E N  S A N G V E D
O P P S T I G N I N G E N

VISE SEG FOR FADEREN I KRISTUS JESUS

5.Mos.16.16; " Tre ganger om året skal alle menn blant dere vise seg for Herrens, din Guds åsyn på det sted han utvelger: på de usyrede brøds høytid og på ukens høytid og på løvhyttefesten. Ingen skal vise seg for Herrens åsyn tomhendt."

Salme 120 til salme 134 til sammen 15 salmer som blev sunget ved de tre store høytider i Israel, de tre pilegrims fester, ved oppstigningen til Jerusalem.

Den åndelige betydning, og velsignelse som møter oss i disse Salmene er veldig inspirerende, og også i stand til å gjøre oss til mennesker som er i feststemning på vår reise igjennom tiden.

Hvorfor det? Jo, fordi det er Herren som inviterer oss og istann seter oss og utruster oss slik att vi i sannhet kan være en festreisende.

1. Hvorfor interessere seg for Jødenes festreiser? Det er ikke for den historiske siden ei heller for den profetiske siden skjønt disse er veldig interessante i seg selv. Det finnes mange historiske hendelser i Israel som er skrevet ned i Bibelen til undervisning for oss, og mange av disse har også profetiske budskap til oss som lever i Nådens og Den Hellige Ånds Husholdning. Men det vi her stanser for har ikke noe med disse sidene og gjøre, men vi stanser for den åndelige anvendelse av det vi møter her.

1.Kor.10.6; " Men disse ting hente som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det."

I Jødenes historie har Gud vist oss et forbilde. Men vil vi oppleve det samme som de, la oss se i 1.Kor.15.46; " Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, og deretter det åndelige."

Vi ser at det som hente for dem var naturlige ting men for oss har det åndelig betydning, til hjelp og velsignelse i vår daglige vandring med Jesus Kristus. Derfor interesserer vi oss for den åndelige siden som forbildene taler om.

2. Hvilken hellige steder skal vi som NT Menighet reise til? Israelittene reiste til Jerusalem på sine høytider. Er det dit vi skal dra for å ha en høytidsstund innfor Herren? Nei, takk og lov vi er ikke bunnet verken til tid eller sted, men vi kan når som helst dra på fest reise til det Himmelske Jerusalem. Vi har en åndelig oppstigning i våre bønner og lovsanger og takksigelser og forbønner, vi stiger opp i vår ånd innfor Gud.

Heb.12.22-24; "Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himmelene, til en dommer som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder,

til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod."

Joh.4.23; " Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha."

Det stedet som de Troende drar til er ikke Garisim heller ikke det jordiske Jerusalem, nei vi stiger opp i vår ånd innfor Faderens åsyn for Nådens Trone. Og den som treder frem for Guds åsyn må tro at han er, og at han lønner dem som treder frem. Amen. Heb.11.6;

3. Hvem var det som kunne trede frem ? Det var ikke hvem som helst som kunne reise til Jerusalem på en festreise, og vise seg for Herrens åsyn og bli belønnet. Noen skrift steder som viser hvem som kunne. 2.Mos.23.17; "Møte frem" og i det samme kapitlet står det i v.15; "Ingen skal vise seg tomhendt for mitt åsyn."

Spørsmålet blir da, møter du fram? Og når du møter fram for Herrens Åsyn i din ånd hvordan viser du deg da? Blir det en festreise når du møter fram for Herrens åsyn slik som du er? Når du viser deg for den tre ganger Hellige Gud, som alt er nakent og bart for, hans øyne ser alle ting, apselut alle ting ingen ting er skjult for ham.

Når du møter frem, når du viser deg, når du ikke skjuler deg, men møter frem slik du er, har du en følelse av at du er i feststemning? At det er en festreise å vise deg slik du er for Guds åsyn? Ja, hvem kan? Ikke bare krype fram, men streke seg i sin fulle lengde åndelig talt frem for Herrens åsyn?

Når vi betrakter Israel så ser vi at det var noen som kunne møte frem og vise seg for Herrens Åsyn på det sted som han hadde utvalgt. Men det var bare noen, og de som kunne det var Guds folk, de kunne, og bare de. Og når kunne de det? Jo de kunne det når de var et Forløst folk. Som var blitt forløst og befridd fra fangenskapet i Egypten.

Her møter vi en vidunderlig og frigjørende sannhet om Forløsningen i Kristus Jesus priset være Herren. Hør, det finnes ett folk i verden i dag som kan Møte frem og Vise seg for Herrens åsyn med stor frimodighet. Det er det folk som har opplevd og komme ut, som er blitt forløst, og frigjort, og omvent. Ja, det finnes noen som har identifisert seg med Jesus Kristus i hans død og begravelse og oppstandelse og himmelfart, Ja som er satt med den herligjorte Kristus Jesus i Himmelen.

De er kommet UT fra tradisjoner som er laget av mennesker som for eksempel. Barne bestenkelse også kalt barne dåp, men det er ikke dåp, det er bestenkelse. Kan du begrave en død i tre skuffer jord? Nei, da kan vi heller ikke godta barne bestenkelse for å være Dåp. Ordet dåp kommer fra et greskt ord " BAPTIZO " som betyr "dykke ned / dykke under," og det var etter de ved TRO BEKJENTE at de hørte Kristus Jesus til. Et avsnitt fra bibelen som klart viser dette forholdet mellom det og høre forkynnelsen om Jesus Kristus og hans verk på korset, og tro det. Jeg siterer fra en gammel Bibel fra 1875 det er fra beretningen om Filip og Hoffmannen i Ap.gj.8.36b-38; " Se, der er vann, hva hindrer meg fra å bli døpt? Men filip svarte: Dersom du tror av hele ditt hjerte, MÅ DET SKJE. Men han svarte og sa: Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds Sønn. Og han bød vognen og stanse; Og de steg ned i vannet begge både Filip og Hoffmannen, og han døpte ham." Stats Kirkens lære om gjenfødelse i barne dåpen som de så falskelig kaller den, det er kun bestenkelse, og ikke dåp, det er en vranglære.

De mennesker som har latt seg identifisere med vår Herre Jesus Kristus i hans død og oppstandelse har gått ut i fra menneskelige dogmer og læresetninger, og har bøyd seg for, så sier Herrens ORD. Joh.14.23; "Om noen elsker meg, DA HOLDER HAN MITT ORD, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham."

De er kan hende ikke de fleste, men det finnes noen spredd om kring de er kommet ut ifra Egypten dvs verden, og andre er kommet ut ifra Babylon dvs åndelig fangenskap under menneskelige læresetninger som ikke stemmer med Guds Ord.

Det er bare de som er føtt av Gud som kan møte fram, og vise seg for Herrens åsyn, og de behøver ikke og rødme av skam, nei de stråler av glede, det er en feststund for slike og møte Gud, jeg er forløst og fri, jeg er forløst ved Lammets Blod. Jeg har ingen ting å skjule jeg har åndelig talt opplevd PÅSKE som betyr forbigang. Dommen er godt forbi den rammet Lammet som er Jesus Kristus Guds Sønn, han tok min plass døde synderens død, og vant en fullkommen seier over Satan på korset, og løskjøpte hele menneskeheten. Se Rom.5.12-21; og 3.21-30; 8.1-4;

NB! Frelsesverket er for alle, men bare over alle som tror, er du som har lest dette blant dem? Hvis ikke les Joh.1.12-13; og handle på det, også Rom.10.8-13; Gud velsigne deg dertil.

IH

*****

Forlaget Perlen. 4513 MANDAL

Til Undervisningen

Til startsiden