En Bibelbetraktning ved Ivar Helmersen

HVEM ER GOG?

Esek.38. V.2. Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal, og spå (profeter) imot ham.

Gog, hvem er han? Jo, han er fyrste over Ros, Mesek og Tubal, leser vi her, og det vi klart kan si ut ifra dette er at Gog er en PERSON, personlig pronomen er brukt om ham i v.2-4; Han er leder av en stor hær som vil kjempe. Han har evne til å ta beslutninger v.10-12; Han drar fra sted til sted som andre personer. v.8-9, 15-16; Han vil falle i slag som andre. Kap. 39.v.4-5; Han vil bli begravet som andre. 39.v.11; Ut fra disse fakta kan vi si at Gog er en person. Men er han en russisk leder? Dersom han ikke er det, hvem kan han da være, la oss undersøke og se hvem han er. Det hebraiske ord for Gog har sin tilknytning til en konge som vi leser om i 5.Mos.3.1-13; som heter OG, det har også sin rot i navnet AGAG som vi leser om i 4.Mos.24.7; Derfor kan vi dra denne slutning at Gog er i slekt med OG og AGAG, og at han kommer fra samme område som kongen OG kontrollerte i det gamle testamentet. Hvilke områder var det da kongen OG hersket over? Jo, det var et sted som het Basan, og hvor er det i dag, jo, det tilhørte det området hvor sør-Syria er i dag, og det ser ut til ut ifra bibelen at Antikrist vil komme fra Syria, og er det riktig, da er Antikrist og Gog den samme personen.

I følge Daniel kap.8.8; som taler om Aleksander den stores rike som blev delt blant fire av hans generaler, som tok Egypt, Syria, Grekenland eller Tyrkia.

Dan.8.v.9 sier at ett nytt horn skjøt fram fra den ene av dem, som til å begynne med var lite, men som senere blev overmåte stort mot syd og mot øst og mot det fagre land. Derfor er han lokalisert mot nord av dette rike, og vi kan ut ifra dette si at Antikrist kommer fra en av de fire delene av Alexanders rike.

Enten fra Egypt - Syria - Grekenland - Tyrkia. Daniel kap.11.40; taler om Antikrist. "Men i endens tid skal sydens konge (Egypt) føre krig med ham, og Nordens konge (Syria) skal storme fram mot ham (Antikrist) med vogner og hestefolk og mange skip og falle inn i landet og oversvømme og overskylle dem."

Nordens konge er Syria, derfor ser vi at Antikrist kommer fra Syria. Derfor Gog i Esekiel 38-39 er Antikrist som kommer fra området hvor kongen OG hersket som var Bason, som igjen er Syria idag ligger i området til Tyrkia. Magogs land er derfor dagens Tyrkia.

Esekiel.38.2; sier fyrsten over Ros, og noen mener da at ordet Russland kommer fra Ros. Men i virkeligheten kommer ikke ordet Russland fra Ros, noen skriver Rosh. I 1.Mos.10. leser vi om Jafets sønner Magog, Mesek og Tubal. Sønnenavnet Gomer betegner uten tvil i kimmeriene - Kimmerioi hos Homer - en folkestamme som holdt til på Krim eller i området rundt halvøya. Magog har gitt navn til folkene i et land hvis beliggenhet man aldri har kunnet fastslå med sikkerhet. Men man kan vel gå ut ifra at Madais navn har tilknytning til mederne, som befolket fjellandet mellom Det Kaspiske hav og Den Persiske bukt.

Navnet Javan kan forbindes med betegnelsen jonerne, som står for grekerne, fremfor alt beboerne av de egeiske øyer og det vestlige lille asia. Men Tubals og Meseks etterkommere har man tenkt på beboerne i andre deler av Lilleasia, mens Tiras muligens ansees for å være stamfar til folkegrupper i Egeerhavet.

Etterkommerne etter Gomers eldste sønn, Askenas, kan være skyterne, et krigerfolk som ifølge Jer.51.27 bodde i nærheten av Ararat. Denne folkegruppen drog kanskje vestover til Europa. Rifat og Togarma bør vel helst sees som betegnelser for folkeslag i Lilleasia. Javans fire barn var Elisa og Kittim (muligens stamfedre til innbyggerne på Kypros); Dodanim og Tarsis. Dodanim er blitt betraktet som stamfar til befolkningen på Rhodos og naboøyene i Egeerhavet, og Tarsis kanskje som stamfar til befolkningen i Spania. Kams sønn, Kus, ga navn til det landområdet vi i dag kaller Etiopia, og sønnen Misraims navn finner vi igjen i datidens Egypt. Put betegner puteerne som bodde i Libya, mens Kams sønn Kanaan ga navn til Palestinias kystsletter og siden til hele området vest for Jordan. Disse opplysningene er tatt fra «Bibelens verden» av Nelson Beecher Keyes.

Selv om Russland muligens kommer fra noen av disse folkene som vil være under ledelse av Gog, beviser ikke det at Russland vil være den mest dominerende makt i disse dager. Nei, Russland vil bare være et av mange land som vil bli beseiret av Gog og være under hans ledelse ved harmageddonslaget. Daniel kap.11.44; forutsier klart at Russland sammen med andre land fra nord, og fra østen vil bli beseiret utenfor grensene til Romerriket, og da er Russland sammen med mange andre land under ledelse av Gog «Antikrist» og vil på den måte være i stand til å oppfylle Ese.38.39;

Det Hebraiske ordet ROSH betyr ikke Russland verken utenfor eller i Bibelen. Rosh er brukt 590 ganger og på 20 forskjellige måter, men ingen av disse 590 ganger er det brukt om Russland (Sovjet).

Esekiel 38-39; sier at GOG "Antikrist" er fyrsten over disse områdene Mesek og Tubal. Hvor er Mesek og Tubal? Er det Moskva og Tubelsk? La oss se: Josefesus sier at fra Tubal og Mesek kommer Abiern - Kapadokien i Asia, området som i dag er Tyrkia. Dersom vi ser på et kart fra Bibelens tid, da vil vi klart se at Mesek og Tubal er lokalisert i dagens Tyrkia, og ikke i Russland. Esekiel kap.38.5; forteller om de folk som vil være ned GOG, det nevnes flere:

1 - Persere, som er Irak, Afganistan og Pakistan.
2 - Etiopere, som er Nord-Afrika.
3 - Putere, som er Libya, og nordre del av det Afrikanske kontinentet.
4 - Gomer, og all dets skare. Hvem er Gomer? Når vi ser på et kart fra Israels
fangenskap i Babylon vil vi se at Gomer hørte til vestre del av Asia, altså dagens Tyrkia. 
5 - Togarma, folket i det ytterste nord, nord for Israel er Tyrkia.
Dersom du ser på et gammelt kart vil du se at Togarma er i midt Asia, som også er det området som er Tyrkia i dag. Jeg er klar over at jeg bryter med de flestes syn på dette emnet, men jeg anbefaler deg å finne et kart over dette området, fra den tiden Esekiel levde i det Babylonske fangenskap, og du vil se at det stemmer.

kart.jpg (206229 bytes)

I følge Esekiel 38.v.15; ser vi at dette slaget kommer fra det ytterste norden, også i v.6; på hebraisk står det «fra lengst nord, fjernt i nord». for Esekiel var det så langt som man kjente i hans dager. Dersom Togarma-folket som de aller fleste er enige i er dagens Tyrkia, hvorfor få det til å være Russland?

GOG "Antikrist" vil ved den tiden som her omtales komme fra Syria, og har da vunnet over landene nord og øst for timakts riket, og vil lede dem alle i mot Israel. Esek.38.v.14-15; Dan.11.44; Åp.16.13-16; 19.19;

En uttalelse fra "Dake" Dan.11.44; Ved denne tiden når dette er oppfylt vil Antikrist være en hersker av et av de 10 riker av det gjenoppståtte Romerriket. Han har da beseiret tre av de ti riker. Dan.7.8-9, 21-25; Han har da fått makten over seks av de ti riker uten at han har behøvd å føre krig. Åp.17.9-17; Han har da beseiret Russland og de andre land nord og øst for timakts riket. Dan.11.44; Han har da samlet mange av de andre folkeslagene som vil være under hans ledelse ved harmageddon slaget når Kristus kommer. Esek.38.15; Sak.14.1-5; Åp.9.11-21; Når vi betrakter Esek.38 bør vi legge merke til at de land som nevnes der er i dag Muslimske land, som har den Muslimske religion, og den Muslimske levemåte. Dagens Tyrkia er for det meste Muslimsk, Libya og Etiopia er også muslimske. Antikrist kommer fra Syria, som også er Muslimsk. Ut ifra dette kan vi vel si at det dreier seg om en Muslimsk invasjon på Israel. Det er ikke så vanskelig å fatte dette idag når vi tenker på at Israel har kjempet mot dem siden de i 1948 ble en selvstendig stat igjen. De Muslimske land kjempet mot Israel i år 48, 56, 67, 73 og 82. Så der som de sier: «La oss utrydde dem som folk.» Det er disse land som vil sammen med Antikrist komme inn over Israel i endens tid.

Når vi betrakter Esekiel 38 sammen med Daniel 11.40; ser vi klart når tid denne invasjonen over Israel vil skje. I Daniel møter vi uttrykk som går igjen, slike som "Sydens konge" og "Nordens konge". Nordens konge var den delen som kom av Aleksander den stores rike, og ble kalt for Seleukus rike, som var under Antiokus. Sydens konge var under Ptolemeus og ble kalt for Ptolemeus rike og var i det området som Egypt ligger i. Dan.11.40; Sier I ENDENS TID, med andre ord ved denne tidsalders ende, skal Sydens konge, dette peker altså inn i fremtiden, og fører oss inn i den store trengselen. v.40. sier videre da skal sydens konge som er Egypt "det Ptolemeuske rike" støte sammen med Han. Og Nordens konge "det Seleukuske riket" skal storme fram mot ham "det er Syria i dag" med mange vogner og hestfolk og mange skip. Han skal falle inn i landene, oversvømme dem og dra videre. v.41; Han skal også falle inn i det fagre land, "som er Israel". Det er ingen andre enn Antikrist som skal innta det fagre land Israel.

Mange ser på denne kongen fra norden som Russland, men det kan vi ikke gjøre sånn uten videre bare fordi tradisjonene kanskje sier det, når vi ser dette i denne sammenheng, da forstår vi at det ikke passer på Russland. Legg merke til i stedet for å bli slått når nordens konge inntar det fagre landet, så er det han som for seieren. Derfor ser vi at Daniel 11 og Esek.38 taler om samme invasjon.

Esekiel 38.11; «Og si: jeg vil dra opp imot et land med åpne byer, jeg vil komme over fredelige folk, som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og hverken har bom eller porter-»

Vi ser at denne invasjon skjer når Israel bor trygt. I følge Dan.9.27; vil Antikrist inngå en sjuårs pakt med Israel i begynnelsen av trengselen, og garantere dem trygghet under den tiden, men han vil bryte den i midten av denne syvårs perioden, og innta Jerusalem med sine hærer og sette seg i tempelet og erklære seg for å være Gud og han forlanger da å få tilbedelse. Så det er da et denne profeti går i oppfyllelse. Antikrist vet at Israel bor trygt og han kommer med de Muslimske hærer inn i Israels land.

HVA VIL HENDE MED RUSSLAND?

La oss fortsette med Dan.11.42: "Og han skal utrekke sin hånd mot andre land, og Egyptens land skal ikke slippe unna." Her tales det om Antikrist, "nordens konge". Nord for Israel er Syria og det er derifra Antikrist kommer. Det tales her om Syria og ikke om Russland, alle steder i Dan.11 hvor det tales om nordens konge gjelder det Syria. Egyptens land skal ikke slippe unna. Vi ser at han også vil innta Egypt. Når Antikrist kommer fra Syria med de Muslimske hærer vil han også komme inn i Egypt, Egypt vil ikke unnslippe. Og det vil si at Egypt vil opptre alene ved endens tid. De vil ikke være med Libya, Etiopia eller Syria, og dette er forholdet til Egypt i dag (1989). Og dette igjen beviser at det ikke er Russland. Vi ser at Egypt ikke unnslipper Antikrist hånd, og mange hevder at Russland vil bli ødelagt når de innvandrer Israels land. Den person som her omtales som HAN er ingen andre enn Antikrist, og ikke Russland.

I våre betraktninger befinner vi oss midt i den store trengselen, som til sammen er på syv år, og vi befinner oss nå tre og et halvt år, eller tolv hundre og seksti dager, inn i denne trengsels tid. Det ser vi blant annet av det faktum at Edom og Moab vil slippe unna denne ødeleggelse når Antikrist kommer inn i det fagre land. Når vi undersøker ser vi at libere og etiopere vil være i hans følge ved denne tiden, med andre ord de vil bli forenet med de andre som kommer sammen med Antikrist for å innta Israel.

Når vi ser på Esekiel 38.5; står det at Persia, Etiopia og Libya er med dem. Så vi ser at disse hærer kommer sammen med Antikrist i midten av trengselen til Midtøsten. Dersom disse blev ødelagt, som noen hevder, av en russisk krig i begynnelsen av trengselen eller før trengselen, ville det ikke være noen etiopisk eller libysk hær som ville komme inn i Israels land i midten av trengselens grusomme tid. Derfor kommer det klart fram at Daniel 11.40-43; passer på Gog som er Antikrist i Esekiel 38-39; La oss nå se på Dan.11.44: "Med tidender fra østen og fra norden skal forferde ham, og han skal dra ut i stor harme for å ødelegge og tilintetgjøre mange." Det ser ikke ut til at han lider noe nederlag ved denne tiden. Dersom det var Russland, som noen hevder vil lide et knusende nederlag på Israels fjell, men den som her blir omtalt lider ikke noe nederlag.

Dan.11.43; "Han skal tilegne sig skattene av gull og av sølv og alle Egyptens kostelige ting, og libyere og etiopere skal være i hans følge."

Disse hærer som han kommer med, er de samme som nevnes i Esek.38, og Dan.11.43; dette er i midten av trengselen, og de inntar Israels land, og det er ved denne tiden at Antikrist setter seg i tempelet i jerusalem. Men da sier v.44 skal ryktet fra østen og norden forferde ham, og han skal dra ut i stor harme for å ødelegge og tilintetgjøre mange.

Når Antikrist med sine hærer også omtales i Esek.38.5-6; og inntar Israel beseirer de det, og Antikrist setter seg selv i tempelet og gir seg ut for å være Gud. Ved denne tiden når dette skjer kommer han i fra Syria, og med ham var libyere og etiopere, etiopia ligger i nordre del av afrika, og det er også fem andre som da er med.

Disse kommer sammen med Antikrist i midten av trengselen og de vil vinne over Israel, og disse er alle i muslimske land. Jeg er klar over at muslimene har mislykkes i å beseire Israel inn til nå. Men vi må huske på at ved denne tiden vil Antikrist ha fått satan sin kraft og trone og store makt, og han får makt til å holde på i to og førti måneder. Åp.13.

Han er nordens konge, nord for Israel er Syria, og «nordens konge fra Syria» kommer og de nasjoner som er nevnt i Esekiel.38.2,5,-6 er med ham. Han kommer altså fra disse områder og inntar Israel, og tar stilling som nevnt i Dan.11.40-43, men når han kommer der ned og setter seg i tempelet i Jerusalem, og erklærer seg for å være Gud. Da sier Bibelen Dan.11.44 at ryktet fra østen og fra norden skal forferde ham. Hvem kan det være som vil forferde ham fra østen? Åp.16.12 har svaret, for der nevnes kongene fra østen - "Solens oppgang." Det er altså ingen andre enn Japan, Kina og India. Norden hvem kan så det være? Dersom denne kongen fra norden er Russland, Når de da kommer ned til Midtøsten og hører rykter i fra norden, hvem er nord for Russland som kan lage problemer for Russland? Men når Antikrist kommer med den muslimske hær, og har tatt Jerusalem som er deres egentlige mål, det er da Bibelen sier at ryktet fra østen, som er Japan, Kina og India, og fra norden.

Dersom vi betrakter dette nøye, vil vi se at Daniel 11 og siste del av v.40, første del av v.41 og siste del av v.42. "Han skal falle inn i landene og oversvømme og overskylle dem. Han skal også falle inn i det fagre land, - som er Israel - Egyptens land skal ikke slippe unna." Det vi ser er at Syria vil overvinne Egypt ved denne tiden som omtales her. Det er da han hører ryktet fra norden, altså nord for sitt rike, som vil innbefatte Russland, ja, også Vest-Europa som ligger nord for Egypt og Israel.

La oss nå se hva som hender når Antikrist får høre om bråk og konflikter fra disse områdene, fra disse hærene. La meg nevne her at Bibelen ikke lærer at Antikrist har overvunnet hele verden, ved midten av trengselen. Det er riktig at Bibelen bruker uttrykk som "hver stamme og folk og tunge og ætt." Åp.13.7; men slik taler Bibelen i mange henseender, for eks. Luk.2.1 hvor det heter at all verden skulle innskrives i manntall.

Men det er bare et uttrykk for alle som tilhørte det riket som Israel på den tiden lå under - "Romerriket", og det samme er tilfellet med det Åpenbaringsboken nevner, det gjelder bare de som tilhørte hans rike. De syv hoder og de ti horn som han vil herske over. Dan.2.28.49;

Hele jorden det gjelder det gjenoppståtte Romerriket. Jeg nevner igjen at Antikrist ikke vil herske over hele verden, men i følge Åp.13 gjelder det kun de syv hoder og de ti horn, de syv hor er de syv riker, som var:

1. EGYPT 
2. SYRIA 
3. BABYLONIA 
4. MEDOPERSIA 
5. GREKENLAND 
6. ROMERRIKET 
7. DET GJENOPPSTÅTTE ROMERRIKET 


De ti horn er de ti konger som han vil ha kontrollen over. Når Antikrist kommer ned til Midtøsten i midten av trengselen sier Dan.11.44 at ryktet fra Østen og fra Norden skal forferde ham. Derfor drar han ut i stor harme for å ødelegge mange.

Antikrist er nå kommet ned til Midtøsten hvor han hører rykter fra Østen og Norden, og ved den tiden når dette skjer vil han forlate Israel i den siste delen av trengselen, etter at han har satt seg i tempelet og erklært seg for å være Gud. Han vil da sammen med de hærer som har vært under hans kontroll forlate Israel. Og de vil dra ut i mot nasjonene fra Østen og Norden for å ødelegge dem i et slag. Om dette kan vi lese i Åp.16.v.10-12; "Og den femte engel tømte sin skål ut over dyrets trone; og dets rike blev formørket, og de tygde sine tunger av pine, og de spottet himmelens Gud for sine piner og for sine bylder, og omvendte seg ikke fra sine gjerninger. Og den sjette engel tømte sin skål ut over den store elven Eufrat; og vannet i den tørket bort, for at der skulle ryddes vei for kongene fra Østen."

Før vi fortsetter vil jeg her nevne at Åpenbaringsboken ikke er skrevet i rekkefølge slik at man kan lese kapittel for kapittel og få den riktige sammenheng. Det finnes fem store parenteser i åpenbaringen, jeg nevner ganske kort hvor de er å finne: Den første kap.7.v.1-17; den andre kap.10.v.1-11; den tredje kap.14.v.1-13; den fjerde kap.16.v.13-16; og den femte kap.19.v.1-6; Disse parentesene omtaler epoker som er tatt ut av sammenhengen hvor de står, og belyser spesielle ting som enten har vært eller som vil komme, og så vender teksten tilbake der parentesen kom inn.

Nå vender vi tilbake til kap.16 og v.13-16 som er den fjerde parentes i åpenbaringen, og den tar for seg det som vil skje i slutten av trengselen. V.13-16; "Og jeg så at det av dragens (satans) munn og av dyrets (Antikrist) munn og av den falske profets munn tok ut tre urene ånder som lignet padder; for de er djevel-ånder som gjør tegn, og de går ut til kongene over hele jorderiket for å samle dem til krig på Guds, den allmektiges, store dag. Se, jeg kommer som en tyv; salig er den som våker og tar vare på hans klær, så han ikke skal gå naken og de skal se hans skam. Og han samlet dem på stedet som på hebraisk heter Harmageddon."

De tre urene ånder som gikk ut fra dragen, dyret og den falske profet vil bedra disse nasjonene fra Østen, det er Japan, Kina, India, og fra norden som innbefatter Russland og Vest Europa. De vil bli ledet inn i tidens største slag ved Harmageddon. Ved denne tiden har ikke antikrist dem under sin kontroll, men de vil være med i det kommende slaget på Harmageddonsletten.

Den første delen av Esekiel 38 vil bli fullført i midten av trengselen, når Antikrist kommer med disse nasjoner som nevnes der ned til midtøsten som også stemmer overens med Dan.11, og som vi har betraktet allerede er det i midten av trengselen at ryktet fra Østen og Norden vil forferde ham, og han drar da ut for å beseire disse nasjoner. Men da sier Bibelen i Esek.39.1-2; "Og jeg vil vende deg om og drive deg frem og føre deg opp fra det ytterste norden og la deg komme over Israels fjell."

Det er derfor klart at disse hærer har vært i midtøsten før, det er jo også omtalt i Esek.38. De drar altså for å beseire de i Østen og Norden, men da sier Bibelen: "Og jeg vil vende deg om og drive deg frem og føre deg opp fra det ytterste norden og la deg komme over Israels fjell." Gud kan ikke vende ham tilbake dersom han ikke hadde vært der før. Derfor er det riktig når vi sier at Antikrist med sine hærer har dratt ut for å beseire Østen og Norden, og kommer så tilbake med disse nasjoner opp på Israels fjell.

Det ser ut til fra Esekiel 38 at det vil skje i midten av trengselen, men ved en nøye undersøkelse ser vi at det er tale om tre forskjellige profetier i Esek.38-39. Den første er omtalt i 38.1-13; Den andre er omtalt i fra v.14-16; og den tredje er omtalt i kap.39.1-29;

I den første profeti i Esek.38 tales det om Antikrist som kommer med de nasjoner som der nevnes og dette vil begynne i midten av trengselen. Og deretter vil de dra ut for å beseire de andre nasjonene etter at de har kommet til Israel som vi ser i følge Dan.11. Og så møter vi det faktum at de vil bli vendt om og ført tilbake til Midtøsten ved Harmageddonslaget, og da vil de oppfylle Esek.38.v.18-23;

I Esek.39 har vi en detaljert beskrivelse hvor det nevnes at disse nasjoner vil være tilstede ved det siste store slaget ved Harmageddon, hvor de alle vil bli beseiret. Denne krig vil forberedes i midten av trengselen hvor Antikrist og den muslimske hæren vil komme ned i midtøsten slik som beskrevet i Esek.38. Og da vil Antikrist ifølge Dan.11.44 høre rykte i fra østen og norden og drar ut for å beseire dem, og vil så ifølge Esek.39.2 bli vendt om og ført tilbake til Israel, for det store slaget på Harmageddon. Esek.38.18-23 og kap.39 vil bli oppfylt ved Harmageddonslaget.

Mange vil ha dette til å være et slag som er før Harmageddonslaget, syv år eller mer før det, men Bibelen sier i kap.39-9-16 at de skal begrave de døde i syv mnd. og brenne rustninger i syv år. Dersom denne krigen ville begynne i begynnelsen av trengselen, og Bibelen sier at Israel vil flykte ut i ørkenen i midten av trengselen, hvordan kan de da brenne rustninger i syv år når de ikke er i landet hele denne syvårs perioden? Det ser ut til at de vil brenne dem i begynnelsen av tusenårsriket. Nå kan det nok være dem som sier at det slaget som omtales her skjer på Israels fjell, mens Harmageddonslaget vil skje på magido sletten - ifølge Åp.16. Det som sies i Åp.16 er jo kun at de skal samles på Harmageddon sletten, det sies ikke direkte at de skal falle der. Når vi ser dette i lys av Sakarias 12-14 ser vi at de vil komme til å slåss, krige og falle på Israels fjell. Derfor er det ikke feil å si at Harmageddon vil finne sted på Jerusalems fjell.

Sak.12. forteller at etter dette slaget kommer Kristus Jesus tilbake til Israel igjen, og kap.14 hos Sak. forteller at Antikrist har mistet sin makt over Jerusalem, og dette skjedde på grunn av at han forlot Israel for å dra ut imot de fra Østen og Norden, og her i Sak.14 ser vi at han kommer tilbake og inntar halve Jerusalem igjen, og da er det at Herren åpenbarer sin makt ved å gripe inn. Derfor ser vi at Esek.38-39 og harmageddon er det samme. Først vil de bli samlet på Harmageddon, og så drar de opp til Jerusalem hvor de vil falle på Jerusalems fjell.

OG DEREFTER SKAL DET SKJE AT JEG VIL
UTGYDE MIN ÅND OVER ALT KJØD Joe.3.1;

Vi kan dra den slutning at Esek.38-39 er det samme som Harmageddon. Hvorfor, jo, fordi det vi leser om i disse kapitlene også omhandler det som har å gjøre med Åndens utgytelse og åpenbarelse av Herrens herlighet for mange folks øyne og dette er ting som skjer etter opprykkelsen av menigheten, og ved slutten av trengselen når Jesus kommer tilbake til jorden ved Harmageddonslaget og setter sine føtter på Oljeberget. Når dette skjer vil ikke Herren tillate at hans navn blir vanhelliget. Derfor er det klart at dette er etter trengselen. Dersom det først var et Russisk angrep på Israel, i begynnelsen eller midt i trengselen, så ville Herrens navn blitt vanhelliget, for i trengselen vil Israel motta Antikrist og vil bli bedratt av ham i tre og et halvt år. Gud vil ikke bli æret blant alle nasjoner etter dette slaget. Esek.39.26-29;

Dersom dette var et Russisk angrep på Israel vil de igjen bli hærtatt av hedningene som igjen vil ta over Jerusalem i følge Åp.11.1-2; ved midten av trengselen. Derfor må dette være Harmageddonslaget. Etter dette slaget som er omtalt i Esek.39 vil Israel bli fullstendig samlet til sitt land fra alle folkeslag v.28. Dersom dette var som noen hevder et Russisk angrep på Israel, så vil de igjen bli spredd. Men Esek.39.29 sier at når Herren åpenbarer seg for dem vil den Hellige Ånd bli utgytt over Israel. Når vi sammenligner dette med Sak.14 ser vi at det er ved denne tiden når dette skjer at Jesus kommer igjen til denne jord. Dersom denne Åndsutgytelse skjedde etter et Russisk angrep på Israel, hvorfor vil de da inngå en syvårs pakt med Antikrist, dersom Den Hellige Ånd blir utgytt etter dette slaget?

-*-*-*-

Tilsutt det vi her har gått igjennom er stykkevis og delet og ikke på fulkommet på noen som helst måte, men det kunne jo være med på å kanskje kaste lys over et så ellers lite omtalt emne, det er ikke ment som noe som skulle være nødvendig å stride om, men ganske enkelt en betraktning over dette avsnittet av Guds ord, så vil tiden vise om det har noe for seg. For meg personlig har det lært meg at det er flere enn en måte å se en sak på. Må så vår Herre Jesu Kristi nåde være over og med alle som har tatt sin tilflukt til ham. Jeg hilser med 1.Peter 1.13;

"Derfor, omgjord eders sinns lender, vær edru, og sett eders håp fullt og fast til den nåde som blir eder til del i Jesu Kristi åpenbarelse!"

Dersom du som har lest dette ikke skulle være frelst. Da vil jeg minne deg om løftet fra Johannes evangeliet 1.12, og Romerbrevet 10.8-13; Finn fram Bibelen og les disse vidunderlige løftene, og be Jesus om å frelse deg.


Profetordet

Til hovedsiden