Leksjon 12
JEG HAR GITT DERE ET FORBILDE…
- JOHANNES 13.15 -
For jeg har gitt dere et forbilde,
for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.


Mange skribenter har forsøkt å bevise at Kristus ikke er Gud og vi kan ikke si oss enig i dem alle.Andre påstår at de forsøker å gi ære til Herren men deres lære motsier andre vers og leder til ringere ære for Kristus. Noen begynner med å si at Kristus er det fullkomne forbilde så Han må ha vært under samme begrensninger som vi er. La oss nå spørre oss, på hvilken måte er Kristus vårt forbilde? (Er du god i engelsk så vil jeg anbefale deg å kikke på Mr.De Haan's bok "A Half Empty Christ?" - denne boken kan også gi deg svar på mange slike spørsmål rundt samme tema).

1. Ordet "forbilde eller eksempel" benyttes totalt 22 ganger i det Nye Testamente. Her er syv av de vers en av disse ord blir brukt: Fil 3.17; 1.Tess 1.7; 2.Tess 3.9; 1.Tim 4.12; Tit 2.7; Jak 5.10; 1.Pet 5.3.

Hvem er disse forbilder?

------------------------------------------------------------------

Paulus, de troende i Tessalonika, Timoteus, Titus, profeter og eldste.


2. Skriften nevner flere som tjener som vårt forbilde. Hvem var vårt forbilde i Joh 13.15 og 1.Pet 2.21.

-----------------------------------------------------------------

Herren Jesus Kristus er vårt forbilde eller vårt eksempel i disse versene, og dette er de eneste vers i Bibelen som bruker disse ordene om Kristus.


3. Hva hadde Jesus gjort i Joh 13 før Han sa at Han var et forbilde for disiplene?

-----------------------------------------------------------------

Han hadde nettopp vasket disiplenes føtter.


4. Disiplene burde ha vært villige til å vaske Herrens føtter men de var for stolte. Peter visste at Han burde ha vasket Herrens føtter og ikke la Herren vaske hans føtter i stedet, Joh 13.6,8.
Disiplene hadde nettopp snakket om hvem som var den største av dem, Luk 22.24-27. Herren lærte dem at de skulle være ydmyke og tjene hverandre, Matt 11.29.

Var Herren selv ydmyk?

--------------------------------------------------------------------

Ja, det var Han.


5. Hvordan viste Jesus i Joh 13 at Han var ydmyk?

---------------------------------------------------------------------

Han vasket disiplenes føtter.


6. Hvordan viste Kristus i Fil 2.6-8 at Han var ydmyk?

---------------------------------------------------------------------

Jesus hadde stor herlighet i himmelen, men Han var ydmyk og gav avkall på sin herlighet - ble et menneske, og døde på korset.


7. Kan noe menneske bli like ydmyk som Kristus?

---------------------------------------------------------------------

Nei, intet menneske har noensinne vært like opphøyd og fullkommen som Kristus, derfor kan de ikke komme nå ned på samme måte som Ham.


8. Vi ser at Kristus er vårt forbilde i å være ydmyk og stå til tjeneste for andre, men ingen kan fullt ut følge Ham i dette.
I den greske grunnteksten av det Nye Testamenteblir det samme ord avbilde brukt i Heb 8.5; 9.23. I disse versene er prestetjenesten ikke eksakt den samme som i himmelen, og tabernaklet var et bilde på det som er i himmelen. Vi burde forsøke å etterfølge Kristi eksempel, men alltid huske på at Han er mye mer fullkommen enn oss.
Hva sier den Hellige Ånd i 1.Pet 2.18-21 om lidelsen?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi skulle være villige til å tåle lidelse selv om vi ikke har gjort noen urett. Les også 1.Pet 3.14-17; 4.15-19.


9. Hvem er vårt store forbilde når det gjelder lidelsen (1.Pet 2)?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kristus led selv om han ikke hadde gjort urett.


10. Hvor langt kan vi følge Kristi eksempel i lidelse? Les vers 22.
Mener du at vi kan etterfølge Kristus fullt og helt i disse ting?
(Før du svarer på spørsmålet: Les 1.Joh 1.8)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intet menneske kan leve fullkomment uten synd, selv om Bibelen taler om mennesker som alltid er rettferdige, Joh 1.47; Åp 14.5.

Guds vilje er at vi aldri skulle synde, men om vi gjør det så har vi en som taler vår sak, vår Herre og Frelser Jesus Kristus, 1.Joh 2.1


11. Hva med vers 24 i 1.Pet 2? Kan noen etterfølge Kristi forbilde i dette?

---------------------------------------------------------------------------

Nei, ingen kan dø for andres synder, fordi ingen andre enn Krisus er syndfrie.


12. Hvilke to vers i Bibelen sier at Kristus er vårt forbilde?

--------------------------------------------------------------------------

Joh 13.15; 1.Pet 2.21.


13. Hva sier disse versene at vi skal gjøre for å etterfølge Kristi forbilde?

-----------------------------------------------------------------------------

a. Vi skulle være ydmyke og tjene hverandre.
b. Vi skulle tåle lidelse selv om vi ikke har gjort urett.


14. Kan noen fullt og helt følge Kristi eksempel på noen av disse punkt?

-----------------------------------------------------------------------------

Nei, Han er Gud i menneskeskikkelse og vi er kun mennesker som har Guds Ånd. Vi kunne aldri komme ned på samme nivå som Kristus. Vi kan aldri si at vi var uten synd eller dø for andre menneskers synd.


15. Bibelen lærer oss at Kristus er vårt forbilde og vi kan delvis følge Ham, men vi skal alltid huske på at det er stor forskjell på Ham og oss.
Likevel sier noen mennesker at Kristus er vårt forbilde og derfor må Han være slik som oss.

a. Noen sier at Han ikke var Gud, for hvis Han virkelig var det, kunne Han ikke være vårt forbilde.
b. Andre sier at Han oppgav å være Gud da Han kom til verden, fordi dersom Han fortsatt var Gud kunne Han ikke være vårt forbilde.
c. Noen sier at Han oppgav sin hellighet, fordi dersom Han ikke kunne ha syndet kunne Han ikke være vårt forbilde.
d. Andre igjen sier at Han var Gud, men at han ikke virket som Gud for om Han hadde gjort det kunne han ikke være vårt forbilde.

Er noen av disse utsagn sanne?

--------------------------------------------------------------------

a. Hvis du mener dette kan være tilfelle, se på lesjon 8 og husk at Sønnen er Faderen lik og at begge er Gud.
b. Hvis du mener dette er mulig, se på leksjon 2 og se at Kristus gav avkall på sin herlighet da Han ble menneske, men Han gav aldri avkall på å være Gud.
c. Mener du dette kan være sant, vel, se leksjon 1 igjen og se at Kristus aldri kunne ha syndet fordi Han var like hellig som Gud.
d. Tror du dette kan være svaret, så gå til leksjon 5 igjen og legg merke til at Kristus hadde kraft og makt til å gjøre mirakler og handlet alltid som Gud så vel som menneske.

Alle disse fire utsagn viser at vi ikke må tillegge menneskelig visdom til Guds Ord. Dersom vi gjør dette måtte vi si at Kristus måtte ha hatt en syndig natur slik som alle andre mennesker fordi hvis han ikke hadde det kunne han ikke ha vært vårt forbilde. En troende skulle aldri si noe slikt som dette. Hørte du noen si dette kan du spørre vedkommende:

a. Hvilket vers i Skriften gir rom for en slik tolkning?
b. Når forsvant Kristi syndige natur?
c. Hvordan kunne Han dø for oss hvis Han hadde en fallen natur?

Nei. Jesus Kristus er vårt forbilde men han er Gud i menneskeskikkelse og har alltid virket deretter. Vi er Guds barn men Han er og vil alltid være veldig forskjellig fra oss. Vi skulle føle Hans eksempel i kraft av den Hellige Ånd, men ikke forsøke å få Ham til å være på det samme nivå som syndige mennesker er.

* * *


GÅ TIL LEKSJON 13:
I DAG HAR JEG BLITT DIN FAR   (Heb 1.5)

Til startsiden

GospelBanner
GospelBanner