UTVELGELSEN

ALLE TRE PERSONER I GUDDOMMEN ER
REPRESENTERT I FORLØSNINGSVERKET

Efeserbrevet.1,1-14.

"Paulus, ved Guds vilje Jesu Kristi apostel – til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i Den Elskede. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, etter sitt frie råd, som han forut fattet hos seg selv, om en husholdning i tidenes fylde: å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det etter hans forsett som setter alt i verk etter sin viljes råd, for at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt, han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet."

1. v.6 4-6:   Her møter vi Faderens del i forløsningen
2. v. 6-12:   Her møter vi Sønnens del i forløsningen.
3. v. 13-14: Her møter vi den Hellige Ånds del i forløsningen.

ALLE TRE PERSONER I GUDDOMMEN ER ALTSÅ
REPRESENTERT I FORLØSNINGSVERKET

1. Faderen er planleggeren
2. Sønnen setter planene i verk.
3. Den Hellige Ånd bringer dette verk i funksjon.

Her stopper vi opp for dette med UTVELGELSEN; og dette har da med Faderens del i forløsningen å gjøre:

Ef.l,4-5: Likesom Han utvalgte oss i ham,…og i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos seg .

Rom.8,28-30:

"For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forut bestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort."

1. Forut kjente.
2. Forut bestemt.
3. Forut kalt.
4. Rettferdiggjordt.
5. Herliggjordt.

Vi skal nå se på Faderens linje fra begynnelsen og til vi ender i himmelen: Faderen kjenner oss og vet om vi forkaster eller mottar Kristus.

Vår plass i evigheten er avhengig av vårt valg i tiden. Mt.22,14: For mange er kalt men få utvalgt. Ef.l,5: "idet han i sin kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus." Faderen har på forhånd bestemt at de som tror på Kristus blir innlemmet i Guds familie og blir likedanne med hans Sønns bilde.Rom.8,29.

Dette er utelukkende Faderens valg: Ef.l,4: "likesom han (Faderen) utvalgte oss i ham (Sønnen) før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn." Og det er gjort i kjærlighet: v.5. Og det er også grunnlagt på Hans viljes frie råd v.5+9+11. Og hensikten er at Faderen må bli æret: v.14. Men dette fratar ikke mennesket dets frie vilje. Vi er ansvarlige for det vi velger. Vi må velge å tro evangeliet om Jesus og hans stedfortredende død, og ta et personlig standpunkt til det.

Dermed går vi inn i Guds forutbestemte råd med vårt liv.

1.Tess.5,9: "for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse vår Herre Jesus Kristus." I Guds hjerte er de som har latt seg frelse allerede satt i himmelen. Guds besluttede råd består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Den første beslutning i dette råd så langt vi kan forstå skriften, var FORSONINGEN. Paulus skriver her til Efeserne inspirert av den Hellige Ånd at vi ble utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Peter sier også at Jesus ble forrådet etter Guds besluttede råd og forutviten. Ap.gj.2,22-24. Faderen utpekte Jesus til å være forsoneren før noe som helst var skapt.

Noahs ark - et bilde på Kristus. Alle som levde i Noahs dager ble KALDT til frelse fra vannflommen. Men bare de som gikk inn i arken var UTVALGT. Ingen kan nemlig kalle seg utvalgt før de er i Kristus (arken)

***

Forlaget Perlen, 4513 MANDAL


Til Undervisningen

Til startsiden