Leksjon 11
BEVISER MIRAKLER AT KRISTUS VAR GUD? – JOHANNES 20.31

Men disse (tegn og mirakler) er skrevet for at dere skal tro at
Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere
ved troen skal ha liv i hans navn.


Noen få vers i det Nye Testamentet blir benyttet for å vise at Kristus var under Gud, men denne lære går imot mange andre vers. Guds vilje er at vi skal gi Kristus ære, og ikke ta den bort!

1. Når vi leser Joh 20.31, hvordan kan vi vite at Jesus Kristus er Guds Sønn?

----------------------------------------------------------------------------------

Vi ser det på alle de mektige gjerninger og tegn som Han gjorde, som disiplene personlig så han utførte. Dette er nedskrevet i Johannesevangeliet.


2. Allikevel sier noen mennesker at mirakler ikke beviser at Kristus er Guds Sønn fordi andre mennesker også gjorde mirakler.

Les 1.Kong 17.14-16; 2.Kong 4.42,43; Matt 14.20,21; 15.37,38.

a. Hvem ga folk mat ved et mirakel?
b. Hvor mange fikk mat ved disse tilfellene?

-----------------------------------------------------------------------------------

a. Elias, Elisa og Herren Jesus Kristus.
b. Elias ga mat til en hel familie i lang tid. Elisa ga mat til hundre mann.
    Herren Jesus ga mat til fem tusen pluss kvinner og barn; og ved et annet tilfelle ga han mat til fire tusen     pluss kvinner og barn.


3. Nevn en stor forskjell mellom de mirakler som Elias og Elisa gjorde og de mirakler som Herren Jesus Kristus gjorde.

------------------------------------------------------------------------------------

Kristus ga mat til mange flere mennesker enn de to profetene gjorde.


4. En annen forskjell er denne: Elias og Elisa fortalte begge at miraklet var ved Herrens ord, 1.Kong 17.14 og 2.Kong 4.43. Herren Jesus visste hva han skulle gjøre, Joh 6.6.

Nå kan du lese 1.Kong 17.17; 2.Kong 4.18; Apg 9.40; 20.10.
Navngi fire menn som brakte noen fra døden til livet.

-------------------------------------------------------------------------------------

Elias, Elisa, Peter og Paulus


5. Hvor mange mennesker oppreiste Herren Jesus fra de døde?
(Hvis du ikke er sikker, les Luk .14,15; 8.53,54; Joh 11.43,44)

---------------------------------------------------------------------------------

Bibelen forteller om tre, men det kan ha vært flere.


6. a. Hvor lenge hadde Lasarus vært død før Herren oppreiste ham til livet igjen?
    b. Hvor lenge hadde de menneskene vært døde som profetene og apostlene vekket til live igjen?

---------------------------------------------------------------------------------

a. Fire dager (Joh 11.39).
b. En dag eller mindre.


7. Dette viser igjen storheten av Kristi mirakler. Men så sier noen igjen at Kristus gikk på vannet, og det gjorde Peter også.
Les Matt 14.25-33.

a. Hva sa Herren til Peter når Peter begynte å synke?
b. Hva sa disiplene til Herren da han kom opp i båten?

----------------------------------------------------------------------------------

a. Han spurte Peter hvorfor han hadde så liten tro.
b. De tilbad Jesus og kalte Ham Guds Sønn.


8. Kristus, Guds Sønn, viste sin makt som Gud ved å gå på vannet og ved å gi denne kraften til Peter i noen minutter. Det er stor forskjell mellom de to. Ingen tilbad Peter eller kalte ham Guds Sønn for det han hadde gjort.
Andre sier at Herren i virkeligheten gikk på land ved vannkanten og at det for disiplene så ut som Han gikk på vannet fordi det ennå var mørkt.

Ville disiplene ha tilbedt Kristus for å ha gått på land ved vannkanten?
Ville Kristus ha latt dem kalle Ham for Guds Sønn fordi de hadde trodd at Han gikk på vannet dersom Han i virkeligheten hadde vært på land?

-------------------------------------------------------------------------------------

Du vet nok at svaret på disse spørsmålene må være NEI. Hvorfor søker noen mennesker å forandre betydningen av det Bibelen sier? Er det fordi de ønsker å gjøre Kristus mindre enn Gud?


9. Gjorde Kristus mirakler på samme vis som andre mennesker? (Joh 15.24)

---------------------------------------------------------------------------------------

Nei. Han sa at Han hadde gjort mirakler som ingen annen hadde gjort.


10. Noen bibellærere sier at Kritus alltid var Gud men at Han aldri handlet som Gud, kun som et menneske. Han gjorde mirakler, sier de, i kraft av Faderen eller den Hellige Ånd. Hvordan kan de si dette?

Les Luk 4.14. Hva sier dette verset?
a. Herren gjorde mirakler i kraft av den Hellige Ånd.
b. At Han Luk 4:14 i Åndens kraft vendte tilbake fra ørkenen.

-----------------------------------------------------------------------------------

Svar B er det korrekte


11. Ånden førte vår Herre omkring i ørkenen for å bli fristet av Satan, Luk 4.1. Kristus var like ren og hellig etter å ha blitt fristet som Han var før dette. Han vendte tilbake i Åndens kraft.
Les nå Matt 12.28. Viser dette at Kristus aldri benyttet sin egen kraft, men kun Åndns kraft?
Se på versene 24-28. Spørsmålet var, hvilken kraft Kristus brukte for å drive ut disse onde åndene?

Hva sa fariseerne om dette?

------------------------------------------------------------------------------------

De sa at Kristus gjorde slike mirakler i kraft av Be'elsebul (Satan), v.24.


12. Gud sa ikke dette til fariseerne men disse trodde dette var tilfelle. Deres egen visdom gjorde at de sa disse forferdelige ord om Kristus.
De hadde to valg: Guds kraft drev ut disse onde åndene, ellers måtte det være Satans kraft. De trodde ikke Gud var med Kristus, så derfor måtte de si at det var Be'elsebuls kraft.
Vi har sett at det er farlig å følge menneskelig visdom, og her viste Herren hva deres uttalelse ville føre til, v.25-27.
Deretter fortalte Han om det andre valget: Det var Gud som drev ut disse onde ånder ved sin Ånd. Denne kunngjøring ville lede dem til å tro at Kristus, Kongen, var der. En oversettelse sier at den Hellige Ånd gav Kristus kraft, men Herren sier, "Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde ånder" så kommer det: "da er jo Guds rike kommet til dere".

a. Sa Kristus virkelig at Han bare kunne drive ut onde ånder ved Åndens kraft.
b. Hvis Han nå skulle ha gjort det, ville dette bevise at:
- Han gjorde alle sine mirakler ved den Hellige Ånd? eller at
- Han kunne ikke gjøre noe mirakel av seg selv som Guds Sønn?

--------------------------------------------------------------------------------------

Svaret på disse spørsmålene er NEI. Hvorfor forsøker da mennesker å komme med så sterke påstander på basis av ett eneste vers som kan ha (og har!) en annen bedre betydning?


13. Andre sier at Kristus gjorde alle sine mirakler gjennom Faderen. Les Apg 2.22; 10.38.
Hvilke av disse vers sier at Kristus utførte mirakler ved Faderens kraft? Velg et svar.

a. Apg 2.22
b. Apg 10.38
c. Begge disse versene
d. Ingen av disse versene

-----------------------------------------------------------------------------------------

Valgte du D som svar? Dette er korrekt.


14. Er Gud den samme som Faderen?

------------------------------------------------------------------------------------------

Nei, Faderen er Gud men det er også Sønnen og den Hellige Ånd. Ordet "Gud" betyr mer enn bare Faderen. Vi skulle innkludere både Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd i ordet "Gud". Se leksjon 8, del 14.


15. Ja, ubestridelig var det Gud som salvet Kristus og var med Ham til alle tider, men vi kan ikke si ut fra dette at Kristus ikke handlet eller virket som Gud.
Utførte Herren mirakler på samme måte som andre mennsker?

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nei, Hans mirakler var mye større, Joh 15.24


16. Kristus stolte på sin Far og var lydig mot Ham, Kristus var også fyllt av Ånden. Viser dette

a. Han ikke kunne gjøre mirakler av seg selv?
b. Han kunne ha gjort mirakler, men Han gjorde ingen i egen kraft, bare i kraft av Faderen eller den Hellige Ånd?

--------------------------------------------------------------------------------------------

a. Nei, Han var Gud og Han kunne gjøre det som behaget Ham.
b. Nei, disse versene viser ikke at Han aldri handlet utfra sin egen guddommelighet og mennesker skulle aldri si slikt.


17. Hvilket vers forteller oss at de mirakler Kristus gjorde, peker på at Han var og er Gud?

------------------------------------------------------------------------------------------

Joh 20.31

La oss tilbe Herren Jesus som Gud, Sønnen, og ikke forsøke å bevise ting som tar bort glansen fra Ham.


18. Hva med i dag? Vi har lært at det ikke finnes noen Guds profeter eller virkelige apostler i menighetene i dag, leksjon 1, del 11. Men noen sier at de kan utføre mirakler eller tale i tunger. Er disse menneskene apostler eller profeter? De virkelige apostler og profeter var Guds talerør i den tidlige menighetshistorie, men hva sier Guds Ord at vil vil se i de siste dager? Les Matt 24.24; 1.Tim 4.1; 2.Pet 2.1.

De vil være falske profeter, falske lærere og falske Messias'er.


19. Vil noen av disse menneskene være i stand til å utføre mirakler?

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ja. Se Matt 24.24 og les også Åp 13.13,14.


Vi ser at miraklene Kristus gjorde viser at Han var Guds Sønn, men vi kan ikke forvente sanne mirakler i dag, ved slutten på denne tidshusholdning. Den Hellige Ånd er den samme og har like mye kraft som tidligere, men det er ikke Hans vilje å gi tegn til de som forkaster Bibelen.

* * *


GÅ TIL LEKSJON 12:
JEG HAR GITT DERE ET FORBILDE   (Joh 13.15)

Til startsiden

GospelBanner
GospelBanner