spre Guds sannhet til Menneskene. (Åp.18.23-24;)

GUDS BARMHJERTIGE
KALL TIL HANS FOLK   (Jødene)

"Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger." Åp.18.4-5;

Mitt folk, hvem kan det være som blir kalt av Herren under trengselens grufulle tid for mitt folk?

Kan hende det er trengselens hellige, folk som ikke var kristne ved menighetens bortrykkelse, men som i trengselen har mottatt Kristus som frelser og Herre. Hva gjør de i hovedstaden uten dyrets tall er vanskelig å fatte, men teksten antyder at noen vil nekte og bøye kne for Antikrist. Det finnes også en annen mulighet at de kan være Israellitere som enda ikke har anerkjent Kristus og omvent seg fra deres nasjonale synd og personlige synd. Dersom Babylon skal være handelens hovedkvarter så kan en være sikker på at mange jøder vil være til stede. Guds kal til disse mennesker i enden av trengselstiden er et annet eksempel av hans uendelige nåde, slik som hans kall til Lot og hans familie like før ødeleggelsen av Sodoma og Gomora.

Det er også en annen side som er inntresant og ta med når det gjelder Guds kall til hans folk som lever i Babylon er å "ikke være delaktig i hennes synder, og ikke få del i hennes plager". Fordi Gud virker ifølge prinsippet "det et menneske sår skal han og høste", disse folk blir advart at dersom de tar del i Babylons synder vil de bli dømt deretter. Guds innbydelse til dem om og komme ut av henne er den måten Gud til alle tider har henvent seg til synderen gjennom alle århundrer at de må vende om til ham. Dersom de det gjør tilgir han deres synder og tar bort deres dom. Guds nåde er alltid tilgjengelig. I alle tidsaldre mottar han mennesker som er villig til å vende om til ham fra deres synder, for å motta nåden gjennom Hans Sønn, Herren Jesus Kristus: Kun disse vil unngå Guds dom som kommer over.

***


Profetordet

Til hovedsiden