Leksjon 2
KRISTUS UTTØMTE SEG SELV - FILIPPERBREVET 2.7

men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg,
da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske,

Vi har sett at alle 66 bøkene i Bibelen er inspirert av Gud og at ingen vers sier det motsatte av det som et annet vers lærer. I denne serien skal vi ta for oss tretten vers som er vanskelige å forstå, og også mange vers som vil hjelpe deg på veien.. Til slutt vil vi forsøke å se på hvordan vi skal tenke igjennom andre vanskelige skriftsteder, foruten disse tretten som vi sammen har gått igjennom.


1. En av de vanskeligste vers i Bibelen kan nok være Filipperbrevet 2.7. Her sier den Hellige Ånd at Kristus gav avkall på det han hadde, uttømte seg selv eller gjorde seg selv til intet. (Forskjellige oversettelser bruker ulike uttrykk for dette.)

Først av alt skal vi forsøke å få tak i hva Ånden sier i versene som går forut for dette og hva som blir sagt etter dette verset. Så les Filipperbrevet 2.5-11.

Hvilket sinn skal vi fatte?

-----------------------------------------------------------------------------

Vi burde ha den samme sinn som Herren Jesus, v.5.


2. Dersom jeg hadde Kristi sinn skulle jeg

a. Være stolt eller ydmyk?
b. Forsøke å få mest mulig selv?

----------------------------------------------------------------------------

a. Ydmyk
b. Nei, jeg ville tenke på andres interesser så vel som mine egne


3. Nå kan du tenke litt på Herren Jesus Kristus og svare på disse spørsmålene:

a. Hva var Han av natur?
b. Hvilken natur eller skikkelse tok Han på seg?
c. Hvor lavt gikk Han?
d. Hvor høyt steg Han?

---------------------------------------------------

a. Han hadde alltid Guds natur fordi Han er Gud, v.6.
b. Han tok også på seg en tjeners skikkelse når Han ble menneske, men Han var fremdeles Gud, v.7.
c. Han døde på korset, v.8.
d. Gud oppreiste Ham til det aller høyeste i himlene og alle i verden må bøye seg for ham.


4. Alt dette er underfulle ting og vi skulle prise Herren for at han viste oss disse ting. Vi skulle også være ydmyke og gi opp våre egne interesser for å hjelpe andre. Du kan undres hvorfor hvorfor det sies at vers 7 er vanskelig å forstå.
Den greske grunnteksten av det Nye Testamente sier at Kristus uttømte segselv og enkelte bibelutgaver bruke idag denne oversettelsen. Andre sier at Han gjorde seg selv til intet eller at Han oppgav alt.
Det store spørsmålet blir, hva var det Kristus oppga når Han ble menneske? Her er to svar:

a. Noen sier at Han var Gud og at Han oppgav å være Gud og ble et menneske.
b. Andre sier at Han var Gud og hadde all Guds makt. Han oppga denne makten, men var fortsatt Gud.

Begge disse utsagn er feil, men vi skal dvele litt ved dem og så lære oss hva Filipperbrevet 2.7 virkelig sier oss.

Det første utsagn sier at Kristus var Gud ved begynnelsen, så ble Han menneske og var ikke lenger Gud da Han vandret her på jorden. Det er mange vers som viser at Kristus var Gud her på jorden, Han er fortsatt Gud og vil fortsatt være det: Joh 1.1,14; Heb 1.8; 1.Joh 5.20.

Tenk igjennom og svar på følgende tre spørsmål etter du har lest Sal 92.8 og Malaki 3.6.

a. Når begynte Gud å eksistere?
b. Hvor lenge vil Gud fortsette å eksistere?
c. Når forandret Gud seg?

-------------------------------------------------------------

a. Gud har vært Gud fra evighet av, Sal 93.2
b. Han vil herske i all evighet, Sal 92.9
c. Gud forandrer seg aldri, Mal 3.6


5. Gud forandrer seg ikke. Dersom Kristus var Gud fra evighet av, kunne han noensinne opphøre å være Gud?

---------------------------------------------------------------

Nei, Gud har alltid vært Gud og vil alltid være det.


6. Noen mennesker lærer at Gud, Sønnen, oppgav noe av sin makt som Gud. For eksempel sier de at Gud er allmektig, Han har all makt, men Kristus oppgav dette. De sier at Gud er allvitende, Han vet alt, men Sønnen oppgav dette også. Vi skal se litt nærmere på dette i de tre neste deler av denne serien men her skal du merke deg at

Gud er allmektig, derfor er en skapning eller person uten allmakt ikke Gud.

Hvem skapte verden av intet?

-----------------------------------------------------------------

Gud skapte verden av intet og bare Gud kan skape noe ut av ingenting. Intet menneske eller skapning kan skape noe noe ut av ingenting.


7. Dersom Kristus ikke var allmektig, var Han da virkelig Gud?

------------------------------------------------------------------

Nei, Gud er allmektig og det var også Kristus her på jorden.


8. Hva bertyr da Filipperne 2.7? Hva var det Kristus ga avkall på? Les Joh 17.5.

Hva hadde Kristus før verden ble til?

------------------------------------------------------------------

Han hadde herlighet hos sin Far.


9. Hva var det Kritus ba sin Far om å gi ham tilbake?

--------------------------------------------------------------------

Den herlighet som han hadde før verden var til.


10. Hadde Kristus denne herllighet da Han vandret her på jorden?

-------------------------------------------------------------------

Nei, Han ba sin Far om å få denne herlighet tilbake.


11. Hva var det Kristus gav avkall på når Han ble menneske?

----------------------------------------------------------------

Den herlighet som han hadde før verden var til..


12. Hva var det Kristus uttømte seg for når Han ble menneske?

------------------------------------------------------------------

Han oppgav den herlighet som han hadde hos Faderen før verden var til.


13. Hvordan ville du forklare Filipperbrevet 2.7? (velg ett svar)

a. Kristus uttømte seg selv og oppga å være Gud og ble et menneske.
b. Kristus var både Gud og menneske men han hadde ikke den makt som Gud hadde og som han selv hadde før.
c. Kristus oppgav bare sin herlighet når han ble et menneske.

--------------------------------------------------------------------

a. Galt. Gud kan ikke opphøre å være Gud.
b. Galt. Den som ikke har Guds makt er ikke Gud.
c. Riktig. Kristus ga avkall på sin herlighet når han ble menneske. Han er fortsatt Gud, idag er han fortsatt et menneske, men han har fått igjen sin herlighet, som han hadde hos Faderen før verden var til..

 

Dette er hva Filipperbrevet 2.7 lærer. Dersom du forstår dette kan du fortsette til neste del.

* * *


GÅ TIL LEKSJON 3:
JESUS VOKSTE I VISDOM (LUK 2.52)

Til startsiden

GospelBanner
GospelBanner