FRELSE

graven.jpg (51565 bytes)


Jeg skammer meg aldeles ikke på evangeliets vegne, for det er et virksomt middel i Guds hånd til å bringe frelse til alle dem, som tror det - jøder først, siden hedninger. I evangeliet klarlegges Guds frelsesvei med oss: Tro først og tro sist - slik som der står å lese: Den rettvente skal finne sin livskilde i troen." Rom.1,16. Peter Schindler

Det hebraiske og det greske ordet for FRELSE - Inneholder flere betydninger:

Utfrielse - Sikkerhet - Beskyttelse - Helbredelse - Sunnhet.

FRELSE ER EVANGELIETS STORE INKLUSIVE ORD

Det tar opp i seg selv all forløsningens gjerning og prosses slik som:

Rettferdiggjørelse - Forløsningen - Nåden - Forsoningen - Tilregnelse - Tilgivelse - Helliggjørelse - Herliggjørelse.

FRELSEN ER TREFOLDIG: Den har og gjøre med vår - Fortid - Nåtid og - Framtid. Den Troende har blitt frelst fra syndens skyld og straff. (Luk.7,50. 1Kor.1,18. 2Kor.2,15. Ef.2,5,8. 2Tim.1,9.) og er frelst.

Den Troende blir frelst fra Syndens vaner og herredømme. - (Rom.6,14. Fil.1,19. 2,12-13. 2Tess.2,13. Rom.8,2. Gal.2,19-20. 2Kor.3,18.)

Den Troende vil bli Frelst i den forstand å bli fullstendig forenet med Kristus. (Rom.13,11. Heb.11,36. 1Pet.1,5. 1Joh.3,2. Fil.3,20-21. 2Tim.4,18.)

Frelsen er av nåde ved tro det er en fri gave, helt og holdent uten gjerninger - (lovgjerninger). (Rom.3,27-28. 4,1-8. Ef.2,8.) Den Guddommelige orden er først frelse , og siden gjerninger som Gud har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. (Ef.2,19-10. Tit.3,5-8.)

grave1.gif (18244 bytes)

"ÅPEN HAR JEG HIMMELEN FUNNET, JESUS VANT, OG JEG HAR VUNNET!"

- FRELST I EN ANNEN -


Hvorfor må du og jeg tro oss frelst? Er det ikke nettopp fordi Gud har frelst oss i en annen person en vår egen? Hadde Gud frelst oss i egen person, da kunne vi følt oss frelst. Da behøvde ikke Gud vitne for oss at Han frelste oss i Kristus, Og da behøvde vi ikke klamre oss til det vitnesbyrd i tro. Om frelsen var gjort i oss nå, ville alle våre følelser og alt det vi er, si oss at vi er frelst. Men nå er det annerledes. Om alt i meg, av meg og omkring meg anklager meg og sier: Nei du er ikke frelst, så tror jeg meg frelst. Det må jeg gjøre, og det kan jeg gjøre, all den stund Gud har frelst og antatt meg i en annen person en min egen.

På samme måte tror jeg meg i himmelen. Jeg føler ikke at jeg er i himmelen, og det kan jeg heller ikke, all den stund jeg faktisk ennå er her på jorden. Men jeg tror meg i himmelen. Gud har satt meg der og ser meg der - I Kristus. At denne troen virker gode følelser, er en annen sak. Men, venner, om ikke lenge skal Gud frelse oss i våre egen person Han skal forvandle oss til likhet med Hans Sønn. Og da skal vi, ja, da skal vi føle oss frelst. Da slipper vi tro oss frelst. Men nå vandrer vi i tro! La oss huske det. Du og jeg er i denne nåværende tid frelst i en annen mann (Jesus). Fordi Han er frelst og velberget hjemme, i himmelen, er du og jeg som tror på Ham frelst. Og selv om vi ennå er her på jorden og ofte strider under nederlag, kan vi selv under tårer stemme vår tros harpe og synge: Åpen har jeg himmelen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet. Det er på denne bakgrunn Rom 8:1-3; er skrevet.

"Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet,"

Fordi stillingen er som Rom 6:7-11; fremstiller den, kan det sies i det åttende kapitel: Rom 8:1"Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus." Kristi død for oss, er det døden alltid er for et menneske, nemlig utgangen av verden. Og Jesu oppstandelse var, det oppstandelsen er: Inngangen til evigliv. Som oppreist I Kristus, er derfor evigheten allerede begynt for den troende. Derfor leser vi i Rom 6:8-11.

"Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han én gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus."

Adam og Kristus


Forskjellen på Adam før fallet og Kristus som den siste Adam. Er kort sagt denne:

1. Adam var et rent og uskyldig menneske, men Kristus var et rent og hellig Gud-menneske. Han var ikke bare som Adam et sant menneske, men sann Gud og sann menneske i en person.


2. Adam før fallet kunne synde og falle. Kristus som Gud-menneske kunne ikke synde og falle ikke. 3. Adam i Eden var den første Adam. Det vil si den første stamfar og slektens opphav på jorden. Jesus derimot var den siste Adam. Noen kaller ham den annen Adam, men dette er ikke riktig etter Bibelen. Guds ord sier han var det annet menneske, men aldri den annen Adam; Nei, han er den siste Adam etter Han kommer det ikke flere.

Dette vil ganske enkelt si at det blir aldri en tredje eller fjerde Adam. Gud klarer seg med Jesus. Det trengtes en ny Adam, fordi det gikk galt med den første. Hadde det ikke kommet en til, en Ny slekts opphav, var himmelen blitt stående tom for mennesker. Men det komme en ny! Og I HAM (Jesus Kristus) har Gud skapt en ny slekt. Og denne nye slekt er frelst i sin nye stamfar. Med han gikk det ikke galt, og med han går det ikke galt. Han har bestått prøven og sitter nå fullendt ved Guds høyre hånd. Og i ham er den nye slekt satt i himmelen.

ERGO: Kristus er og blir den SISTE ADAM. Gud trenger ingen flere! Den nye slekt er berget. Og er for evig sikker i Ham. Heb 7:25 "Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem." Heb 5:9 "Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham," Fil 1:6 "Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag."

I Rom.5.12 til enden av kap.8. I Rom 5 møter vi TO HODER - Adam og Kristus. I kap 6 har vi TO HERSKERE, Synden personifisert og Gud slik han er åpenbart i KRISTUS. I kap 7 har vi TO EKTEMENN og regne med - Loven og den oppstandene Kristus.

IH

Til Undervisningen

Til hovedsiden