BIBELEN LÆRER AT "TRENGSELEN"
BLIR JORDENS VERSTE TID !

Jeremias 30. 7; sier:  “Ve! Stor er den dagen, det er ingen som den ” 

Daniel 12. I sier:  “ ..Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noe folkeslag ble til og til den tid... 

Matteus 24. 14, Sier:  “For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli!” 

EN MENGDE BIBELAVSNITT BESKRIVER DENNE TIDEN

Joel 2.2, beskriver denne grusomme tiden. Det skal være: 

“En dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde som folder seg ut over fjellene som morgenrøde - et stort og mektig folk Det har ikke hatt sin like i svunnen tid, og skal heller ikke få sin like i år som kommer, fra slekt til slekt ” 

Profetene og Jesus sier akkurat det samme: Det ville ikke ha vært noen tid som denne før i menneskenes historie og det vil heller aldri komme en tid som er lik denne i framtiden. Jesus sier i Matt 24 21, 

“For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! ” 

Den kommende store trengsel er så grusom og forferdelig at det ikke finnes noen tid eller hendelse som kan sammenlignes med den. Den store trengsel erensbetydende med "Guds vrede". Det er ingen mennesker som kan forestille seg hva som da vil skje. Det har ikke vært noen tid som denne tid før, og det vil heller ikke bli noen tid etter den som vil være som den store trengselen, den er helt spesiell.

Hva er det som gjør denne tiden så grusom?

21 DOMS-AKTER 

Det vil tilsamen være tjueen domsakter som vil falle på jorden. De inneholder tre serier av syv domshandlinger hver og er beskrevet som segl, trompet, og vredesskåler. De er som følger: DOMS-SEGLENE 

1. Verdens største diktator (Antikrist)...........Åp 6:1-2. 

2. Verdens største krig (Harmageddon).........Åp 6:3-4. 

3. Verdens største hunger ...........................Åp 6:4-5. 

4. Verdens største dødskatastrofe
    (Døden tar 1/4 av jorden)..........................Åp 6:7-8. 

5. Verdens største forfølgelse
    (Martyrdøden)..........................................Åp 6:9-10. 

6. Verdens største økologiske ødeleggelse
    (Himmelske og jordiske uroligheter)..........Åp 6:11-12. 

7. Verdens største tid for frykt
    (vi kjenner uttrykket “stille før stormen”)...Åp 8:1. 

DOMS-BASUNENE 

8. Verdens største brann
    (Jorden 1/3 slått)..........................................Åp 8:7. 

9. Verdens største havforstyrrelse
    (Sjøen 1/3 slått)...........................................Åp 8:8-9. 

10. Verdens største vann forurensning
    (Elvene 1/3 slått)........................................Åp 8:10-11. 

11. Verdens største mørke ..
     (Solen, Månen og Stjernene 1/3 slått).........Åp 8:12 .

12. Verdens største forpestende invasjon.
      (Gresshoppene plager menneskene)...........Åp 9:1-6. 

13. Verdens største hær (200,000,000
      rytterhæren slo 1/3 av menneskene)..........Åp 9:16. 

14. Verdens største storm.(Det himmelske
      tempel med domsskålene).........................Åp 11:15-19. 

DOMS-SKÅLENE 

15. Verdens største epidemi
      (Byller på dem som tilber dyret)................Åp 16: 2. 

16.&17. Verdens største
      av blod.(Sjøen slått fullstendig) ................Åp l6.3 -7. 

18. Verdens største sviende hete ....................Åp 16:8-9. 

19. Verdens største pest
      (brenner menneskene med ild.).................Åp 16:10-11. 

20. Verdens største invasjon.
      (Dyrets rike ble formørket, byllene
      gav pine)..................................................Åp 16. 

21. Verdens største jordskjelv .......................Åp 16.18. 

Disse tjueen domshandlinger vil utløse utrolige kriger og økologiske katastrofer, samt en atom katastrofe. Av disse tre plager ble tredjedelen av menneskene drept: av ilden og av røken og av svovelen... (Åp 9.18) Og vinpressen ble tråkket utenfor byen, og det kom blod ut av vinpressen like til bisselet på hestene så langt som tusen seks hundre stadier. (Åp 14.20). I følge dagens måte og regne på, er det en elv på 296 km lang - dette er eksakt lengden på nasjonen Israel. Tenk på det! En nasjon mettet og gjennombløtt med blod. Takk Gud for at bortrykkelsen kommer! Det vil si at Jesu Kristi menighet ikke vil være her. Nei vi som tror vil da være i himmelen. "...Vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedrelses-legeme og gjøre det likt med sitt herlighets-legeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg." Fil 3:20-21 

HVORDAN VIL MENNESKER KUNNE
BLI FRELST ETTER BORTRYKKELSEN?

Umiddelbart etter bortrykkelsen av de troende, vil det ikke finnes et eneste individ som gjennom frelsende tro kjenner Jesus Kristus som sin personlige frelser og Herre. 

De som blir tilbake på jorden er dem som ikke har regnet med Guds vei til frelse. Trengselen som er på syv år starter altså på denne måten. Det finnes da ingen som har en levende tro på Jesus Kristus. 

Det vil bli den mørkeste time for de mennesker som er blitt latt til bake på jorden. Men Guds budskap til frelse vil da bli kunngjort for dem på en slik kraftfull måte som det aldri har vært maken til i hele menneskenes historie. Ene norm mengde mennesker vil bli frelst i denne syvårige trengselstid. De vil motta Kristus Jesus som sin Frelser og Herre. - Ja, Bibelen sier i Åp 7:9-10; at det er. 

“En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemal. De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet ” 

Tenk på det! Hvilken høst av sjeler. Syv år før, ved begynnelsen av trengselen; ingen frelst, men ved slutten av trengselen er de som er blitt frelst en så stor skare at INGEN KUNNE TELLE dem” 

Hvordan kan dette skje?

Etter bortrykkelsen er det selvsagt ingen troende på jorden; ingen sanne kristne misjonærer, ingen sanne gjenfødte Guds tjenere, ingen evangelister. 

DEN HELLIGE ÅND VIL VIRKE SOM HAN GJORDE
I GAMMELE TESTAMENTLIG TID.

Selv om den Hellig Ånd ikke virker i trengselen som han gjør nå i menighetens tid hvor han bor i de troendes hjerte, så vil allikevel mennesker bli frelst som i gammeltestamentli tid - før pinsedag. Folk vil bli frelst i trengselen slik de ble det da. 

De første troende etter bortrykkelsen vil bli forfulgt. Kanskje de vil være omvendte Jøder (Matt 25:40). Få vil lytte til dem (2Tess 2:1-12) og mange av dem vil dø for deres vitnesbyrds skyld og bli martyrer. 

DE 144,000

Gud plasserer på en overnaturlig måte Sitt segl på de 144,000 Israelitter; 12,000 fra hver av de 12 stammer til Israel. Dette er beskrevet i Åpenbaringen 7:3-8 Vi blir fortalt i vers 3 at disse beseglede er beskyttet og trygge i forhold til Guds vredesdom som faller i trengselperioden. Selv om kanskje Jøder i dag ikke kjenner hvilken stamme de tilhører, så gjør Gud det og det er det som teller. Og Han vil åpenbare det i Sin tid. 

Husk på at akkurat NÅ, i denne tid så bor det Jøder alle steder på Jorden. De kan derfor alle språk. De som vil være av de 144,000 vil kunne begynne sin gjerning og vitne der hvor de er uten og måtte lære seg språket først. De kjenner til kulturen der hvor de bor, også folket kjenner de. 

Ved begynnelsen til trengselen vil Gud sette disse til side som Sine redskaper til å forkynne evangeliet om riket. Dette vil de gjøre med stor kraft. 

Fordi Antikrist i de 3 1/2 første år lykkes i å bringe en falsk fred, så vil ikke så mange av verdens miliarder mennesker gi akt på budskapet til de 144,000. Meget sannsynlig så vil bortrykkelsen snart bli glemt, og disse vitner bli latterliggjort. 

"DE TO VITNER"

I denne syvårige trengselstid vil Gud også kalle TO VITNER (Åp 11:3-7). Disse to vitner er reist opp som noen mektige redskap ved denne tiden. De vil fortsette den gjerning som de 144,000 vitner hadde. I disse siste 3 1/2 år av den 7 årige trengsel vil disse to vitnene forkynne sitt budskap - kanskje ifra Jerusalem. De vil være istan til å utføre mirakler ikke bare for å beskytte seg selv fra skade, men også for å ødelegge med ild dem som vil hindre dem i tjenesten (Åp 11:5-6). 

Når seglene, trompetene og vredesskålene utfører sin dom i denne syvårige trengsels tid. Vil mange forstå at dette er en dom fra Gud. Og de vil som et resultat av de 144,000 vitnenes budskap motta den Herre Jesus Kristus som sin personlig frelser. Ved enden av de to vitnenes 3 1/2 års periode vil Gud tillate at de blir myrdet. Vi ser dette i Åp 11. Deres legemer vil bli liggende ubeskyttet på Jerusalems gate for 3 1/2 dag. Ved enden av disse 3 1/2 dager vil de stå opp og stige opp til himmelen til en forbauselse for alle. (Åp 11:11;) 


TRE GRUPPER FRELST UNDER TRENGSELEN


Bibelen beskriver minst tre grupper som vil bli frelst i løpet av trengselen , og de er som følger: 

1. DE FØRSTE MARTYRER. De som er frelst som martyrer i
    den første halvdel av trengselen Åp 6:9-11. 

2. 144,000 AV ISRAEL. Disse 144,000 Jøder er frelst ved Guds
    overnaturlige inngrep. De blir beseglet, og beskyttet fra Guds
    vredesdom, og de vil gå levende inn i 1000 årsriket.
    Åp 7. Åp 14. 

3. EN STOR SKARE FRA ALLE NASJONER. Disse er den
    store skare som ingen kan telle som er frelst på grunn av de
   144,000 vitners tjeneste. De er martyrer i trengselsperioden.
   Åp 7:9-14. 

***


Profetordet

Til hovedsiden