PÅSKENS HØYTID
3Mos 23.4-5

Denne høytid er den første av syv. Den minner om utgangen fra Egypten, og peker på forløsningen, hvor all velsignelse hviler.

Forbilde på Kristi død

Se 1Kor 5.7: "Vårt påskelam er jo slaktet Kristus". Kristus danner grunnvollen for alt. Vi kjenner ikke til hvile, til hellighet eller til samfunn med Gud uten på dette grunnlag. Se også Rom 4.25. "Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse".

Påske knyttes nøye sammen med hvilen "sabbaten" 3Mos 23.3,5. Med en gang det er tale om hvilen, nevnes påskelammets blod. Det er som det blir sagt her: hvile, men det er blodet som gir adgang til denne hvilen.

Samfunnet med Kristus
3Mos 23.6-8

Denne høytid taler om samfunn med Kristus på forløsningens grunn. De usyrede brøds høytid taler om forløsningens fulle velsignelse, ved en hellig vandring i kraft av Kristi forløsning: Den guddommelige orden her er vidunderlig

FØRST FORLØSNINGEN,
SÅ DEN HELLIGE VANDRING

Se 1Tess 1.9 b. "Hvorledes i vendte eder til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud" og se Kol 2.6: "Likesom i altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham". 3Mos 23.76. "I skal ikke gjøre noen arbeidsgjerning". Praktisk hellighet hos Guds folk betraktes ikke som en "ARBEIDSGJERNING". Men er en levende framstilling av Kristus, virket i de troende ved den Hellige Ånds kraft. Fil 1.21. "For meg er livet Kristus og døden en vinning". Der hvor dette livet åpenbarer seg er det etter Gud: bedømmelse fylt med Kristi vellukt. 1Kor 2.14-17.

De usyrede brøds høytid varte i syv dager, som står for en fullkommen periode. Og for oss vil det si for hele livet igjennom. Les 1Kor 5.6-8. Hva er surdeigen et bilde på?

Matt 13.33; 16.6-12

 1. Rasjonalisme = Fornuftsreligion = Sadduseerne. Sadduseernes lære besto i å trekke noe i fra Bibelen; de trodde ikke på - oppstandelsen - engler - ånder. Matt 22.23; Apg 23.6-8.
 2. Hykleri. Luk 12.1b. "Ta dere først og fremst i vare for Fariseernes surdeig, som er hykleri!" Fariseernes lære besto i å legge noe til Bibelen. Se Matt 15.1ff - "Vedtekter".
 3. Toleranse med synd. Mark 8.15b. "Han bød dem: Se dere for, ta dere i vare for... Herodes surdeig!" "Syndig materialistisk nytelses liv"
 4. Falsk og lovisk lære, ER også en surdeig. Se Gal 5.9. "En liten surdeig syrer hele deigen".

SAMFUNNET MED KRISTUS
1Kor 5.6-8

Se v.7b. "Dere er USYRET! For vårt påskelam er jo slaktet: Kristus" Man blir ikke frelst ved å fjerne surdeigen, men på grunn av at vi er frelst fjerner vi den. Samfunnet med Gud i Kristus Jesus blir brutt med surdeigen.

Det var blodet som frelste Israel,
ikke de usyrede brød.

For å kunne glede seg over blodet og nyte samfunnet med Gud i Kristus og Guds folk må surdeigen fjernes. 1Joh 1.7. "Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all SYND."

Blodet kan nok være på hjertets dør stolper, men synd i hjertet, og hvor det er tilfelle er samfunnet brutt. Selv om vi er frelst av nåde er vi frelst til hellighet.

Rom 12.1-2

"Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne."

 1. Fremstiller. Luk 2.22. "Og da deres renselsesdager etter Moseloven var til ende, tok de ham med opp til Jerusalem for å framstille ham for Herren." Jesus var Marias førstefødte sønn, og som sådan tilhørte han Gud". 2Mos 13.1-2. "Herren talte til Moses og sa: Du skal hellige alle førstefødte til meg. Alt det som åpner mors liv blant Israels barn, enten det er folk eller fe, meg hører det til." Dette erkjente Maria og sto nå i Templet for å overgi Ham til Herren. Og sa - Min sønn er din, du eier Ham, og det er du som skal bestemme over ham. På denne måten skal vi innrømme Guds eiendomsrett til våre legemer. 1Kor 6.19-20. "Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!"
 2. Levende dvs Brukbar og nyttig for Gud. Rom 6.13 "Still heller ikke deres lemmer til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet. Men framstill dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende, og by (overgi) deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud." Overgi din vilje til Gud, Satan kan ikke tvinge din.
  vilje, og Gud vil ikke tvinge deg. Så det sikreste og mest normale er og ville gjøre Guds vilje.
 3. Hellig dvs Utskilt fra all syndig tjeneste og satt til side for Herrens bruk. Sakt med ett ord: Innvieet til Ham. Sak 14.21 "Og hver gryte i Jerusalem og Juda skal være helliget til Herren, hærskarenes Gud." Grytene var forskjellige fra hverandre ikke i utsende, men de var innvieet til bruk for Herren og det gjorde dem Hellige. Det samme med oss.
 4. Guds behag. For Gud et velbehagelig offer. Brennofferet i 3Mos 1.3 "Er hans offer et brennoffer av storfeet, skal han ofre et hanndyr uten lyte. Han skal føre det fram til inngangen til sammenkomstens telt, for at han kan være til velbehag for Herrens åsyn". Alt tilhørte Herren.
 5. Skikk dere ikke lik denne verden. dvs se til å ikke smittes av denne tidsalders ånd. Jeg vil legge båten mot strømmen - "tidsånden".
 6. Bli forvandlet ved at deres sinn fornyes. Det er det fornyede sinn som forvandler det ytre Liv. Sinnet fornyes bare i Guds nærvær.

IH

Til Undervisningen

Til hovedsiden