BORTRYKKELSEN FØR
DEN STORE TRENGSELEN?


DE HELLIGE og DE UTVALGTE i endenstid

 

Det finnes TRE hovet syn angående endenstid, og begivenhetene som da vil skje.

1. BORTRYKKELSEN av menigheten før TRENGSELEN.

2. BORTRYKKELSEN av menigheten mitt i TRENGSELEN.

3. BORTRYKKELSEN av menigheten etter TRENGSELEN.

Alle begrunner de sitt syn ut fra Bibelens tale om DE HELLIGE og DE UTVALGTE.

Bibelen taler om FIRE utvalgte:

1. Kristus........... Jes.42.1. 1Pet.2.6.

2. Alle Kristne... Rom.8.33. 2Joh.1.1,13.

3. Israel............ Jes.45.4. Rom.11.28.

4. Engler.......... 1Tim.5.21.

DE UTVALGTE

En hver som er utvalgt av Gud, er til en hver tid Guds utvalgte.

I Matt.24. tales det om DE UTVALGTE, og nevner dem TRE ganger v.22, 24, 31. Den samme tale av Jesus har vi også i Mark.13. hvor det samme utrykket de utvalgte nevnes tre ganger v.20, 22, 27, vi finner dette utrykket "de utvalgte" nevnt en gang hos Lukas.18.7, alt i alt i de tre evangeliene er det nevnt SYV ganger. Ved en nøyere undersøkelse av disse kommer det klart frem hvem DE UTVALGTE er, de er ingen andre en ISRAEL.

MENIGHETEN KRISTI LEGEME er også på samme måte som Israel nevnt med utrykket DE UTVALGTE SYV GANGER. Rom.8.33, Kol.3.12, 2.Tim.2.10, Tit.1.1, 1.Pet.1.1, 2.Joh.1.1,13. Vi finner utrykket medutvalgte en gang. 1.Pet.5.13. og seks ganger utrykket utvelgelse.Rom.9.11. 11.5,7,28. 1.Tes.1.4. 2.Pet.1.10. Alt i alt står Utvalgt 20 ganger i Bibelen

Fire ganger I GT. Jes.42.1. 45.4. 65.9,22. 16 ganger i NT. Og vi har sett at det tales om fire forskjellige grupper, og disse fire som det tales om er, om Israel, om Menigheten, om Kristus, om Englene.

Samle hans utvalgte "Hans utvalgte", dette er Israel. Matt.24.31. 5.Mos.30.4. Jes.11.12. 43.3-6. 65.9. ISRAEL skal igjennom den store trengselen Se. Hos.5.15. 6.1-2. Sak.12.10. 13.8-9.

Det er ikke tilfelle med NTs menighet. Rom.5.9. 1.Tess.1.10. 5.10. Åp.3.10. Enok er et fint forbilde på Menighetens BORTRYKKELSE før trengselen, Enok ble bortrykket før vannflommen, og den kristne menighet vil bli bortrykket før trengselen. Heb.11.5.

DE HELLIGE

De Hellige, Det sies att Menigheten kan sees i Himmelen første gang i Åp.7.14-17, og att Kristus Kommer tilbake "MED ALLE DE HELLIGE" 3 1/2 år senere. Det har ikke vært noen Hellige på Jorden under denne perioden! Det finnes ikke noen Hellige som møter Han! Han har ALLE de Hellige med seg, tilbake - Denne uttalelse er tatt fra boken når dine penger blir verdiløse, side 181.

Det er bare noen få som blir frelst, mange kommer ikke til å være villige til å betale prisen, og bli med i bortrykkelsen. Luk.14.25-33. Bare 50% av de som tror de er kristne (jomfruer) kommer til å gå inn for å møte brudgommen! Fra samme bok. s195. Men det som blir hevdet i denne boken er ikke Bibelsk.

NB! De HELLIGE er nevnt hele 61 ganger i NT, og i Åp. er de nevnt 13 ganger og til sammen i helle Bibelen 99 ganger. I Åpenbarings boken nevnes DE HELLIGE første gang i kap.5.8, og siste gang i kap.19.8. Som begge omtaler MENIGHETEN de hellige i himmelen.

I kap.13.7. Blir det hevdet at det gjelder menigheten som Antikrist fører krig i mot og beseirer. Men hva da med Jesu løfte i Matt.16.18 "Dødsrikets porter skal ikke få makt over den" De som Daniel beskrev i kap.7.27. er de samme som Johannes beskriver i Åpenbaringen, og begge gjelder TRENGSELENS HELLIGE, og det gjelder den siste delen av trengselen på 3 1/2 år. Åp.13.5. Og Daniel.7.25. De HELLIGE som Daniel skriver om er de av hans folk ISRAEL. Og de samme er det Johannes beskriver i Åp.13.7.

Så det vi kan si med sikkerhet er at de hellige som omtales å være her på Jorden under Trengselens grufulle tid, er martyrene av både Israel og Hedningefolkene, og den gjenlevende rest av Israel de 144000. Hellig betyr å bli satt til side og her i Åp. møter vi to grupper som begge er satt til side. Vi møter Israel under trengselen hvor 144000 er satt til side som Guds tjenere, det er noen av de hellige. Og vi møter martyrene i kap. 7.9-17. to grupper begge satt til side. Og ingen av dem gjelder menighetens hellige. som vi har sett er de i himmelen i Åp. kap.5.8 og er ikke omtalt på jorden i fra kap.6 til kap.19. I kap. 19.8 møter vi de HELLIGE og de er i himmelen, hvor de har vert siden kap.4, dvs igjennom helle den Antikristelige grusomme trengselstid. Det er interessant og legge merke til at den Hellige Ånd ikke nevnes, slik som den gjentatte ganger blir nevnt i kap.2 og 3 som er det avsnittet av Åpenbarings boken som omtaler menighetens tid. Derfor heter det der "Den som har øre han høre hva Ånden sier til menighetene. I kap.13 som tar oss til mitt i trengselen, der blir vi gjort oppmerksomme på i v.9. "Dersom noen har øre, han høre!" Du legger merke til at det står ikke "Hva Ånden sier til menighetene, hvorfor? Jo, fordi menigheten er ved denne tiden i Himmelen, og har vært der i minst 42 mnd - 1260 dager 3 1/2 år. Vi vet ikke når bortrykkelsen skjer, men vi vet at etter den har skjedd vil Antikrist inngå en pakt med Israel på syv år. Dan 9. Men om denne periode begynner umiddelbart etter bortrykkelsen det vet vi ikke.

 

***


Profetordet

Til hovedsiden