Leksjon 14
JESU KRISTI BLOD RENSER OSS FRA SYND – 1.JOH 1.7 -

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre,
og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.


Vi har sett på tolv vers til nå i Skriften og sett på hvordan vi skal forklare dem. Mesteparten av disse versene er angående Herren Jesus Kristus og spørsmålet "Hvem er Han?". Vi skal nå se litt på det forsoningsverk Han gjorde på Golgata da Han døde for oss.

1. Først av alt skal vi legge merke til at når det tales om Kristi blod, så betyr dette blodet som han utgjød på Golgata, Joh 19.34. Mens Herren Jesus var i live kunne ikke Hans blod frelse noen. Når Han døde gav Han sitt liv for oss, og en kan komme over noen oversettelser som bruker ordet død istedet for blod (spesielt i noen engelske oversettelser).

Hvor er livet til de levende skapninger? Les 3.Mos 17.11.

----------------------------------------------------------------

I blodet. Uten blodet vil de dø.


2. Hvilken verdi hadde blodet til et dyr som ble ofret, når dets blod ble stenket ut på alteret?

------------------------------------------------------------------

Gud dekket til folkets synder med blodet.


3. Les Heb 9.22. Hva er det som er nødvendig for at Gud skal tilgi synder?

-------------------------------------------------------------------

Blod må utgydes.


4. Hva slags blod er ikke bortta synder for Guds åsyn? Heb 10.4.

------------------------------------------------------------------

Blodet fra dyr kan ikke ta bort menneskets synder.


5. Les Apg 20.28; Rom 3.25; 5.9; Ef 1.7; 2.13; Kol 1.20; Heb 9.14; 10.19; Åp 7.14; 12.11 og skriv ned ti velsignelser som vi får ved at Kristus utgjød sitt blod på korset for oss.

-------------------------------------------------------------------

a. Kristus vant menigheten ved sitt blod (Apg 20.28).
b. Våre synder er tilgitt ved Hans blod (Rom 3.25).
c. Vi er rettferdiggjort ved Hans blod (Rom 5.9).
d. Vi har forløsning ved Hans blod (Ef 1.7).
e. Vi har kommet nær til Gud ved Hans blod (Ef 2.13).
f. Gud gjorde fred ved Kristi blod på korset (Kol 1.20).
g. Kristi blod har renset vår samvittighet (Heb 9.14).
h. Vi har i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen (Heb 10.19).
i. Våre kjortler er tvettet og gjort hvite i Lammets blod (Åp 7.14).
j. Vi kan seire over Satan i kraft av Lammets blod (Åp 12.11).

Stopp nå litt og pris Gud for Jesu Kristi blod.....


6. Så Kristi blod renser oss fra vår synd og gir oss mange andre velsignelser i tillegg. Du kan slå opp ordet blod i din Bibelordbok og se hvordan den Hellige Ånd bruker dette ordet i Skriften. Du finner andre vers enn det som er skrevet i del fem over.
Kristi blod blir kalt for kostelig eller dyrebart i 1.Pet 1.19. Hvorfor er Kristi blod mer verdifult enn dyrs blod?

--------------------------------------------------------------------

Blodet til dyr kan aldri fjerne synd, men Kristi blod har i sannhet gjort dette, se del 4 og 5.


7. Hvor mange mennesker kunne få tilgivelse gjennom Kristus? 1.Joh 2.2.

---------------------------------------------------------------------

Alle mennesker kan få tilgivelse på grunn av det Kristus gjorde på korset.


8. Her er et problem.Bibelen forteller oss at alle mennesker må dø fordi alle har syndet (Rom 5.12).
Hvordan kunne da et menneske dø for alle mennesker?
Hvordan kunne kunne ett liv bety så mye?
Hvordan kunne det at én døde betale alle menneskers synder?

Hvilket er det korrekte svar på disse spørsmålene?

a. Det er umulig. Intet menneske kunne dø for milliarder av andre.
b. Kristus døde for mennesker men vi må legge til gode gjerninger til Hans offer.
c. Kristus var ikke bare et menneske, Han var Gud, så Hans liv var nok for alle menneskers synder.

--------------------------------------------------------------------------

a. Nei. Kristus døde for alle mennesker (Rom 5.6; 1.Joh 2.2). Les disse versene og se igjen etter hvilket svar som kan være riktig.
b. Nei. Dette er også uriktig. Les Tit 3.5 og forsøk igjen.
c. Dette er det eneste riktige svaret.


9. Kun selve livet til Gud, Menneskesønnen, var tilstrekkelig for å ta bort alle menneskers synder. Da Han døde betalte Han den enorme prisen ved å utgyde sitt dyrebare blod.

a. Dersom Kristus ikke var Gud, kunne Han da ha dødd for alle mennesker?
b. Dersom Kristus hadde uttømt seg selv og opphørt å være Gud, kunne Han da dø for alle mennesker?
c. Dersom Kristus aldri virket som Gud, kunne Han da gått i døden for alle mennesker?

---------------------------------------------------------------------------

Svaret på alle disse spørsmålene er NEI.

Vi ser at Kristus var Gud og virket som Gud da Han døde på korset. Hans blod er så verdifullt at Gud kunne tilgi alle mennesker for deres synder. I det Gamle Testamentet kunne blodet til dyr dekke over menneskers synder, men ikke ta dem bort. Så blodet til dyr dekket syndene bare for en kort tid, mens Kristi blod nå renser oss totalt, ja, hvite som snø (Jes 1.18).

* * *


GÅ TIL LEKSJON 15:
VANSKELIGE SKRIFTSTEDER

Til startsiden

GospelBanner
GospelBanner