JESU FRISTELSER


Det er velkjent at rekkefølgen av fristelsene som Matteus taler om ikke er den samme som i Lukas. Det er flere som antar at den ene er rett og at den andre er feil; og forandrer grupperingen for at de skal samsvare med hverandre.
Men ved nærmere gransking av de skriftstedene det gjelder, både når det gjelder de ord og utrykk som er brukt, vil disse forklare hele forskjellen, og vise at begge evangeliene er riktige; forskjellen består av at djevelen gjentok de tre fristelsene for Jesus, slik at det blir seks istedet for tre.
Markus og Lukas er enige om at fristelsene pågikk i førti dager (Mark 1.13; Luk 4.2) og blir beskrevet slik:

I. (Luk 4.3,4) "Da sa djevelen (gr: ho diabolos) til ham: Er du Guds Sønn, da si til denne steinen (gr: to litho touto) at den skal bli til brød (gr: artos)! Dette ser ut til å være den første fristelse: og det er ingen grunn til at den ikke kunne bli gjentatt på noen annen måte; for det står ingen steder at det var tre, og bare tre fristelser ¹.

II. (Luk 4.5-8) "Djevelen førte (gr: anagagon) ham da opp på et høyt fjell og viste ham alle verdens riker (gr: oikoumene) i et øyeblikk." Ingenting blir her nevnt om "et meget høyt fjell" (se grunnteksten!).
Djevelen påstår å ha retten til denne verdens riker, og Herren bestrider ikke dette. Satan sier: "Til deg vil jeg gi makten (gr: exousia) over alt dette og disse rikers herlighet. For til meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil. Om du bare ville falle ned og tilbe meg, da skal det alt sammen være ditt." Ingenting sies her i grunnteksten om dette å "falle ned" som i Matteus, og bare her blir "makt" tilbudt.
Herren sa ikke, "bort fra meg" (som i Matt 4.10) men i grunnteksten står det "vik bak meg" og det er en helt annen ting. Satan drog ikke bort da, mer enn Peter gjorde da Jesus sier til ham det samme (Matt 16.23).

III. (Luk 4.9-12) "Så førte (gr: egagen) han ham til Jerusalem og stilte ham på templets tinde (eller: brystvernet). Og han sa til ham: Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg at de skal bevare deg (gr: tou diaphulaxai se)", osv.
Det sies ingenting om dette "bevare deg" i Matteus; dessuten står det at da han hadde avsluttet fristelsen; " gikk han bort fra ham inntil en laglig tid". Legg merke til at djevelen forlot (gr: apeste) ham av egen vilje i Luk 4.13, mens i Matteus viser Jesus ham bort, og befaler ham dette (Matt 4.10).

IV. (Matt 4.3,4) Etter en "laglig tid" (som det blir vist til i Luk 4.13), og derfor ved en annen anledning kom (gr: proselthon) han som fristet ham (gr: ho peirazon) og sa: "Er du Guds Sønn, så si at disse steiner skal bli til brød (gr: artoi)!" Ikke "denne steinen", eller "ett brød" (gr: artos), som i Luk 4.3. Dessuten blir han ikke rett frem kalt for "djevelen", som i Luk 4.3, men omtales som den som allerede hadde blitt navngitt for å ha fristet ham (gr: ho peirazon); og at "kom" (gr: proselthon) er ikke det samme som at han var tilstede hele tiden slik som det ser ut til i Lukas.

V. (Matt 4.5-7) "Da" (gr: tote) - nøyaktig rett etter den foregående fristelsen med "steinene" og "brød" (i flertall) tok (gr: paralambanei) djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte ham på templets tinde (eller: brystvernet)... osv. Ingenting sies her om englene som er befalt å "bevare" Ham (som i Luk 4.10); heller er det ikke noen grunn for at disse tre fristelser ikke kunne ha blitt gjentatt, under andre omstendigheter og under andre forhold.

VI. (Matt 4.8-10) Her står det rett ut at den andre fristelsen (Luk 4.5-8) ble gjentatt: for "Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens (gr: kosmos og ikke oikoumene som i Luk 4.5) riker og deres herlighet.
Og han sa til ham: Alt dette (ikke: makten over dette som i Luk 4.6) vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg." Her, i den siste fristelse, blir klimakset nådd. Det var direkte tilbedelse. Ingenting sies i Lukas om det å falle ned i grunnteksten, selv om dette er tatt med i vår norske Bibel. Her sies det overmodig og likefrem: "tilbe meg". Her kom vendepunktet. Her forlot ikke Satan Jesus av egen vilje. Tidspunktet var kommet for å gjøre slutt på disse fristelsene av Herren Jesus: Han sa til ham "Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham."
Englenes tjeneste markerte slutten på dette. I Lukas 4.3-12 blir ingen slik tjeneste fra englers side nevnt etter den tredje fristelse, for der "gikk han (Satan) bort" av sin egen vilje og kom tilbake etter "en laglig tid".
Sant å si hadde nok Herren sagt: "Vik bak meg, Satan" (se grunnteksten i Luk 4.8), men han sendte ham ikke bort, heller ikke gikk Satan sin vei; han fortsatte med sin tredje fristelse, og gikk ikke bort før etter den tredje var fullført.
Vi kan konkludere med, mens det var fristelser hele tiden under alle disse førti dagene (Mark 1.13; Luk 4.2), kulminerte de i seks direkte angrep på Menneskesønnen, i tre ulike former; hver del ble gjentatt ved to forskjellige tilfeller, og under andre omstendigheter, men ikke i den samme rekkefølge.
Dette samsvarer med alle de variasjoner av ord og vendinger som er brukt, og forklarer den ulike rekkefølgen av det som skjedde i de to evangeliene, og tilgodeser alle de omstendigheter som kreves av den hellige tekst.
De to forskjellige rekkefølgene i Matteus og Lukas er ikke oppstått av en "misforståelse" i den ene eller andre, slik at den ene kan forståes å være riktig og den andre uriktig; de er oppstått fra en nøyaktig presisjon av den Guddommelige nedtegnelse i å beskrive den sanne og korrekte rekkefølge som Satan vekslet sine seks fristelser; denne variasjon er det bare han selv som er ansvarlig for og hverken Lukas eller Mattus.


¹ Dette er som andre tradisjonelle utrykk: for hvor leser vi om de "tre" vise menn? Vi ser det bare på malerier fra rundt middelalderen. Hvor leser vi om engler som var kvinner eller barn? Allikevel ser vi dem alltid fremstilt som det. Hvor i Skriften finner vi andre vanlige utsagn slik som at Adam og Eva spiste av et "eple" ved fallet; hvor ser vi et maleri av den korsfestede Kristus med spydets merke på venstre side?


Til Undervisningen

Til startsiden