Fremmed ILD - Fremmed røkelse. 2M 30:9;

"Dere skal ikke ofre fremmed røkelse på alteret. Dere skal heller ikke
ofre brennoffer eller matoffer der, og dere skal ikke helle ut drikkoffer på det."

Joh 4:23-24; "Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet."

3M 10:1; "Men Arons sønner Nadab og Abihu tok hver sitt ildkar og la ild i dem og la røkelse på ilden og
bar fremmed ild inn for Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt dem."

Kol 2:23; "Slikt har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling
av legemet. Men det er ingen ære verd, og tjener bare til tilfredsstillelse for kjødet."

Fremmed ild er en annen ILD enn den som Herren har befalt å bruke, den som ble gitt fra himmelen. (1.7; 6.5-6; 9.24; 16.12; saml 2.30; 9;)

Denne ilden var fra deres egen ild, "slik er det også med mye av det som blir ofret til Gud i tilbedelse i dag". Dersom det er sant så vil det i følge Joh 4.23-24, være fremmed ILD, og fortjener samme dom!

All tilbedelse som ikke er tent av den Hellige Ånd er "Fremmed", og er av kjødet (Joh 3.6; 6.63). Det tjener ikke til noen ting, og Gud har ingen respekt for det (1.Mos 4.4-5; Heb 11.4).

Bønne - og tilbedelse røkelsen på gullalteret i det Hellige ble tent med ild som ble tatt fra kobberalteret i forgården, der soningen ble gjort. SE 3.Mos 16.12-13; Åp 8.5).

Derfor kan bare de som har opplevd at synden er sonet for tilbe. Sml fremmed røkelse (2.Mos 30.9). Herren hadde ikke befalt dem å komme med noe "fremmed" der alt er klart fremstilt av Gud. Er avskyelig innefor ham, og nedkaller hans dom. Vi legger merke til at de førstes individuelle bruk av røkelse begynte i ulydighet (3.Mos 10.1) "Men Arons sønner Nadab og Abihu tok hver sitt ildkar og la ild i dem og la røkelse på ilden og bar fremmed ild inn for Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt dem." Og den siste sluttet i vantro, Luk 1:10; "Hele folkemengden stod utenfor og bad i røkofferets stund." Luk 1:18; "Sakarias sa til engelen: Hvordan skal jeg vite dette? Jeg er jo gammel, og min hustru er kommet langt opp i årene."

Luk 1:20; "Se, du skal bli stum og ikke kunne tale før den dag da dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord, som skal bli oppfylt i sin tid."

3.Mos 10.2... "Fortæret dem; slo dem, for de ble ikke fortæret som vi ser i v.4-5. "Men Moses kalte på Misael og Elsafan, sønner av Arons farbror Ussiel, og sa til dem: Tre fram og bær deres brødre bort fra helligdommen og utenfor leiren! De trådte da fram og bar dem i deres kjortler utenfor leiren, som Moses hadde sagt."

Legg merke til tre typer ILD her:

1. Ilden av sann tilbedelse 3M 9:24; "Det gikk ild ut fra Herrens åsyn og fortærte brennofferet og fettstykkene på alteret. Og hele folket så det, og de ropte høyt av glede og falt ned på sitt ansikt."

2. Den fremmede ilden av falsk tilbedelse 3M 10:3; "Da sa Moses til Aron: Dette var det Herren talte om da han sa: På den som står meg nær, vil jeg hellige meg og for alt folkets åsyn vil jeg herliggjøre meg. Og Aron tidde." 3M 10:7; "Dere skal ikke gå bort fra inngangen til sammenkomstens telt, for at dere ikke skal dø. For Herrens salvingsolje er på dere. Og de gjorde som Moses sa."

3. Den fortærende doms ILD. 3M 10:2; "Da gikk det ild ut fra Herrens åsyn og fortærte dem, og de døde for Herrens åsyn." De døde for Herrens åsyn i helligdommen hvor deres syn var blitt begått.

v.3. Dette var det = dette og ikke noe annet; akkurat denne ting. Ulydigheten her er klar; det er derfor "at dommen skal begynne med Guds hus (1.Pet 4.17). Ja, tiden er kommet". "På den som står meg nær vil jeg åpenbare min hellighet" (3.Mos 10.3). Når vi legger merke til ordene "vil jeg" ser vi likheten med Joh 4.24 "må" også Joh 3.7,14.

All tilbedelse som ikke har Kristus som gjenstand, Herrens herlighet som sitt mål, og den Hellige Ånd som kilden for sin kraft, vil ikke bli mottatt, men den vil bli dømt.

3.Mos 9.23-24. To måter hvorpå Guds nærvær ble åpenbart.

1. Herrens herlighet åpenbarte seg for hele folket, 3M 9:23; "Deretter gikk Moses og Aron inn i sammenkomstens telt. Og da de kom ut igjen, velsignet de folket. Da åpenbarte Herrens herlighet seg for hele folket."

2. Ild falt fra Herren og fortærte offeret, 3M 9:24; "Det gikk ild ut fra Herrens åsyn og fortærte brennofferet og fettstykkene på alteret. Og hele folket så det, og de ropte høyt av glede og falt ned på sitt ansikt."

3.Mos 10.1. Arons sønner var sammen med Moses og de 70 andre som skuet Gud og åt og drakk. 2M 24:1; "Til Moses sa han: Stig opp til Herren, du og Aron, Nadab og Abihu og sytti av Israels eldste. Og dere skal tilbe på avstand." 2M 24:9-11; "Så steg Moses og Aron, Nadab og Abihu og sytti av Israels eldste dit opp. Og de så Israels Gud. Under hans føtter var det likesom et gulv av gjennomsiktig safirsten, klart som selve himmelen. Han løftet ikke sin hånd mot de fremste av Israels barn, men de skuet Gud og åt og drakk."

Og de var nylig innvidd til tjeneste. 3 Mos 8.13-36. Og nå her i 10.1 i gjennom selvopphøyelse og stolthet og drukkenskap, begikk de synd og døde ved den ild som Gud sendte som straff for brudd på hellig tjeneste 1-7.

Fem synder som de gjorde:

1. Ved sin adgang til tjenesten, gjorde de deler som de ikke var bedt om. V.1.

2. Offeret fremmed ild som de selv hadde laget og ikke Herren. V.1; 4.Mos 3.4.

3. Offeret røkelse på feil tid og sted.

4. Unnlot å hellige seg for Herren, og forsamlingen, som var i en hellig tilbedelse og frydet seg inn for Herren. 4 Mos 3.9,24.

5. Drakk seg drukne og søkte og tjene Herren i en slik tilstand. v.3,9

Jeg vil åpenbare min hellighet på dem som kommer meg nær, v.3.

Dersom Gud ikke hadde dømt dem, ville deres opptreden vært et dårlig eksempel for kommende slekter. Aron forsto det , så han tidde, v.3.

IH

***

Forlaget Perlen, 4513 MANDAL

Til Undervisningen

Til startsiden