Leksjon 13
I DAG HAR JEG BLITT DIN FAR…
- HEBREERNE 1.5
For til hvem av englene har han noen gang sagt: Du er min sønn,
jeg har født deg i dag! – og et annet sted: Jeg vil være far for ham,
og han skal være sønn for meg?


1. Les først Heb 1.4-7. Hva vil du si den som skriver forsøker å få fram her?

--------------------------------------------------------------------

Han bruker vers fra det Gamle Testamentet for å vise at Kristus er større enn alle englene.


2. Hvilke av disse versene bruker det Gamle Testamentet for å tale om Kristus?
Hvilke av disse versene bruker det Gamle Testamentet for å tale om englene?

---------------------------------------------------------------------

Vers 5 bruker to vers fra det Gamle Testamentet som taler om Kristus.
Vers 6 og 7 bruker to vers fra det Gamle Testamentet som taler om englene.


3. Les nå Sal 2.7 og 2.Sam 7.14.

a. Hvem talte Gud til i Sal 2.7?
b. Hvem talte Gud til i 2.Sam 7.14?

----------------------------------------------------------------------

a. Sin Sønn. Sønnen forkynte det Gud hadde sagt til Ham å forkynne.
b. David, om hans (Davids) sønn, men i Heb 1.5, bruker den Hellige Ånd disse ord og anvender dem om Kristus.


4. Sal 2.7-9 er underfulle vers; Gud kunngjør at Kristus er Hans Sønn og at Gud vil gi Ham makt til å regjere over alle nasjoner.
Les nå Apg 13.33 og Heb 5.5. Hvilke ord benyttes her i disse to vers, som også brukes i Sal 2.7 og Heb 1.5?

----------------------------------------------------------------------

Du er min Sønn; jeg har født deg i dag eller blitt din Far.


5. Dersom Gud sier noe en gang, vet vi at det er viktig. Ånden nedskrev disse ordene fire ganger, så de må være svært viktige. Hvorfor er de så vanskelige å forstå?

a. Noen lærer at disse ord betyr at Kristus en dag ble skapt.
b. Andre sier at Kristus begynte å eksistere fra den dag.
c. Noen påstår at Han alltid hadde vært Gud, men fra denne dag fremsto som Sønnen.
d. Andre igjen hevder at Han begynte et nytt slektskap til Gud på denne dag.

Vi vet at Kristus var Gud og at Gud aldri ble skapt. Han har alltid eksistert så utsagnene a og b er usanne. Utsagn c og d ser ikke så ille ut, men de blir brukt for å lære at Kristus er mindre enn Gud eller har en lavere status enn Faderen.
Dersom disse ord skulle bety et nytt slektskap, ville det hjelpe oss hvis vi visste hvilken dag den betydde: jeg har født deg i dag (eller denne dag)!
Hvilken dag betyr det i Apg 13.33? (Les versene 34-37)

-------------------------------------------------------------------------

Den dag Gud oppreiste Kristus fra de døde.


6. Hva med Heb 5.5? Hvilken dag betyr det her?

-------------------------------------------------------------------------

Den dagen som Kristus ble yppersteprest. Herren virket ikke som yppersteprest her på jorden, så dette er etter at han fór tilbake til himmelen.


7. I Heb 1.4-14 lærer Ånden oss at Kristus er Gud og er større enn alle englene. Hvilken dag viser Ånden til i vers 5?

--------------------------------------------------------------------------

Ånden taler om den dag da Sønnen kom inn i verden, vers 6. (Det er alltid lurt å lese versene foran og bak det verset vi ser på).


8. Hvilken tid blir det vist til i Sal 2.7?

----------------------------------------------------------------------------

Tiden da Kristus sitter på sin trone i Jerusalem, v.6, og vil herske over alle nasjoner, v.8.

 


9. Skriv ned disse fire vers i den rekkefølge de finner sted (Sal 2.7; Apg 13.33; Heb 1.5 og Heb 5.5).

----------------------------------------------------------------------------

a. Heb 1.5 - den dag Kristus kom inn i verden.
b. Apg 13.33 - den dag Kristus oppsto fra de døde.
c. Heb 5.5 - den dag Han for tilbake til himmelen.
d. Sal 2.7 - den dag han vil begynne å herske over sitt rike.


10. Det som er viktig i disse versene er at Kristus er Guds Sønn. Vi vet at Han aldri ble Guds Sønn men Gud har kunngjort til ulike tider at Kristus er Hans Sønn. Les f.eks Matt 3.17; 17.5.

Hvorfor kunngjorde Gud at Kristus var Hans Sønn akkurat da? Hva var det som nettopp hadde skjedd rett før Gud talte disse ord fra himmelen?

----------------------------------------------------------------------------

a. Den Hellige Ånd kom over Herren Jesus, Matt 3.16
b. Peter satte Herren på samme nivå som Moses og Elias, Matt 17.4


11. Betrakt nå ordene til engelen Gabriel, før Kristus ble født, i Luk 1.32,35. Hva sa engelen til Maria?

a. Hennes barn skulle bli Guds Sønn
b. Hennes barn skulle kalles Guds Sønn

---------------------------------------------------------------------------

Det er innlysende at utsagn b er det korrekte. Han som var og alltid hadde vært Guds Sønn skulle nå fødes inn i verden av jomfru Maria. Engelen sa at menneskene skulle vite hvem Han var.


12. Selv lenge før dette hadde Gud, Ånden, kunngjort at Han som kom ville kalles veldig Gud, Jes 9.6.

Hvordan ville du forklare Heb 1.5?

a. Gud fødte eller skapte sin Sønn.
b. Gud sier til menneskene at Kristus er Hans Sønn.

-------------------------------------------------------------------------

Gud fødte aldri, eller skapte aldri, sin Sønn - men Han kunngjør ofte at Kristus er Hans Sønn. Dette er måten vi må forklare Heb 1.5 på; det er mye riktigere å si dette enn å si at Gud, Faderen, og Gud, Sønnen, inngikk et nytt slektskap, eller at Gud ble Far til mennesket Jesus av Nasaret.


13. Les også den andre delen av Heb 1.5.

a. Til hvem ble disse ord først talt til?
b. Hvem var det Gud kalte sønn når disse ord ble ytret?

----------------------------------------------------------------------------

a. Disse ord ble talt til David, 2.Sam 7.14.
b. Gud sa at Han ville kalle Salomo for sin sønn, hvis han var lydig mot Gud.


14. Hvorfor brukte Ånden disse ord i Heb 1.5 som først ble talt til David?

a. For å vise at Kristus var Guds Sønn.
b. For å vise at Ktistus ble Guds Sønn.

---------------------------------------------------------------------------

Vi vet fra mange av de skriftsteder vi har sett på at utsagn a er det riktige. Vi må sette vers i sammenheng med hverandre og ikke forklare noe skriftsted på en måte som sier i mot et annet skriftsted.
Gå så videre til neste leksjon.

* * *


GÅ TIL LEKSJON 14:
JESU KRISTI BLOD RENSER OSS FRA SYND  (1.Joh 1.7)

Til startsiden

GospelBanner
GospelBanner