Leksjon 8
FADEREN ER STØRRE ENN JEG
– JOHANNES 14.28

Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen.
Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen,
for min Far er større enn jeg.


Vi har sett på flere vanskelige vers og har også lært oss hvordan vi skal forstå dem. Vi har i tillegg sett på hvordan vi skal granske disse vanskelige versene som vi har vært igjennom. Noen vers kan være litt vanskelige å forstå fordi de ser ut til å motsi andre vers i Skriften - ja, noen vers blir faktisk vanskelige å skjønne også fordi enkelte mennesker forsøker å bevise mange ting som verset egentlig ikke sier noenting om.... Dersom ikke vi er varsomme her kan menneskelig visdom lede oss inn i falske lærdommer og føre oss på villspor, bort fra Skriften.


1. I dette verset vi nå tar for oss, Joh 14.28, blir noen korte ord i slutten av denne setningen brukt som et bevis på at Kristus er under Faderen og at Kristi makt og myndighet kom fra en annen person. Vi har sett i leksjon 5 at Kristus er Gud og at Han har både makt og myndighet. Når vi nå ser på hva disse ordene i slutten av dette verset kan vi spørre oss: Er Sønnen lik Faderen? Hva forteller egentelig dette verset oss?
Problemet oppstår fordi andre vers sier noe annet... F.eks. les Joh 10.30: Hvem er størst - Faderen eller Sønnen?

------------------------------------------------------------------------------

Herren sier at Han og Faderen er ett


2. I Joh 10.27-30 gir Herren Jesus, overhyrden, løfte om at Han vil ta seg av sine får og gi dem evig liv. Hans Far er større enn noen fiende som kunne komme til å stjele Guds får, og Faderen vil også ta seg av fårene. Slik er Faderen og Sønnen ett. Faderen og Sønnen er begge like mye Gud og derfor ett med hverandre.
Mange andre vers lærer at Faderen og Sønnen (og den Hellige Ånd) er Gud. Hva er det da Herren mener i Joh 14.28 med at Faderen er større enn Ham? Noen sier at i denne verden er sønnene under sin far. F.eks. sier de at Isak var under Abraham, og derfor var Kristus under sin Far.
Men er dette alltid sant? Hva da med David og Isai? Var David under sin far Isai?

--------------------------------------------------------------------------------

Vi kan ikke lese noensteder i Skriften at David var under Isai på noen måte. Men Skriften viser at David var Israels konge og at han tok seg av sin mor og far, 1.Sam 22.3.


3. Hva med Paulus og hans far? Hvem var den største av dem? Paulus var en veldig Guds mann, men vi kjenner ikke engang navnet på Paulus far.
Noen mennesker ber til og med til Jesu mor mer enn de ber til Herren selv, men Maria er på ingen måte lik Kristus.
Er det holdbart nok å si at i denne verden er sønner under sine fedre og derfor må Kristus være under sin Far?

---------------------------------------------------------------------------------

Nei, mange sønner er mye større menn enn sine fedre. Vi kan ikke si at det som kan stemme angående mennesker, nødvendigvis stemmer angående Gud også. Ordene sønn og far betyr ikke det samme når vi benytter dem om guddommen, som når vi bruker disse ordene om mennesker.


4. Mennesker kan nok gi Faderen mer ære enn Sønnen, men hva er Faderens vilje? Les Joh 5.23.

-----------------------------------------------------------------------------------

Faderen vil at alle mennesker skal ære Sønnen slik som de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham. Dette er fordi Sønnen tok på seg en tjeners skikkelse og oppgav sin herlighet som han hadde hos Gud. Dettte betyr ikke at Sønnen alltid er under Faderen.


5. Hvorfor sa da Herren at Hans Far var større enn Ham? Vi har sett at vi må forøke å forstå versene som komme foran og etter slike vriene vers. Så les Joh 14.27-31 og finn svartet på disse spørsålene:

Hva var det Herren etterlot sine disipler?

-------------------------------------------------------------------------------------

Han etterlot dem fred, Hans egen fred.


6. Hvorfor trengte de fred spesielt på den tid?

-------------------------------------------------------------------------------------

Fordi Han var i ferd med å forlate dem.


7. Dette gjorde at disiplene ble triste, men Herren sa at de skulle være glad for dette dersom de virkelig hadde Ham kjær. Hvordan kunne dette budskapet gjøre disiplene glade?

-------------------------------------------------------------------------------------

Herren sa at det ville være bedre for Ham når han gikk til Faderen. Så dersom de elsket Kristus ville de glede seg over det, og ikke bli triste av dette.


8. Hvor var Faderen på den tid da Kristus sa disse ordene?

-------------------------------------------------------------------------------------

I himmelen, i herlighet.


9. Hva var det Faderen hadde på denne tid som ikke Sønnen hadde?

-------------------------------------------------------------------------------------

Ære og herlighet. Englene i himmelen ga ære til Faderen, men mennesker på jorden forkastet og hånte Kristus.


10. Hva var det Kristus oppgav når Han forlot Faderen og ble menneske? (Dersom du har glemt det, gå tilbake til leksjon 2, delene 8-12. Se også denne leksjon svar på punkt 4.)

------------------------------------------------------------------------------------

Kristus ga avkall på sin herlighet da Han ble menneske. Han oppgav ikke å være lik sin Far.


11. Hva fikk Kristus når ha fór tilbake til himmelen.

----------------------------------------------------------------------------------

Kristus fikk tilbake sin herlighet. Joh 17.5; 1.Pet 1.21.


12. Vi kan forstå Joh 14.28 slik: "Min Far er større i herlighet enn jeg". Faderen fikk større ære i himmelen ennKristus fikk på jorden. Dette ville bli forandret for Kristus sin del, så Herren sa til displene at de skulle være glade hvis de virkelig elsket Ham og forsto det som nå ville skje.
Dette er mye bedre å si enn å si at Sønnen som er en guddommelig person er under Faderen.

Hvordan ville du forklare Joh 14.28? Velg et svar.

a. Alle sønner er under sine fedre og Gud, Sønnen, er under Gud, Faderen.
b. Gud, Sønnen, oppgav sin makt som Gud, så derfor var Han under Gud mens Han var på jorden.
c. Faderen hadde større herlighet i himmelen mens Sønnen ble forkastet her på jorden.

------------------------------------------------------------------------------------

a. Feil. Se del 2 og 3.
b. Feil. Se del 10.
c. Riktig. Dette er tilfelle fordi Sønnen gav akall på sin herlighet da Han kom til jorden, men Faderen har alltid hatt ære og herlighet.


13. Herren Jesus sa 17 ganger i Johannes-evangeliet at han ble sendt. Viser dette at han var under Faderen?
Les først Joh 3.17,34; 6.29; 8.42; 17.3. Hvem sendte Kristus i følge disse versene?

--------------------------------------------------------------------------------------

Gud sendte Ham. I elleve andre vers står det at Faderen sendte Ham, og i 7.29 kan det også tyde på at Gud sendte Sønnen. I Apg 3.26; 1.Joh 4.9,10 var det Gud som sendte Ham; og i 1.Joh 4.14 var det Faderen.


14. Er Gud det samme som Faderen?

--------------------------------------------------------------------------------------

Nei, vi har sett at Faderen er Gud og det er også Sønnen og den Hellige Ånd. Se leksjon 5, del 8.


15. Noen vers sier at faderen sendte Sønnen og disse versene blir brukt for å understreke at Sønnen er under Faderen, eller er mindre enn Faderen. Andre vers forteller oss at Gud sendte Sønnen. Ville du da si at Kristus er under eller mindre enn Gud?

-------------------------------------------------------------------------------------

Det ville i så fall være svært galt av deg å si det. Kristus er Gud lik, og ingen kristen skulle si at Kristus er under eller mindre enn Gud.


16. Det er like galt å si at Faderen sendte Kristus, så derfor må Kristus være under Faderen - eller være underordnet Ham.
I 1.Kor 15.28 sier noen oversettelser at ved enden vil Kristus underordne seg Gud. Han vil gi tilbake riket til Gud og alle skapninger vil adlyde Gud. Sønnen adlyder Gud like villig og Gud vil være over alle. Nesten de samme ordene, alt i alle blir brukt om Gud i 1.Kor 15.28 og om Kristus i Kol 3.11. Så Gud, Sønnen, er alltid Gud og lik Gud, Faderen og Gud, den Hellige Ånd, og vil alltid være det.


Som vi ser er dette vanskelige vers og ingen kan forstå dem fullt ut. Vi skulle bruke alle vers om Kristus og sette dem sammen, forsøke å forstå det vi makter av dem, og tilbe Ham, Guds evige Sønn.

Gå videre til leksjon 9 for et annet vidunderlig vers om vår Frelser.

* * *


GÅ TIL LEKSJON 9:
ALL GUDS NATUR I KRISTUS   (Kol 2.9)

Til startsiden

GospelBanner
GospelBanner