FOLKEVEKKELSEN

Den tid som vi nå lever i er en helt spesiell tid, hvor det er veldig interessant å følge med på nyhetene, jeg synes det er så mye som nå er iferd med å skje at det sannelig ikke er så lett å orientere seg, men at alle tings ende er kommet nær, og at menighetens opprykkelse er nær forestående er ganske åpenbart. Det ser vi i Midtøsten, og verden forøvrig.

“Se jeg kommer SNART”

Ja, salig er alle de som tvetter sine kjortler i Lammets blod så de er rede hver en stund til oppbrudd, takk og lov vår Herre Jesus Kristus kommer, og når Han kommer så kommer Han HURTIG.

Vår Oppstandene frelsers siste løfte er “JA, JEG KOMMER SNART! AMEN” 
Og de frelstes siste bønn representert ved Johannes er “JA, KOM HERRE JESUS!” 
Åp.22.20;

Når vi betrakter Herrens snare komme er det interessant å legge merke til det første budskapet Jesus sendte fra himmelen etter sin himmelfart, det sendte han med to himmelske budbærrere. Budskapet var nettopp dette at JEG KOMMER IGJEN. Ap.gj.1.11; Og imellom disse to henvisninger Ap.gj.1.11. og Å p.22.20 står dette emnet om vår kjære frelsers gjenkomst nevnt omkring 300 ganger. Og det er interessant å legge merke til at det ikke er knyttet noen betingelser til hans komme for menigheten, det sies ikke at vi først må nå de unåde folkeslag så skal Jesus komme, det står heller ikke at det først må komme en veldig folkevekkelse så skal Jesus komme igjen. 

La det være sagt, jeg er enig i at evangeliet må bli forkynt for alle folkeslag, og ønsker og ber om att Herren må sende en vekkelse som når både bygd og by, og vi ser jo, og hører om store ting som skjer på det området NÅ i vår tid. Så den lengselen må jo Guds folk alltid leve i, vår bønn må være: Herre frels, Herre la det lykkes.

Men jeg tror ikke at Guds ord noen steder gir oss løfte om en spesiell Åndsutgydelse og en kjempevekkelse før Han kommer og henter sin blodkjøpte skare, som jeg tror skjer minst SYV år før Herren kommer synlig tilbake til denne jord. Hvorfor sier jeg MINST syv år, jo, for vi vet at Antikrist skal inngå en pakt med Israel som er på syv år, men det er noe som vi ikke vet og det er om denne pakten blir inngått umiddelbart etter menighetens opprykkelse, opprykkelsen vet vi ikke når skjer, men vi vet at når den har skjedd vil Antikrist stå frem, syndens menneske, fortapelsens sønn. Han kan ikke stå fram så lenge menigheten er her, for den er her i kraft av den Hellige Ånd, det som Skriften sier “først må den bli tatt bort før Antikrist kan stå fram, og om det blir umiddelbart etter menighetens opprykkelse, se det tror jeg ikke Skriften sier noe om. Derfor tror jeg at Herrens komme kan skje nå, og nettopp derfor tror jeg at det ikke er riktig ut i fra bibelens løfter  å knytte noen spesiell hendelse til dette, og si: "det og det må først skje" ,så vil Jesus komme igjen. Jeg er av den mening at løftet i Joel 3 må sees som noe som fikk sin begynnelse på pinsedagen, men at dens profetiske oppfyllelse vil skje for Israel ved slutten av Jakobs trengsel (den store trengselen som er den 70 år uke i Dan.9). Finn fram din bibel så skal jeg peke på noe som du bør legge deg på hjerte, og tenke nøye over. I Joel.2. skal jeg sitere det siste linjen av vers 26 og hele vers 27 og første linje i vers 1 i kap.3, da vil du se sammenhengen klart og forstå at det er tale om Israel, og Jesu synlige komme til landet Israel. Jeg siterer “Og mitt FOLK skal aldri i evighet bli til skamme. Og dere skal kjenne at JEG BOR MIDT I ISRAEL. Jeg er Herren deres Gud, og ingen annen. Og mitt folk skal ALDRI i evighet bli til skamme. Og DERETTER skal det skje at jeg vil UTGYTE MIN ÅND over alt kjød.” Sitat slutt.

Jeg ønsker å peke på hva som blir sitert av Peter på pinsedagen da dette fikk en delvis oppfyllelse. Det er kun et lite utrykk som forteller at det som Joel profeterte om, og som Peter peker på ikke var oppfyllelsen. Dette lille ordet forteller oss en vesentlig sannhet som bør taes med for og ha et riktig bilde av det som skjedde. Ordet er dette "AV", Peter siterer Joel og gjengir det slik: "Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg UTGYTE AV MIN ÅND over alt kjød.”Apg.2.17; Altså dette ordet "AV" forteller at det var en forsmak på det som virkelig skal skje når Herren UTGYTER sin Ånd, ikke bare at Han utgyter "AV" sin Ånd MEN Han utgyter SIN ÅND.

Da vil det skje at “Jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn." Jes.11.9, Og “..Jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil UTGYTE min Ånd over din ætt og min velsignelse over din etterslekt." Jes.44.3. Da viser Esekiel 38-39 at Gogs profetien blir oppfylt etter Harmageddon ved begynnelsen til rikets tid, vers 28-29 “da skal de kjenne at Jeg er Herren deres Gud. For jeg har bortført dem til folkene, men igjen samlet dem til deres land, og jeg lar ikke noen av dem bli tilbake. jeg vil ikke mere skjule mitt åsyn for dem, for jeg vil UTGYTE min Ånd over Israels hus, sier Herren Herren." Ja, da er det også at det som Sakarias profeterte blir oppfylt i kap.12.10. “..Over Davids Hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg UTGYTE nådens og bønnens Ånd,..”

Takk og lov det går an og gjøre som Paulus minnet Timoteus om, og være “en som på RETT måte utdeler SANNHETENS ORD”, og ikke falle i den grøften at man lever på visjoner og drømmer, men vil sette alt inn på å vite at det er dette Guds ord lærer. Hvor ofte og hvor lenge har man ikke hørt og lest om en ny dag over NORGE - en ny Åndsutgydelse - en ny tid - en ny bølge, osv. Vel, det er godt å være optimistisk, men samtidig nødvendig å være realistisk. Herren har sagt det, derfor tror jeg det, ikke fordi en eller annen i sin velmente iver sier: "så sier Herren," og så har det ikke noen støtte i Herrens ord. Se hva Jeremias skriver kap.23.28

“Den profet som har en drøm, han får fortelle en drøm, Men den som har mitt ORD, la han trofast tale mitt ord ! Hva har halmen å gjøre med kornet? sier Herren." Nei, la oss være som de i Berøa, “de tok imot ordet med all godvilje, og GRANSKET hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt." Å gjøre det er å ha et EDELT sinn.

Hør Johannes 14.2-3: Et vidunderlig løfte som ikke har noen betingelser i fra vår side, “I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.” Jeg kan ikke se at det hviler noen løfter på oss, som sier at dersom vi handler slik eller slik, så kommer Jesus, men dersom vi er late så drøyer han sitt komme. Nei, Jesus kommer når han er ferdig, ikke når vi er ferdige. Amen!

Det blir sagt at Jesus har gjort sin del, og nå er det sannelig på tide at vi gjør vår del. Dette må vi ved å spre evangeliet til alle folkeslag. Ja, det hevdes at før Jesus kan komme, så må hver gutt og jente, hver mann og kvinne minst ha hørt evangeliet en gang. Deretter kan Kongen komme. Det blir lært at vi med vår iver kan være med på å oppfylle det som står i 2.Peter.3.12 hvor det står “mens dere venter på at Guds dag skal komme, og FREMSKYNDER den ... Dette ordet kan oversettes med flere ord, - Haste - Ile - Skynde seg - Lengte alvorlig etter - Se ivrig fram i mot - Håpende på - vente ivrig på. Altså det som ligger i utrykket FREMSKYNDER går heller på å LENGTE MED FORVENTNING ETTER. Hva en skal se framimot med en slik lengsel sies jo videre der. Det tales om Nye himler og en Ny jord, hvor rettferdighet bor. - GUDs DAG -. Det taler således ikke om at vi med vår evangelisering til de unåde folkeslag skal bringe Kongen tilbake. Vi skal selvsagt misjonere og evangelisere så godt vi kan, og vi må selvsagt bruke alle muligheter som vi har fått.

Et annet skriftsted som er tatt ut av sin sammenheng er Matt.24.14 som sier “Og dette evangeliet om RIKET skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.” I den sammenheng hvor dette står, kommer det klart fram at dette er et spesielt budskap om riket som blir forkynt ikke nødvendig er til frelse, men som det står: "til et VIDNESBYRD for alle folkeslag. Og da skal ENDEN KOMME." Personlig tror jeg det her er tale om en rest av Israel som i trengselens grufulle tid forkynner at nå kommer snart Messias for å opprette sitt rike. Dette går muligens også på forkynnelsen i selve rikets tid - og etter tusenårsriket vil enden komme. En ting som synes å være sikkert, er at dette ikke taler om å bringe kongen tilbake.

Til slutt vil jeg ta med noen utrykk av Paulus fra flere sammenheng, som viser oss at i det første århundre var verden nådd med NÅDENS evangelium.

Første sitat er Rom.10.18. “...Har de da ikke fått HØRE? Jo visst! Over HELE JORDEN har deres røst nådd ut, og deres ord til JORDERIKES ENDER.” Og neste sitat er fra Kol.1.6, “For også til dere er evangeliet kommet, som det er i HELE VERDEN,...” og vers 23 ...Og evangeliet har dere hørt, det er blitt forkynt for EN HVER SKAPNING under himmelen...” - Hele jorden - Jorderikes ender - Hele verden - Hver skapning. Amen! Jesus kommer når han er ferdig med å berede oss et sted, og det vil skje HURTIG når det skjer, den som lever i lyset, i rensningen av Jesu blod han blir med.

Sannheten er at så lenge det heter: "I DAG" så kan vi "NÅ" i nådens og Åndens tidsavslutning forvente og tro at Guds ord fortsatt åpenbarer mennesker deres fortapte stilling inntil Jesus kommer, og at frelse må bli de mange til del. La oss sammen med Paulus be og si “Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst'' . Rom.10.1;

 

Til Undervisningen

Til startsiden