Leksjon 7
KUNNE HERREN SELV BEGÅ SYND? APOSTELGJERNINGENE 2.25

For David sier om ham: Jeg hadde alltid Herren for mine øyne,
for han er ved min høyre hånd så jeg ikke skal rokkes.


Vi har sett at Kristus er Gud og alltid har hatt, og vil alltid ha, all Guds kraft og makt. Gud er er allmektig, allvitende og er den høyeste hersker. Vi skal nå se på noe annet om Gud og Kristus, og vi skal finne ut hva Bibelen sier om dette spørsmålet: Kunne Kristus begå synd?

1. Les Jos 24.19; Sal 99.5; Jes 6.3; 1.Pet 1.16.

Hvilket ord er det som blir brukt i hvert av disse vers for å beskrive Gud?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gud er hellig. Mange andre vers bruker det samme ordet.


2. Les så Ords 6.16-19; Jes 61.8; Jer 44.4; Sak 8.17.

Hvilken mening har Gud om synden?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gud er hellig og han vil ikke vite noe av noenslags synd.


3. Gud er fullkomment hellig og en person som ikke er fullkomment hellig kan ikke være Gud.

Mener du at Kristus oppgav sin hellighet når han ble menneske?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nei, Kristus oppgav sin herlighet som Han hadde hos Faderen, men han beholdt Guds kraft og egenskaper. Se Leksjon 2.


4. Gud avskyr synden og det gjør også Guds Sønn. Var det mulig for Gud å noensinne synde? Vi må først spørre oss, Hva er synd? Det er flere ord i Skriften som betegner synden, men hovedtanken bak ordet som har med synd å gjøre er å ikke gjøre Guds vilje.

Hva er synd ifølge 1.Joh 3.4?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synd er å bryte Guds lov.


5. Kunne Gud bli fristet til å gjøre noe som ikke var i samsvar med hans egen vilje? Jak 1.13.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nei, Gud kunne aldri begå noen synd.


6. Les Luk 1.35; Apg 4.30; Hebr 7.26. Når ble Kristus ble kalt for hellig? Velg et svar.

a. Før Han ble født.
b. Etter at Han sto opp fra de døde.
c. Begge disse
d. Ingen av disse.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar c er det korrekte. Kristus kalles hellig både før han ble født og etter at Han sto opp fra de døde.


7. Da Kristus var på vår jord var han Gud og var like fullkomment hellig som Gud, og slik som Gud så avskydde Han synd. Hvorfor sier noen at Kristus begikk synd? De bruker Apg 2.25 og lærer at Kristus måtte være nær Gud til alle tider, ellers ville han ha falt i synd. Andre spør seg, hvorfor ble Kristus fristet hvis Han ikke kunne synde?
Først skal vi legge merke til at Apg 2.25 sier at han ikke skulle rokkes ; det står ikke at Han ikke syndet fordi Gud var nær ham. De fleste kristne er enig om at Kristus aldri syndet. Spørsmålet er: Kunne Han synde? Vi vet at alle mennesker kan synde og at alle mennesker har syndet. Noen sier kanskje at Kristus var et menneske slik som oss, og derfor kunne Han synde på samme måte som oss.
Vel, er (eller var) Krisus et menneske på samme måte som oss? Adam, det første menneske falt i synd og videreførte sin syndige natur til alle andre mennesker.

Les Rom 6.12; 7.20 og besvar disse to spørsmål:

a. Bor synden i oss?
b. Hersker synden i vårt legeme?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Ja, syndens natur var i Paulus og er i alle mennesker. (Rom 7.20)
b. Vi skulle ikke la synden herske i våre legemer, men den finnes fortsatt der. (Rom 6.12)


8. Kan det overstående (del 7) sies om Krisus? Hadde Herren Jesus en syndig natur? Kristus er en etterkommer av Adam, men han ble født av en jomfru (Maria) og er uten en far som tilhørte menneskeslekten.
Velg den uttalselse som er rett:

a. Kristus ble født på samme måte som alle andre mennesker, og Han har den samme syndige natur.
b. Kristus ble født inn i verden på en annen måte enn andre mennesker og Han har aldri hatt en syndig natur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Nei, Kristus ble født av en jomfru (Matt 1.20; Luk 1.35). Noe annet menneske har aldri vært født uten en far av menneskeslekten.
b. Dette er riktig og veldig viktig!


9. Hva er det som skjer når et menneske blir fristet? Satan eller mennesker kan friste oss men vi dras og lokkes bare på grunn av vår egen indre syndige natur, Jak 1.14. Vi har lyster eller onde ønsker i oss selv og derfor gir vi etter når fristelsen kommer.
Hadde Herren Jesus denne natur? Les Joh 14.30; 1.Joh 3.5.

a. Var synden i Ham eller hadde Kristus en syndig natur.
b. Kunne Satan finne synden i Kristus som ville ha gitt han makt over Ham?

------------------------------------------------------------------------------

a. Nei, det var ikke synd i Ham, 1.Joh 3.5. Dette er mer enn det vi leser i 1.Pet 2.22: han som ikke gjorde synd. I vår Herre Jesus Kristus var det ingen syndig natur som kunne lokket eller dratt ham mot fristelsen.
b. Satan hadde nok vært glad hvis han kunne få kontroll over Kristus, men dette var umulig.


10. Hvorfor forteller Bibelen oss at Herren gikk ut i ørkenen for å bli fristet? Hva betyr ordet friste? Noen ganger betyr det å forsøke å overtale noen til å synde. Det betyr også å prøve noen. Les Joh 6.6.

Prøvde Herren Jesus å lede Filip inn i synd?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selvfølgelig ikke. Han prøvde Filip for å se om han hadde tro.


11. Les Jak 1.13 igjen og svar på disse to spørsmålene:

a. Forsøker Gud noen ganger å lede mennesker i synd?
b. Kan noen lede Gud i synd?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svaret på begge disse spørsmålene er NEI.


12. Kan noen lede Kristus, Guds Sønn, i synd?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nei, Kristus er Gud og Gud kan ikke synde. Herren sa at Han ikke kunne gjøre noe av seg selv, Joh 5.30, Han kunne ikke synde mot Gud.


13. Hvem fristet Kristus til å synde? Gud eller Satan?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gud frister aldri noen til å synde, Jak 1.13. Bibelen sier at Satan fristet Herren Jesus, Matt 4.1.


14. Hvilken del av Herrens natur kunne draes eller lokkes av en fristelse?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herren Jesus hadde ingen syndig natur som kunne lokkes til synd eller draes mot den, del 9


15. Noen undrer og spør seg hva fristelsen av Kristus betydde dersom han ikke kunne synde allikevel? Hvorfor tillot Gud at Hans Sønn hadde denne opplevelsen?
Les Job 1.6-12 og Luk 22.31 og navngi to Guds menn som Satan ønsket å prøve.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Job og Peter.


16. Her er en grunn til at Kristus ble fristet: Satan krevde det.
Vi kan også si at Gud tillot denne fristelsen fordi Han ønsket å vise hele verden hvor fullkommen Kristus er. Matt 4.1-11 er en nedtegnelse av Herrens fristelse. Hva var det Gud hadde sagt rett forut for Matt 4.1?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Matt 3.17 åpenbarte Gud for alle at Jesus Kristus var Hans elskede Sønn


17. Intet menneske hadde noensinne vært istand til å motstå Satan og leve uten synd. Gud tillot Satan å friste Kristus slik at Han kunne vise for alle at Herren Jesus virkelig var Gud.
Herren Jesus sto overfor større fristelser enn vi noensinne kommer til å møte. Han viste oss hvordan vi kan motstå Satan og få seier over ham.
Hvilke midler brukte Herren Jesus for å overvinne Satan? Hvis du ikke er sikker kan du lese Matt 4.4, 7, 10.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tre ganger sa Herren, Det er skrevet, eller Skriften sier.
Vi må kjenne Guds Ord og bruke det som et sverd i vår kamp mot satan, Ef 6.17.


18. Skriv ned tre grunner for grunnen til at Kristus ble fristet.
(- og ikke skriv "Gud ville finne ut om Kristus ville synde eller ikke")

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Satan krevde det (del 15)
b. Gud ville vise alle mennesker at Kristus var Hans fullkomne Sønn, del 16.
c. Vi kan benytte oss av den samme metoden som Kristus brukte, Guds Ord, del 17.


19. Dersom Kristus kunne ha syndet, hva ville dette bevise?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. At Han hadde en syndig natur. Men dette bestrider jomfrufødselen.
b. Guds fullkomne plan ville ha mislykkes. Han sendte Sin Sønn for at Han skulle dø for alle mennesker, men dersom Kristus hadde syndet ville alle mennesker ha vært fortapt. Det kunne aldri ha vært noen annen Frelser. Dersom Guds egen Sønn ikke kunne frelse oss kunne iallefall ingen skapning gjøre det.


20. Noen går litt rundt dette emne og sier at "Kristus som Gud kunne ikke synde, men som menneske kunne han ha falt i synd".
Dette ville da bety at Kristus i virkeligheten var to personer, Gud og menneske. Bibelen lærer at Kristus er en person med to naturer, menneskelig og guddommelig. Vi må ikke si at Mennesket Jesus kunne gjøre noe helt annet enn Guds Sønn, Jesus.
For mange hundre år siden var det falske lære som sa at den Guddommelige Ånd kom over mennesket Jesus, og gav Ham sin kraft. Dette er en meget uriktig lære og bringer ingen herlighet til herren. Guds Ånd har ofte kommet over mange mennesker, så denne lære gjør ikke Herren forskjellig fra andre mennesker. Satan vil gjerne at vi skal tro dette, men det er fullstendig galt. Fortsett til del 21.


21. Mener du at Kristi fristelse var reel?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, Satan gjorde sitt beste for å få Kristus til å synde. Men dette betyr ikke at Gud eller Kristus ikke visste om Han ville mislykkes eller ikke.
Vi har sett at Gud allerede hadde kunngjort for alle at Han hadde behag i Kristus. Tror du at Gud ville ha behag i Ham dersom Kristus kunne ha mislykkes i fristelsen? Det ville da ha vært bedre å kunngjøre dette etter han hadde blitt fristet, og ikke før Han ble fristet. Men Gud visste at Hans Sønn ikke kunne mislykkes.


22. Vi kan også spørre oss, dersom Kristus hadde en syndig natur, har Han den da enda? Dersom Kristus hadde sviktet, kan Han svikte igjen?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nei! Han er den samme i går, i dag og til evig tid og det er ikke synd i ham, 1.Joh 3.5. Vi tror at Han aldri kunne ha syndet; Han er vår trygge havn.

* * *


GÅ TIL LEKSJON 8:
FADEREN ER STØRRE ENN JEG   (Joh 14.28)

Til startsiden

GospelBanner
GospelBanner