Leksjon 5
SØNNEN KAN IKKE GJØRE NOE
AV SEG SELV – JOHANNES 5.19

Jesus svarte da og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv,
men bare det han ser Faderen gjøre. For det han gjør, det gjør Sønnen likeså.


Noen vers er vanskelige å forstå fordi de ser ut til å motsi andre vers i Skriften. Vi har tidligere sett at intet vers ikke må rives ut av sammenhengen, og at vi må granske hvert enkelt vers i lys av hva andre vers sier om det samme emne. Hele Skriften er sann og hvert enkelt vers er sant. Noen ganger kan det være vanskelig å se hvordan to vers kan være sanne fordi begge ser ut til å si det motsatte av det andre. Dette er fordi vi ikke fullt ut forstår ett eller begge versene.

1. Les Joh 5.15-23 og svar på disse enkle spørsmålene.

a. Hvorfor begynte jødene å forfølge Kristus?
b. Hvorfor hadde de ønske om å ta livet av Ham?

--------------------------------------------------------------------------------

a. Han helbredet en syk mann på sabbaten og jødene mente at han hadde brutt Guds lov.
b. Han omtalte Gud som sin Far, men jødene mente at Han bare var et vanlig menneske og derfor måtte Han dø.


2. Kristus tale om sin Far syv ganger i disse ni versene og kalte seg Sønn syv ganger. Legg merke til hva Kristus sier om sin Far i disse versene.

Virker Sønnen annderledes enn sin Far?

-------------------------------------------------------------------------------------

Nei, se vers 19. Det som Hans Far gjør, det gjør også Sønnen.


3. Hva er Faderens innstilling til Sønnen?

--------------------------------------------------------------------------------------

Faderen elsker Sønnen, v.20


4. Hva var det Faderen gav til Sønnen? (velg ett svar)

a. Kraft til å oppreise døde tilbake til livet
b. Myndighet til å dømme mennesker etter de er oppstandne.
c. Begge disse
d. Ingen av disse

----------------------------------------------------------------------------------------

Svar b. er det eneste riktige. Vers 21 sier at Sønnen gir liv til dem han vil, dette var Hans kraft som Gud. Se også vers 25. Men Gud gav ham autoritet til å dømme alle mennesker, v.22.


5. Gjør Faderen krav på å ha mer ære enn Sønnen?

---------------------------------------------------------------------------------------

Nei, Faderens vilje er at mennesker skal ære Sønnen slik som de ærer Faderen.


6. Disse versene viser oss at Faderen elsker Sønnen. Sønnen har den samme virksomhet som Faderen, Han kan oppreise de døde, men Faderen dømmer ikke mennesker: Dette har han overlatt til sin Sønnen slik at alle mennesker skal gi Sønnen ære:
I midten av dette avsnittet leser vi at Sønnen ikke kan gøre noe av seg selv, og i vers 30 sier han, jeg kan ingenting gjøre av mitt eget. Se også 8.28.
Noen fortolkere tar disse ord og sier at de beviser mange ting:

a. Kristus fikk all sin kraft fra sin Far
b. Kristus kunne ikke i egen kraft oppvekke døde eller gjøre andre mirakler.
c. I virkeligheten hadde Han selv behov for livsoppholdelse fra Faderen.

Det ligger alltid en fare i at når mennesker begynner med et vers og så sier de at dette verset beviser mange ting. Gud har gitt oss vårt sinn, og vi skulle bruke det mer til å granske Skriften enn det som blir gjort. Men vi skal være varsomme, f.eks. kaller noen Maria for Guds mor. Dette er galt, men her er hvorfor de tror de kan bevise at dette er tilfelle:

a. Maria er Jesu mor
b. Jesus er Gud
c. Derfor er Maria Guds mor

Dette virker rimelig, men den siste konstatering er ikke sann, og Bibelen sier aldri dette.

Nå sier Joh 5.19 og vers 30 at Kristus ikke kan gjøre noe av seg selv, ennå vet vi at det er mange vers som sier at Han gjorde mange ting. Les 2.11,23; 4.54; 6.14; 10.25; 12.37; 14.10; 15.24; 20.30; 21.25.

Hvem var det som utførte disse miraklene?

a. Gud, Faderen
b. Gud, Sønnen
c. Gud, den Hellige Ånd

----------------------------------------------------------------------------------------------------

a. I Joh 14.10, sier Herren at hans Far gjorde disse mirakler.
b. I resten av versene sies det at Kristus gjorde dem.
c. Ingen av disse versene sier at den Hellige Ånd gjorde noen av disse miraklene.


7. Noen lærer at Kristus uttømte seg for sin egen kraft (eller ga avkall på sin kraft) (som Han hadde fordi han var Guds Sønn) og at den hellige Ånd gjorde alle disse miraklene. De mener at de kan bevise dette fordi Herren ikke gjorde noen mirakler før Han ble døpt og den Hellige Ånd kom over Ham. Men vi skal huske på at han ikke gjorde noen mirakler er ikke det samme som at han ikke kunne gjøre det. Det er tilfelle at Skriften ikke taler om noen mirakler før den Hellige Ånd kom over Ham, men dette beviser ikke at han ikke kunne gjøre noen. Gå videre til del 8.


8. Bibelen lærer at det finnes bare én Gud, Gal 3.20 og Jak 2.19, likevel taler Skriften om Gud på tre slags måter: Gud, Faderen - Gud, Sønnen - og Gud, den Hellige Ånd.

Hvor manger guder finnes det?
Hvor mange guddommelige personer finnes det?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Én Gud har alltid eksistert som tre likeverdige personer. Det er vanskelig for oss å forstå hvordan tre personer bare kan være én Gud. Dette skal vi forsøke å ta opp i et stykke som heter GUDDOMMEN som vil komme etter hvert.


9. Vi må aldri tro det at en guddommelig person gjør noe av sitt eget. Det har aldri vært noen kamp eller konflikter mellom Faderen og Sønnen, Faderen og Ånden, eller Ånden og Sønnen. De handler alltid i samsvar med hverandre i fullkommen overensstemmelse med hverandre. Det finnes bare én Gud.

Hva mente Herren når han sa at Han ikke kunne gjøre noe av seg selv? Velg et svar.

a. At Han aldri kunne handle alene, uten Faderen og den Hellige Ånd.
b. At Kristus oppgav sin kraft og alt han gjorde var bare i Faderens kraft.
c. At Han uttømte seg selv og ga avkall på sin kraft og bare kunne gjøre mirakler bare fordi den Hellige Ånd var i Ham.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Riktig. Gå videre til del 10.
b. Galt. Vi har sett at Kristus ikke opphørte å være Gud, og en skapning uten all makt og kraft er ikke Gud. Les del 9 igjen og tenk deg om litt mer før du svarer.
c. Dette er også galt. Les om igjen del 7 i leksjon 2 og del 6 i denne leksjonen, så vil du nok kunne svare riktig.


10. Sønnen kunne ikke gjøre noe av seg selv, og vi leser aldri i Skriften at Faderen gjorde noe av seg selv uten de to andre personene i guddommen. Dette kan også sies om den Hellige Ånd.

Gjorde Kristus noe som var imot sin Fars vilje? Joh 8.29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nei, Han gjorde bare det som behaget Ham. Se også Joh 6.38


11. Hvordan skal vi forstå Kristi Ord i Joh 5.19? Han var bestemt til å gjøre alt som Gud hadde til hensikt å utrette, Han ville ikke gjøre noe av seg selv uten Faderen og Ånden. Joh 5.19 betyr ikke at Sønnen ikke kan gjøre noen mirakler i egen kraft.

Se på ordet ikke i Joh 8.53. Dette verset betyr:

a. At menneskene var døve og ikke var i stand til å høre de ord som Kristus talte.
b. De var ikke villige til å høre og tro på Hans budskap.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herren sa at folket ikke kunne høre det han talte, og dette betyr at de ikke var villige til å høre. Se Joh 5.40; Matt 7.23.


12. Les også Mark 6.5,6. Her sies det at Kristus ikke kunne gjøre noen mektig gjerning i den byen. Hvorfor det?

a. Han hadde makten til å gjøre mektige gjerninger i Mark 5.8,29,41, men han mistet denne kraften i Mark 6.5.
b. Han hadde de samme evnene her, men Han ville ikke bruke dem fordi de hadde så liten tro, v.6.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Ingenting hadde hendt som forandret Hans mektige kraft; dette svaret kan ikke være riktig.
b. Dette er riktig. Hans kraft var den samme men han var ikke villig til å bruke den fordi folket der var så vantro.

Så i Joh 5.19 forstår vi at Herren ikke var villig til å gjøre noe av seg selv. Ikke kan gjøre noe av seg selv er ikke det samme som å ikke kunne gjøre noe i det hele tatt.


13. Det vil hjelpe deg å forstå mange vanskelige vers dersom du leser nøye leser hele verset og de andre versene som står foran og etter det.

F.eks., Joh 5.19 sier ikke bare at Kristus ikke kan gjøre noe av seg selv, verset sier videre at Han gjør det han ser Faderen gjøre. Dette viser at Han bare ville handle i samråd med Faderen og ikke gjøre noe av seg selv.

Les Joh 5.30. Her igjen sier Herren at han ikke kan gjøre noe av seg selv. Hva sier han da umiddelbart videre som viser hva han kan gjøre?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herren sier at han ikke søker sin vilje , men Faderens vilje.


14. Selvsagt så mente Herren det Han sa - at Han ikke kunne gjøre noe. Men det er likså sant at Han mente alt det andre Han sa. Vårt problem er å gjenkjenne hva Han mener i alt det Han sier, når vi ser alle versene i sammenheng.
En annen ting er at vi aldri skulle si at Herren Jesus var "sønderbrutt". Ordet sønderbryte blir brukt om mennesker som kjemper mot Gud eller som har en sterk vilje og forsøker å gå deres egne veier. Gud kan sende dem store prøvelser. Han kan måtte "sønderbryte" deres vilje.
Dette var aldri tilfelle med Herren Jesus Kristus. Hans største og eneste ønske var å gjøre sin Fars vilje. Det har aldri vært noen kamp om dette mellom Faderen og Sønnen. Sønnen var aldri "sønderbrutt" og Han har aldri hatt noen sta vilje som det var nødvendig å "sønderbryte".

a. Mente Kristus det Han sa i Joh 5.19?
b. Innrømmet Kristus at han var "sønderbrutt"?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Ja, Kristus mente det Han sa men vi må ta i betraktning alt det andre som Herren sa og huske på at intet vers i Bibelen kan lære det motsatte av et annet vers.
b. Nei, han ble aldri "sønderbrutt" og trengte aldri å vedgå at Han hadde gjort noe som gikk imot Faderens vilje.


15. Forklar Joh 5.19 med dine egne ord.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du ble bedt om å forklare med egne ord. Hvis du allikevel trenger hjelp kan du se tilbake på del 9 og del 12.
Deretter kan du fortsette med vår neste del av vanskelige bibelvers.

* * *


GÅ TIL LEKSJON 6:
JEG HAR IKKE TALT AV MEGSELV (Joh 12.49)

Til startsiden

GospelBanner
GospelBanner