VERDENSINNHØSTNINGEN
PÅ VEI MOT OSS ?

VERDENSINNHØSTNINGEN PÅ VEI MOT OSS er tittelen på en bok som ble utgitt, på Logos forlag. Bokens undertittel er tatt fra Matt.13,38-39. Her møter vi bare en løsrevet setning fra v.38, og en fra v.39. Jesus sa: " Åkeren er verden. (gresk: kosmos) .... Høsten er enden på denne tidsalder. (gresk: aion)" Matt.13,38-39

Vi vet ikke om det er bevisst, men det er bemerkelsesverdig. Hvorfor taes denne delen med og ikke hele skriftavsnittet? Vel, nå har leseren muligheten til å slå opp og se om det som fremheves her og i lignende utrykk, er det som det tales om. Her hevdes det at dette er en uttalelse som stadfester tanken på menighetens siste store innhøsting, ja, selve Høsten. Nå håper jeg at leseren er interessert i å bygge oppfatningen av dette på Guds ord. La oss se på dette skriftsted i sin helhet og legge merke til hva som er utelatt. La oss stille oss dette spørsmål: Hvorfor er ikke hele skriftavsnittet tatt med? Jesus svarer disiplene og forklarer dem lignelsen om ugresset i åkeren. Matt. 13.34-42. "Alt dette talte Jesus til folket i lignelser, og uten lignelser talte han ikke noe til dem, for at det skulle bli oppfylt som er sagt ved profeten: Jeg vil åpne min munn i lignelser, jeg vil fremsi det som har vært skjult fra verdens grunnvoll ble lagt. Deretter lot han folket dra bort, og gikk inn i huset. Og hans disipler gikk til ham og sa: Forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren. Han svarte og sa: Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen. Åkeren er verden. Det gode kornet er rikets barn. Ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde det, er djevelen. (Legg merke til hvem som sådde ugresset): Høsten er enden på denne tidsalder. Høstfolkene er engler. (Legg merke til hvem som er høstfolkene). Likesom ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik skal det gå ved enden på denne tidsalder. Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike (ikke innhøsting, men en utsanking) alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet. (Denne utsanking er umiddelbart ved opprettelsen av riket, og ikke en verdensvekkelse før menighetens opprykkelse). Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner." Dette viser at denne innhøstingen har med en dom å gjøre.

Synes du der er noe i disse versene som taler om en verdensinnhøstning for menigheten? Det er riktig som det står at åkeren er verden, og høsten er enden på denne tidsalder, men menighetens bortrykkelse er ikke enden på denne tidsalder. Trengselen som Åpenbaringsboken taler om er enden på denne tidsalder, og overgangen til en ny som er Tusenårsrikets herlige tidsalder. Så derfor når det sies at tidsalderens ende er høsten, blir det feil å legge denne høsten ved tidsalderens ende til menighetens tid.

I lignelsen av Jesus sies det hvem som er høstfolkene, han sier det er englene. Denne boken som her omtales og andre med den, sier at de samler inn - det er den siste innhøstingen sies det. Jesus sier de (englene) skal sanke ut (ikke inn) av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet. Det er klart at når en bruker disse bibelsitat for å begrunne sitt syn på en verdensinnhøstning, så blir ikke det riktig. Vi må tro at Jesus mente det han sa. Han sier at dette gjelder opprettelsen av riket for Israel. "Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, han høre!"

Det er flere bibelsitat som blir tolket uriktig i denne boken, etter mitt syn, for å få fram at Bibelen lover en spesiell høst i enden av menighetens tidsalder. Åp.14.14-20 er blant de skriftsteder som blir feiltolket og brukt til støtte for læren ("positive endetidssyn" som det blir kalt) om en verdensinnhøstning før menighetens opprykkelse. 

"Og jeg så - og se: En hvit sky, og på skyen satt en som var lik en menneskesønn. På sitt hode hadde han en krone av gull, og i sin hånd en skarp sigd. Og en annen engel kom ut fra templet og ropte med høy røst til ham som satt på skyen: Send ut din sigd og høst! Timen til å høste er kommet, for høsten på jorden er fullmoden. Og han som satt på skyen, lot sin sigd gå over jorden, og jorden ble høstet."

Sitat fra "Verdensinnhøstningen er på vei mot oss" side 45: "Det er Jesus som er Menneskesønnen som svinger sigden og høster jorden i høsttiden. Dette er HØSTEN til frelse for skarer over hele jorden. Legg merke til: "Han som satt på skyen, LOT SIN SIGD GÅ OVER JORDEN OG JORDEN BLE HØSTET." (v. 16). Dette er jordens innhøstningstid, verdensvekkelsen, innhøstning av skarer til frelse over hele jorden." Sitat slutt.

Stemmer dette? Eller er dette atter et forsøk å få Bibelen til å stadfeste noe som man bare selv har en visjon om? Vel, jeg synes dette er en grov misbruk av Skriften, fordi det her ikke er tvil om at det viser til en domsscene. Tittelen Menneskesønnen bekrefter det; for Gud har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn. Joh.5.26-27. "For likesom Faderen har liv i seg selv, slik har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv. Og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er menneskesønn."

Det gamle testamentet setter dette i forbindelse med en dommens innhøsting; for et nesten identisk sitat er beskrevet i Joel.3.17.-20. "Hedningefolkene skal våkne opp og dra til Josafats dal. For der vil jeg sitte og dømme alle hedningefolk fra alle kanter. Send sigden ut, for høsten er moden! Kom og tråkk vinpressen, for den er full, pressekarene flyter over - deres ondskap er stor. Skare på skare samler seg i avgjørelsens dal. For nær er Herrens dag i avgjørelsens dal. Sol og måne sortner og stjernene slutter å skinne." I Åp.14.7 står det: "Og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene !"

Hvordan sitater fra dette kapittel kan bli satt i forbindelse med menighetens tid, og bortrykkelsen av denne kan jeg ikke forstå. Nei, dette er Jesus som kommer tilbake til denne verden for å samle ut av alle nasjoner til sitt rike alle dem som stilte seg positive til budskapet om riket som ble forkynt i trengselen. Det er da at Matt.13.41 også oppfylles: "Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet." Matt.24.37-41 er en beskrivelse av denne tiden. "Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være. For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, og de viste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake." (Den som blir latt tilbake er den som går inn i riket, den som blir tatt med er den som blir rammet av Harmageddons dom.) Takk og lov at vi kan gjøre som Paulus minner Timoteus om i 2.Tim 2.15. Og ikke faller i den grøft at man lever på drømmer og visjoner, men vil sette alt inn på å vite at det er Guds Ord man lærer: "Legg vinn på å kunne framstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som på rett måte utdeler sannhetens ord." Hvor ofte og hvor lenge har en ikke hørt og lest om en ny dag over Norge - en ny Åndsutgytelse - en ny tid - en ny bølge, verdensinnhøstningen, verdensvekkelsen, osv. Vel, det er godt å være optimistisk. Allikevel er det godt, og også nødvendig å være realistisk. Herren har sagt det, derfor tror jeg det. Ikke fordi en eller annen i sin velmente iver sier: Så sier Herren, og så viser det seg at det ikke har noen støtte i Herrens Ord. Nei, la oss være som de i Berøa; Apg.17,11 "Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt." Å gjøre det, er å ha et edelt sinn og hvem vil ikke det?

Sluttnotater:

En oversikt av det som skjer i vår tid slik at leseren ikke skal ha den oppfatning at man ikke vet hva som skjer. Det du her ha lest har ikke vært ment for å bortvise at det skjer vekkelser i vår tid noe som de neste linjer vil vise at det gjør. Men hensikten har vært å peke på at Guds ord ikke har noe løfte, så langt som jeg ser det, til endetids menigheten, som er annerledes en hva de passerte år har hat løfter om. Til alle tider har Gud virket når Han har hat kanaler å virke igjennom.

Selv om vi i Norden har opplevd avkristning, så tror vi ikke på at avkristningen er en ubrytelig lovmessighet. For i Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa, der hvor de fleste mennesker bor, hungrer mennesker etter evangeliet. Tusener, ja, titusener fyller forsamlingslokaler og store offentlige arenaer for å møte Jesus. Han som gjorde og GJØR, alle ting vel, Han er verdens og de fattiges eneste håp.

100.000 nye misjonærer kommer ut i tjeneste i 90-årene, dette er tal som nevnes i misjonsforskeres prognoser. I løpet av de år som er igjen til år 2000, dersom Herren drøyer med sitt komme, så vil det bli flere misjonærer fra den tredje enn fra den vestlige verden. Situasjonen har snudd ved Guds nåde. Kristendommen har i følge toneangivende misjonsforskere aldri opplevd en slik veksttid og slike muligheter verden over. I Rusland skriver 13 millioner mennesker til en kristen TV-stasjon, (forteller den oss,) og vil være med i kristenhusmenigheter. I Kina har de kristne husmenighetene, som står utenfor den offisielle godkjente Tre-selv-bevegelsen, vokst fra en million da misjonærene ble tatt fra dem av kommunistene i 1949, til nesten hundre millioner i dag. Hver dag får vi anslagsvis 30.000 nye kristne i Kina. I Etiopia er gudshusene fulle. De må ha flere gudstjenester mange steder hver søndag for å få plass til alle. Vi kunne også tatt med Romania, og Bulgaria, hvor også evangeliet vinner terreng. Dette bare for å understøtte tanken om at det skjer innhøsting i dag, og at vi alle må be Herren om att vi også må få oppleve dette i vårt land. Vi trenger det, og ønsker det selvsagt velkommen.


Til Undervisningen

Til startsiden