Jødene

Se Ef 6,12 og 18.

All bønn utspilles på to plan, et lavere, menneskelig, og et høyere, hvor åndevesener deltar.

Det synlige er underordnet, DET USYNLIGE ER HOVEDSAKEN. Det synlige er allikevel av stor betydning. Derfor også apostlenes sterke tilskyndelse: "... i det dere til enhver tid ber Ånden med all bønn og påkallelse.

Dan 11,36-12,12

Profetier om fremtiden (kap. 11,2-35 har alle fått en bokstavelig og nøyaktig oppfyllelse). Fremstillingen i kap. 11 går over fra det som er historisk (på Daniels tid og de nærmeste begivenheter) til det strengt profetiske, til "endens tid", vers 35 danner overgangen. Med v.36 føres så profetien om endens tid inn i fremstillingen. Profetien går over fra forbildet, som var Antiokus Epifanes, til Antikrist som nå beskrives.

"Han skal gjøre som han vil og opphøye seg og heve seg over enhver gud, og mot gudenes Gud (det finnes bare en Gud) skal han tale forferdelige ord, og han skal ha framgang inntil vreden er til ende; FOR DET SOM ER FAST BESLUTTET VIL BLI FULLBYRDET. Se 2.Tess 2,4.

Videre har vi hans frekke utfordring av den levende Gud. Videre har vi: Nordens konge -Gog, Russland og hans all Sydens konge - Araberlandene under Egypts ledelse. Østen - Kina og de andre av Østens land. Åp 16,12.De skal være med i Harmageddon-krigen. Åp 16,12; 14,16. Hva sies så om Sydens og Nordens konge i forhold til Antikrist? I endens tid skal Sydens konge føre krig mot ham. Alle angrep fra Egypt og araberverdenen vil bli slått ned.

Alt som sies i kap. 11,40-45 angår høyst sansynlig Nordens konge (Gog i Magogs land). Gog unner ikke det romerske verdensrikets makthaver den gullgruve som Israel da vil være. Store skarer skal falle ved Gogs invasjon i det fagre land. Endelig seier og endelig nederlag blir det ikke for noen av partene, for den avsluttende fase er ikke nådd enda. Gog lar så sin ergjærrighet og rovgjerrighet gå ut over andre land, særlig EGYPT. Se Esek 29,15; sammenlign Es 19,1-17.

Etter at Gog er "ferdig med Egypt", skremmes han av nyheter fra Norden og Østen. Hvilke meldinger fra Norden som forferder Gog er det vanskelig å si noe om. Kan det være brutt ut alvorlige uroligheter innenfor hans eget maktområde? Vi får bare høre at disse meldinger skaper et så stort raseri hos ham at "han drar ut i stor harme for å ødelegge og tilintetgjøre mange."

Det nærmer seg slutten for Gog, kap. 11,45, og det er ingen som hjelper ham, se 38,18-39. Antikrists siste tid på jorden kulminerer på Harmageddon.

Både fra Esek 38-39 og Dan 11-12 kan en få inntrykk av at dommen først rammer Gog og alle hans allierte.

Profetiene synes å tyde på at striden på Harmageddon ikke bare er et spørsmål om et slag, men snarere en stor krig med massenedslakting.

Åp 17,12-14 og 19,12-21 gir det inntrykk at det er dyret (Antikrist) og de ti konger som strider i avslutningskampen mot den synlige Kristus og de hærer som (følger) er med ham (alle de herliggjorte hellige), Åp 17,14 og 19,14. Dersom dette er en riktig forståelse, så har Gog allerede møtt sin skjebne i de veifarendes dal, østenfor det døde hav (Esek 39,11), se også Esek 38,16 og 23; 38,19-20; Åp 16,18-20; Esek 38,22 og Åp 16,21. Sammen lign også Esek 39,17-20 og Åp 19,17-18. Avstanden i tid mellom Guds og Kristi maktinngrep til dom over hans fremstormede fiendeskarer vil derfor være minimal.

Midt under Harmageddons larmende kamp, når Israels undergang synes uunngåelig, skal menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og meget herlighet. Antikrist med sine hærer vil gå til regulære kamphandlinger mot Kristus og hans hærer (alle de herliggjorte hellige som er med ham) Apg 19,19. Bare den djevelske bestialitet og vannviddets raseri kan føre til noe så meningsløst og håpløst. Vi vet alle hva resultatet vil bli, se Dan 2,34-35; 7,11-14; Åp 19,19-21. ALL MAKT VIL BLI OVERTATT AV DEN SEIRENDE KRISTUS.

Vi skal nå trekke fram forskjellige forhold i forbindelse med Antikrist (sammenlign Dan 7,23; 2,35; Åp 13,7). Bibelen skiller mellom Antikrists regjeringstid i de første tre og et halvt år og den Antikristiske trengselstid i de siste tre og et halvt år (se Dan 9,27; Åp 11,2-3; 12,6; 13,5). De tre og et halvt første år vil være Antikrists maktperiode på jorden. Han blir høydepunktet av hva verden kan oppvise av makt, ære og prakt (se Åp 13,3.4.12; 2.Tess 2,4-9).

Omslaget begynner med at Lammet begynner åpningen av bokrullen med syv segl. Først blir freden tatt bort fra jorden (Åp 6,4). Flere maktgrupper som under Antikrists praktisk talt ubegrensede makt, var lojalt underkastet hans regime reiser seg nå til opprør mot ham og mot hverandre.

Hele denne tiden (siste halvdel av den syttiende årsuke) vil stå i dommens og ødeleggelsens tegn. "Høydepunktet av det antikristiske verdensrikes makt på jorden blir vendepunktet til dets TOTALE ØDELEGGELSE.

Når Israels egen makt er knust vil Herren åpenbare sin makt til herlighet og frelse.

På denne tid skal også Mikael stå frem. Disse verdensrikenes veldige fyrster i himmelrommet fører en intens kamp for verdensrikets interesser mot Guds rike, her representert i Guds folk, Israel (10,12-13). I dag føres kampen intenst mellom disse makter og menigheten, og den enkelte Kristne (Ef 6,12).

Disse makter og myndigheter, skal også være med i den store avslutningskampen på Harmageddon (Åp 16,13-14). Og da skal Mikael komme og stå frem, og Mikaels vernede makt vil være medvirkende til Israels redning i den store avgjørende time (se Dan 10,13.20; Åp 12).

Storparten av Israel vil gå til grunne i trengselen, bare en rest av folket vil bli frelst (Jes 10,21-22; Rom 9,27; se også Sak 13,-9).

Det er den siste oppstandelsen fra de døde som Daniels bok (12,2) henpeker på (Åp 20,5). Oppstanmdelsen i forbindelse med menighetens opprykkelse var en hemmelighet under den gamle pakts tid og er ikke omtalt i Det gamle Testamente (se 1.Kor 15,51-52).

Dan 12,2 omtaler dem som døde under 1000-årsriket, de har ennå ikke vært fremstilt til den avgjørende prøve for Gud. De blir dømt etter sine gjerninger (Åp 20,13).

I siste halvdel av den profetiske årsuken når Israels folks makt er fullstendig knust, er det frelsen fra Herren kommer (se Sak 14; 12,3; 14,2; Dan 12,7).

Israel blir omvendt til Herren på en dag (se Jes 66,8; Sak 12,10-14; 13,1; Sef 3,12).


Profetordet

Til hovedsiden