ANMERKNINGER TIL DET GAMMEL TESTAMENTET
GIGANTER OG GUDS SØNNER.

BEVISMATERIALE FOR AT GIGANTENE
VAR ENGLENES SØNNER.

 • "1M 6:4; Kjempene var på jorden i de dager, og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, som fødte dem barn. Dette er de mektige menn i gammel tid, de navngjetne."
 • Det faktum at giganter, eller skapninger med abnorm kroppstørrelse har eksistert på jorden, er en av de mest klart stadfestede sannheter i Skriften. Det hebraiske ordet nephilin, av nephil, betyr gigant, okse eller tyrann (4. Mos. 13:33)

 • "Der så vi kjempene, Anaks barn av kjempeætten. Mot dem var vi i våre egne øyne som gresshopper, og det syntes også de at vi var."
 • At de var enorme i kroppsbyggning vises klart ut fra det faktum at Israels menn var som gresshopper i sammenligning (4. Mos. 13:33). Det hebraiske ordet gibbor betyr også kjempe, i betydningen makt, kjempe, mektig eller sterk mann (4. Mos. 13:33, Job 16:14). Å si at disse originalordene viser til svakhetsgrad istedenfor kroppsstørrelse er feil, eller direkte galt.

  Anakittene var et storvokst folkeslag (5. Mos. 1:28; )

   "Hva er det for et land vi skal dra opp til? Våre brødre har gjort vårt hjerte motløst, for de sa: Det er et folk som er større og høyere enn vi! De har store byer med murer som når til himmelen, og der så vi også anakittenes barn. 5 Mos 2, 10-11,21; 9,2; Jos 11:21-22;  

 • "På denne tid kom Josva og utryddet anakittene i fjellbygdene, i Hebron, i Debir, i Anab og i alle fjellbygdene både i Juda og i Israel. Josva slo dem og deres byer med bann.

  Det ble ingen anakitter igjen i Israels barns land, bare i Gasa, i Gat og i Asdod ble noen tilbake." Jos. 14:12-14)

   "De drog opp til sydlandet og kom til Hebron. Der bodde Akiman, Sesai og Talmai, Anaks barn. Hebron var bygd sju år før Soan i Egypt." 4. Mos. 13:22,

 • Anak selv var en av kjempene, og hvis han og alle Anakittene var så store, kan vi være forsikret om at også de andre kjempene var det. (4. Mos. 13:22, 33) Ammons land var et land med giganter, for kjemper bodde der i gammel tid  

 • "..og du kommer nær Ammons barns land. Men du må ikke angripe dem eller gi deg i strid med dem. Jeg vil ikke gi deg noe av Ammons barns land til eiendom, for jeg har gitt Lots barn det til eiendom. Også dette landet blir regnet for et refa'ittland. Før i tiden bodde refa'itter der, ammonittene kaller dem samsummitter." (5. Mos. 2:19-20)  
 • Emimene var også store, mange og høye, slik som Anakitene (5. Mos. 2:10-11). 

 • "Før i tiden bodde emittene der, et stort og tallrikt folk og like høye av vekst som anakittene. Også de blir regnet for refa'itter likesom anakittene, og moabittene kaller dem emitter." 
 • Samsummitter ble kalt kjemper, et folkeslag, stort, mange og høye som Anakittene. De bodde i Ammons land fra gammelt av (5. Mos. 2:19-21). Og kongen av bashan er beskrevet som en gigant. Sengeleiet hans var av jern, ni alen langt, fire alen bredt. Dette er ingen ondskapsfull spøk, men kongen var virkelig ni alen (ca 4.50 cm) høy (5. Mos. 3:11;) 

 • "Og, kongen i Basan, var den siste som var tilbake av refa'ittene. Som alle vet, står hans seng i ammonittbyen Rabba. Den er av jern, og den er ni alen lang og fire alen bred, en alen regnet etter lengden av en manns underarm." 
 • Jos. 12:4;13, 12) Bashan er kalt gigantenes land (5. Mos. 3:13). En dal med kjemper er nevnt i Jos. 15:8; og 18:16;

 • "Derfra gikk grensen opp til Hinnoms sønns dal, til sørsiden av Jebus, det er Jerusalem, og gikk så opp til toppen av det fjellet som ligger rett vest for Hinnoms dal ved nordenden av Refa'im-dalen."  
 • Refa'im-dalen, er navnet på en annen gren av gigantrasen som ofte nevnes i Skriften (Jos. 14:5; 15:20, 2. Sam. bok 5:18 og 22; 23:13, 1. Krøn. 11:15; 14:9; Isak 17:5). 

 • "Filistrene kom og spredte seg utover i Refa'im-dalen. 2Sam 5:18 " 
 • Refaimene var velkjente kjemper, men uheldigvis, istedenfor å bruke deres rette navn i Skriften, oversatte oversetterne sykelig utdødde ( Job 26:5, Salm 88:10; Salomons ordsp. 2:18; 9:18,21; Jes 14:8 26:19 og 14). Deres navn burde vært oppretthold alle disse steder, som eller gjort. Se notater til disse steden som beviser at det blir referert til disse store menneskene istedenfor til stor ondskap. Refaimene er oversatt -kjempe:

 • "2Sam 21:16
  og Jisbo-Benob, som hørte til Rafas barn, tenkte å slå David i hjel - han hadde en lanse som veide tre hundre sekel kobber, og han bar et nytt sverd.

  2Sam 21:18
  Siden ble det igjen strid med filistrene. Det var ved Gob. Da felte husatitten Sibbekai en mann som hette Saf og som hørte til Rafas barn.

  2Sam 21:20
  Enda en gang kom det til strid ved Gat. Der var en høyvoksen mann som hadde seks fingrer på hver hånd og seks tær på hver fot - i alt tjuefire fingrer og tær, han var også en etterkommer av Rafa.

  2Sam 21:22
  Disse fire var etterkommere av Rafa i Gat, og de falt for Davids og hans menns hånd."

 • 1. Krøn. 20:4, 6, 8) og kjemper (5. Mos. 2:11,20;3:11,13; Jos. 12:4; 13:12; 15:8; 18:16) Utrykket - levningene av kjempene (5. Mos. 3:11; Jos. 12:4; 13:12) burde være - levningene av Rafaimene, for der var mange andre gigantiske folkeslag enn Refaimene som fylte hele landet i diskusjon om Guds budskap om det forgjettede land.

  Alle disse kjempenasjonene stammet fra en union av Guds sønner (de falne engler) og døtre av menn etter syndefloden. Noen av skapningene av denne størrelse hadde seks fingre på hver hånd, og seks tær på hver fot, og bar spyd som veide fra (tre hundre sekel kobber)10-25 pund. (2. Sam. 21:16-22; 1. Krøn. 20:4-8) Goliat, som David beseiret, var (seks alen og et spann* høy, over ni fot), og bar en rustning som veide fem tusen sekel kobber.

 • "Da kom det en tvekjemper ut fra filistrenes leir. Han hette Goliat og var fra Gat. Han var seks alen og et spann* høy. På hodet hadde han en kobberhjelm, og han var kledd i en skjellbrynje. Brynjens vekt var fem tusen sekel kobber." 1Sam 17:4-5;
 • Det er mulig at pyramidene i Egypt, de store byene i Bashan og andre digre monumenter, vil forbli et uløst mysterium inntil de blir akseptert som et resultat av dyktig arbeid til forfedrene av de falne engler.

  1. Den viten vi har om gigantene fra Skriften, gir oss et sant bilde av hva gresk mytologi forgjeves prøver å fortelle. Vår mytologi er nøyaktig oppsummert p.g.a. at den er guddommelig inspirert. Mytologi er vokst fram av tradisjoner, hukommelse og legender som forteller om handlingene til overnaturlige forfedre og deres gigantiske opprinnelse. Dette er en pervers og korrupt oversettelse av hva som egentlig skjedde angående disse kjempeskapningene. Det faktum at gigantene var av delvis overnaturlig opprinnelse, gjorde det lett for menneskene å betrakte dem som guder.

  2. Det faktum at Refaimene ikke gjenoppstod fra de døde. "Døde blir ikke levende, dødninger står ikke opp. Derfor hjemsøker og ødelegger du dem og gjør hvert minne om dem til intet." (Jes 26:14) beviser virkeligheten av gigantene, og at de ikke var alminnelige mennesker. Alle vanlige mennesker skal engang gjenoppstå. Derfor kan ikke gigantenen stamme direkte fra Adam. Jesaias gjør det klart at de døde (Heb., Refaim) nå er i dødsriket (Jes 14:9). Salomon bekrefter det samme i Ord. 2:18; 9:18; 21:16, hvor ordet død er Refaim i den Hebraiske Bibel.

 • "Døde blir ikke levende, dødninger står ikke opp. Derfor hjemsøker og ødelegger du dem og gjør hvert minne om dem til intet." Jes 26:14;
 • 3. Det faktum at gigantene bare nedstammet fra en union av Guds sønner og døtre av menneskeheten, beviser at deres forfedre ikke var vanlige mennesker nedstammet fra Adams slekt. Ingen slike monster individer har vært eller kan bli til i forbindelse mellom vanlige menn og kvinner, uansett hvor rettmessig faren er, eller hvor ond moren er. Mange kristen menn, som er Guds sønner ved adopsjon og rettskaffenhet gjennom Kristus, er blitt gift med hedenske kvinner, og ingen av deres avkom har noensinne blitt på størrelse som de bibelske giganter. Hvis, som noen hevder, gigantene ble født av disse forbindelsene, både før og etter syndefloden, hvorfor produserer ikke slike ekteskap slike avkom i dag? Hvorfor hendte dette i hvert tilfelle før, og aldri i våre dager?

   4. Guds lov om reprodusering fra begynnelsen av har vært - alt i hans bilde. Det var da ikke mulig at giganter kunne bli til av vanlige menn og kvinner (1 Mos 1:11-12, 21,24,25; 8:19) av normal størrelse. Det trengtes overnaturlige element, Satan og hans englers hensikt og makt for å produsere slike ekstra store skapninger innefor menneskeheten. Etter mennek slektens variasjon, som bare hadde å gjøre med størrelsen, og når giganter hadde oppstått, så produserte de avkom av sin egen størrelse - istedenfor alminnelige store mennesker (4. Mos. 13:33, 2. Sam. 21:16,18,20,22; 1. Krøn. 20:4-8) 

  5. Ikke bare er det galt etter Skriften, men heller ikke historisk riktig å hevde at gigantene kom fra en forbindelse mellom menn og kvinner.


  Det store spørsmålet har vært: Hvor fikk gigantene sin opprinnelse?  

 • "1M 6:4; Kjempene var på jorden i de dager, og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, som fødte dem barn. Dette er de mektige menn i gammel tid, de navngjetne." 
 • 1. Mos. 6:4 gjør det helt klart - av en union med Guds sønner og menneskehetens døtre. Hvis Guds sønner var alminnelige menn på samme måte som menneskehetens døtre var vanlige kvinner, da må vi konkludere fire ting: 

 • 1) De hedenske kvinner har evne til å produsere slike monstre hvis de er gift med
  guddommelige menn.

  2) At guddommelige menn har evne til å produsere giganter hvis de er gift med hedenske kvinner.

  3) At en blanding av guddom og hedenskap produserer giganter.

  4) At ekstrem ondskap hos den ene part vil produsere gigantavkom.

 • Man alle fire konklusjoner er gale, slik det hver dag bevises gjennom ekteskap mellom hedenske og guddommelige. Så, teorien om at giganter stammer fra ekteskap mellom Guds sønner, og Kains døtre er ikke bevist.

  Av Dake

   

  ***

  Forlaget Perlen, 4513 MANDAL

  Til Undervisningen

  Til startsiden