Hadde Koranens Allah og Bibelens Gud vært den
samme, da hadde de også hatt det samme budskapet!
Men det har de ikke! De livsviktige sannhetene i
evangeliet er det bare Bibelens Gud som forkynner,
skriver Egil J. Eberson i denne kronikken.


Priste apostler Allah?

KRONIKK

Egil J Eberson:

Som de fleste vil skjønne, sikter tittelen overfor til Edvardsens hovedoppslag i «Troens Bevis» for mars`00. Tillat meg å kommentere denne meget utfordrende artikkel... slik jeg kjenner meg kallet. Men først en liten orientering om noe av min bakgrunn i denne sammenheng:

  Edvardsen ble omvendt på et møte i «Salen» Flekkefjord under forstander Tom Erlandsens tid. Jeg var på samme tid ansatt som fast predikant i menigheten, og hadde en særlig rik tid i Kvinnesdal, Liknes. På avstand ble det naturlig for meg, å følge Edvardsens utvikling og tjeneste. Han markerte seg snart som en salvet pinseforkynner. Med tiden uttalte han seg og foretok seg ting som skapte heftige debatter. Men få har fått erfare fremgang og frukter av sitt virke som ham. Med undring har jeg merket meg hvordan han med frimodighet og styrke har forkynt Evangeliet om Jesus, både i norsk offentlighet og ikke minst på misjonsfeltene, blant en mengde folk og nasjoner – nær sagt over alt i verden. Også på det litterære området er det rent ufattelig hvilke produktivitet og evne han er betrodd. Dessuten taler jo selve «Sarons Dal» – med alle sine aktiviteter, om særlig begavelse på det visjonære og administrative felt.

"Der denne Jesus blir fornektet, det er der det er berettiget for Herrens vitner å tale om løgnens ånd!"

  På bakgrunn av Edvardsens unike åndelige og menneskelige utrustning, er det stadig ferre som våger å oppløfte røsten. På genial måte nøytraliserer han alle motforestillinger og får enhver innvending til å føles uberettiget.... selv i spørsmål vi mener har med «den enkle og rene troskap mot Kristus». (2Kor 11:3) På denne bakgrunn har jeg sagt JA til å skrive dette innlegg. Så får konsekvensen stå i Herrens navn – han som kjenner alle våre tanker og motiver... .

Angående hovedoppslaget

– i «Troens Bevis» for Mars d.å. forkynner altså Edvardsen at «Apostler priste Allah på arabisk på den første pinsedag». Dette redgjør han nærmere for med en språklige analyse, der det blir klart at det arabiske ordet for gud, er Allah. Dermed trekker han den slutning, – at de apostler som i pinsens ånd og kraft talte arabisk i tunger, de priste Allah! Hadde han da videre sagt – tydelig... at den «Allah» apostler priste, ikke var Koranens, men Bibelens Gud... åh, hvor det hadde varmet Herrens disipler!

Men han sier tvert imot... her i ordrett sitat: «Koranen inneholder mange ting fra Bibelen, som viser at han som Koranen kaller Allah, er han som Bibelen kaller Gud.»

Hadde han her om ikke annet tatt det forbehold, at Allah og Gud kan oppfattes som den samme der Koranen resiterer Bibelen (uten Jesus- visjonene i D.gamle T. og uten Evangeliet i D.nye T.!) – vel, da ville han også ha beroliget mange sanne evang. troende.

  Men han sier ikke det. Tvert om. Men vanlig norsk leseferdighet, hevder Edvardsen at Koranens Allah er den samme som Bibelens Gud. Men hør dette alle Herrens folk: Hadde Koranens Allah og Bibelens Gud vært den samme, da hadde de også hatt det samme budskap! Men det har de ikke! De livsviktige sannhetene i Evangeliet er det bare Bibelens GUD som forkynnerl Følgende 7 punkter står for noen av de mest dyrebare Skriftsteder for alle gjenfødte kristne. De avvises alle av Koranens Allah. Men Bibelens Gud stadfester dem alle !!!

Disse 7 punkter er:

1: Bibelens Gud er han som utvalgt oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt (Ef 1:4)!

2: Og denne Gud elsket verden så han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. (Joh.3,16).

3: Denne Gud har vitnet om sin sønn... at den som har Sønnen han har livet. (1Joh 5: 9-11)

4: Denne Gud kronet Jesus med herlighet og ære fordi han smakte døden for alle, og ble lydig til døden – ja, døden på korset (Heb 2:9 og Fil 2:8).

5: Denne Gud har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise ham opp fra de døde! (Apg 17:31)!

6: Denne Gud satte Jesus ved sin høyre hånd i himmelen – over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende (Ef 1:20).

7: Denne Gud aksepterer bare ett navn under himmelen til frelse – JESUS (Apg 4:12)!

Løgnens ånd

  I sin lederartikkel for april d.å., skriver Edvardsen i T B, at vi alle må være på vakt mot løgnens ånd.

  Det er en særdeles tidsaktuell formaning. Innledningsvis bruker han et par eks. på hvordan han selv engang ble lurt av løgnens ånd. En av disse var at han som yngre evangelist hadde trodd «den løgn» at Jesus for muslimene var en død profet.
  Nå vet vi forøvrig at den Islamske Ahmadiyya-bevegelsen faktisk lærer at Jesus døde en naturlig død i India. I så måte er altså det ingen løgnens ånd. Dog hevder de mest annerkjente muslimske rettningene i verden at «profeten Jesus» fór til himmelen – sant nok, men FØR Golgata og korset.   
  Om nå Edvardsen følte seg bedratt av løgnens ånd fordi han ikke visste hva Islam egentlig mente om Jesus, så er det ganske ufattelig at han ikke nevner løgnens ånd 

med ett ord, når det gjelder Islams fornektelse av det mest dyrebare vi eier: Jesu forsoning, syndsforlatelsen, oppstandelsen og det personlig Guds liv! For det er disse kjernesannhetene i Evangeliet det gjelder. Og de finnes bare i Bibelen. Men innen både Islam og mange andre religiøse retninger, blir disse kjernesannhetene underslått og forfalsket. 

  Å prøve og unnskylde disse Jesus-fornektende religioner fordi noen av dem inneholder sitater fra Bibelen, det er forførende... all den tid denne Jesus er utelatt... han som er Guds hemmelighet! Vår sjels brudgom og Herre! I hvem hele guddommens fylde bor! Han som er full av nåde og sannhet! Han som brøt dødens velde, og med sitt eget blod åpnet adgangen like inn i helligdommen! ...Ham vår sjel elsker!
  Der denne Jesus blir fornektet, det er der det er berettiget for Herrens vitner å tale om løgnens ånd!
  Når det forøvrig gjelder bagatellmessige nyanser i syn og forståelse blant ærlige troende, da er det ikke snakk om «løgnens ånd».
  Men i vårt land er det i dag én religiøs bevegelse som virkelig passer til denne betegnelsen,

"La det aldri herske tvil omkring Guds
sanne identitet:
Jesu Kristi Fader!"

og det er den bevegelsen som våre sekulariserte myndigheter har gitt lov til å rope ut: «Allah er den største..!»
  Jeg undrer: – Hvis Allah og Gud virkelig er den samme, hvorfor kaller ikke da muslimene i Norge Allah for Gud... når Allah betyr Gud på norsk? Muslimene er tilsynelatende mer redd for sammen- blandingen enn oss!

Respekt for
alle mennesker

  Respekt for alle mennesker som oppriktig dyrker sin tro, er en lekse mange «rettroende» nok bør friske opp.  Edvardsens kallsvisjon for muslimene, er et slikt utslag av «respekt» – en strategi for å skape tillit og inngang blandt dette folk... for å vise kjærlighet og vinne dem for Kristus.

  Men det tjener ikke saken å fremheve likheten mellom det ekte og uekte, eller likheten mellom sannhet og løgn. Slike relasjoner skaper forvirring. Verden er full av vrengbilder av gud. Vi er kalt til å markere den store forskjellen. La det aldri herske tvil omkring Guds sanne identitet: – Jesu Kristi Fader! For det er bare Ham... Sønnen, som har vist oss hvem Gud er! Han er avglansen av Guds herlighet; Ham i hvem alt er blitt til! Og uten Sønnen kjenner ingen Gud! (Heb.1:3. Joh 1:3.18. Kol 1:15-17. 1 Kor 8:6. Luk 10:22)

– Ja, la oss stride for den tro som en gang for alle er overgitt de hellige! (Jud 3:) l


 

Lagt ut av Ivar Helmersen - 
Forlaget Perlen.
 4513 MANDAL.

Til Undervisningen

Til startsiden