Leksjon 15
VANSKELIGE SKRIFTSTEDER


Ved Guds hjelp har vi nå undersøkt 13 vanskelige skriftsteder i det Nye Testamentet og har lært hvordan vi skal tolke og forklare dem uten at vi motsier andre vers i Bibelen. Vi har også sett på hvordan vi skal studere og forholde oss til andre vers i Bibelen.

Vi skal nå repetere litt noen av disse versene, så skriv ned hvordan du vil forklare disse følgende vers til en medtroende. Først kan du si litt om hvorfor verset er problematisk å forstå og etterpå kan du forklare dem. Ikke se tilbake på de tidligere leksjoner med mindre du er nødt til det.

a. Forklar Mark 13.32
b. Forklar Luk 2.52
c. Forklar Joh 4.22
d. Forklar Joh 5.19 og 12.49
e. Forklar Joh 4.28
f. Forklar Joh 20.31
g. Forklar Apg 2.25
h. Forklar Fil 2.7
i. Forklar Kol 2.9
j. Forklar 1.Pet 2.21

-----------------------------------------------------------------

a.Mark 13.32 blir brukt for å vise at Kristus ikke var allvitende, men mange vers viser at Han virkelig var allvitende, men tiden for Hans komme ser ut til å være i Hans Fars hender. Se leksjon 4, punkt 8.
b. Luk 2.52 blir brukt for å vise at Kristus ikke visste alt, Han måtte lære slik som alle andre. Men dette verset sier at han fikk mer visdom, som betyr at han tilegnet seg lærdom ved erfaring hvordan det er å være et menneske. Se leksjon 3, punkt 11.
c. Noen benytter Joh 4.22 for å forsøke å bevise at Kristus ikke var på samme nivå eller mindre enn Gud fordi Han tilba Gud. Men Herren talte om nasjonen som en enhet og ikke om seg selv som person. Se leksjon 10, punkt 19.
d. I Joh 5.19 sier Herren at Han ikke kunne gjøre noe av seg selv og dette vers blir brukt for å bevise at Han aldri gjorde noen mirakler som Guds Sønn, men Bibelen sier ikke at Faderen handlet på egen hånd, og vi kan heller ikke se i Bibelen at Ånden virket på egen hånd. I Joh 5.19 og 12.49, Sier Herren at han virket og talte i samsvar med Faderens vilje. Se leksjon 5, punkt 9.
e. Herren sa også at Faderen var større enn Ham, Joh 14.28, og noen bruker dette for å vri det til at Sønnen var mindre enn Gud eller under Faderen. Andre vers sier at Gud, Faderen, og Gud, Sønnen, og Gud, den Hellige Ånd er like store, og Joh 14.28 taler faktisk om at Faderen på denne tiden hadde større herlighet enn Herren Jesus som ble forkastet av mennesker i verden. Se leksjon 8, del 12.
f. Joh 20.31 sier klart og tydelig at Herren Jesus gjorde mange tegn som viser at Han var Kristus. Problemet er at noen bibellærere sier at andre mennesker også gjorde mirakler og på denne måte var Kristus ikke forskjellig fra andre profeter og apostler. Likevel sier Jesus selv at Han hadde gjort mektigere gjerninger som ingen andre noensinne hadde gjort før Ham. Leksjon 11, punkt 9.
g. I Apg 2.25 leser vi at Gud alltid var med Kristus, og noen sier at hadde Kristus vært alene så ville Han ha falt i synd. Men Gud er fullkomment hellig og det er Kristus også. Mennesker faller i synd fordi de har en syndig natur. Herren Jesus var hellig og kunne ikke gjøre noe som var mot Guds vilje. Se leksjon 7, punkt syv og 8.
h. Fil 2.7 sier at Herren uttømte seg selv ved å gi avkall på det han hadde. Her sier noen at Han ga avkall på å være Gud eller at Han uttømte seg for den kraft Han hadde hos Gud. Dette skjedde når Han ble mennesket Jesus. Men Kristus hadde all Guds kraft og makt; det som verset sier er at Han gav avkall på sin herlighet som Han hadde hos Faderen da ha ble menneske. Se leksjon 2, punkt 13.
i. Av Kol 2.9 ser vi hele guddommens fylde legemlig bor i Kristus. Noen mener at Kristus opphørte å være Gud og sier at Kol 2.9 er tilfelle nå etter at Herren fór tilbake til himmelen. Men Gud kan ikke opphøre å vøre Gud og på denne måten er Kol 2.9 også like riktig å bruke om Kristus mens Han vandret her på jorden som nå når Han er i himmelen. Se leksjon 9, punkt 3 og 4.
j. 1.Pet 2.21 viser oss at Kristus er vårt forbilde. Noen bibellærere hevder at Kristus ikke kunne være vårt forbilde med mindre Han var slik som oss. Kristus var gudesønnen så Han er svært forskjellig fra oss. Likevel er Han vårt eksempel og vi skulle be Gud om å hjelpe oss å følge Ham. Se leksjon 12, del 12 til 14.


Det er viktig at vi setter oss inn i slike vanskelige skriftsteder, og prøver å finner svar på det Bibelen forteller om. Så det er godt om vi kunne forstå disse versene og forklare dem for andre troende mennesker også.

Det som vi kan si er mer viktig å vite, er hvorfor noen vers ser ut til å være så vanskelige å forstå, og hva som kan hjelpe oss å forstå slike problematiske vers. Vi har lært fire viktige ting i denne serien som vi skal huske på dersom det dukker opp et vers som er vrient å tolke.

a. Vi må granske hele verset i tillegg til flere vers som står foran og bak det verset vi kikker på.
b. Ha alltid for øye at hele Bibelen er sann, og intet vers kan si i mot eller lære det motsatte av et annet vers. Vår forståelse av et vers kan nok motsi det som et annet vers lærer, men vi må sette alle versene i sammenheng med hverandre og forandre vår innstilling slik at alle versene er i samsvar med det temaet de taler om.
c. Menneskelig visdom kan lede oss på villspor, men den hellige Ånd kan hjelpe oss å forstå Skriften. Vær varsom når noen sier:, "Dette verset sier dette, og derfor må noe annet være sant". Et utsagn kan nok se ut til å si noe helt forskjellig fra et annet vers i Skriften, selv om det ser fornuftig nok ut å basere det på det første utsagnet er dette ikke alltid nødvendigvis riktig.
d. Vi må aldri legge noe til Skriften eller ta noe bort fra den. Noen ganger ville vi nok ha likt å tillegge litt menneskelig visdom til Bibelen for det ville blitt lettere å forstå. Andre ganger ganger kunne vi nok ha ønsket at et vers ikke var tatt med i Skriften fordi vi ikke kan forklare det. Begge disse ting er gale, og vi står dermed i fare for å øve vold på Skriften. Vi må forsøke å sette sammen alle de vers som behandler samme emne, og så forsøke å forstå hva Gud forkynner oss.

Det er alltid bedre å bruke de ord som står i Skriften fremfor å forsøke å forklare et vers med enkle ord som ikke er i samsvar med andre viktige vers i Bibelen.
Mange vers ser forferdelig vanskelige ut fordi mennesker ikke forstår disse fire prinsipper eller regler som er nevnt over. De bryter en av disse, og får en lære som motsier andre vers i Bibelen. Vi kan undersøke deres lære og se hvilken av disse fire prinsipper som er brutt.
Forstår du disse fire prinsipper? Du kan teste deg selv ved å se tilbake på de problematiske vers vi har vært igjennom i disse leksjonene og spørre deg selv: "Hvilket av disse fire prinsipp var det som ble brutt her?" Skriv ned svaret før du ser på det som står oppført som forslag nedenunder.

----------------------------------------------------------------------

a. Mennesker leser Mark 13.32 og tar ikke hensyn til andre vers. Dette er å bryte prinsipp 2.
b. Noen mennesker bruker Luk 2.52 for å forsøke å vise at Herren Jesus ikke var allvitende. De skulle huske på prinsipp 1 og lese verset mer nøye.
c. Her igjen må vi lese verset med omhu og også andre vers, prinsipp 1 og 2.
d. Menneskelig visdom leder noen til å si noe som ikke er riktig om Joh 5.19, de skulle huske prinsipp 3.
e. Mange kunne ha unngått denne misforståelsen hvis de hadde satt alle versene sammen som omtaler samme emne , prinsipp 2..
f. Dette problemet er oppstått av menneskelig visdom og fornuftsmessige slutninger omkring Skriften, prinsipp 3.
g. Her sier Apg 2.25 en ting og mennesker har forsøkt å tillegge det noe annet. Detter er å bryte prinsipp 4.
h. Problemet i Fil 2.7 er forårsaket av mennesker som har resonert ut fra et menneskelig ståsted og lagt noe til Skriften, prinsippene 3 og 4.
i. I dette tilfellet har menneskelig visdom forårsaket problemet, prinsipp 3.
j. Dette problemet oppstår også fordi prinsipp 3 er brutt.

Svarene er kun forslag, fordi mange feiltagelser er resultatet av å bryte to eller tre av disse fire regler. Vi skulle granske Skriften og huske alle fire prinsippene når vi skal forsøke å forklare vanskelige skriftsteder.

Her er noen andre ting du har lært i disse leksjonene, og som du burde huske på:

a. Det er bare en Gud, men tre personer kalles Gud: Gud, Faderen; Gud, Sønnen og Gud, den hellige Ånd. Disse tre personene er ikke adskilt på samme måte som tre mennsker er. Disse tre personer i guddommen er likeverdige og virker aldri uavhengige av hverandre.
b. Faderen er Gud, men med ordet "Gud" menes de tre personene i guddomen: Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd.
c. Vi må ikke tenke på tre adskilte mennesker og si at Gud er slik som dette. Vi må ikke si, som vi har sett, at sønner er under sine fedre, og derfor må Sønnen være under Faderen. Dette er feil og dermed vranglære.
d. Kristus gav avkall på sin herlighet når han ble menneske, men Han opphørte ikke å være Gud når Han ble menneske.
e. Gud er allmektig. Enhver skapning som ikke er allmektig er ikke Gud. Det samme kan sies om alle Guds egenskaper og kjennetegn.
f. Gjorde ikke er ikke det samme som kunne ikke. Gjorde er ikke det samme som måtte gjøre.
g. Husk at Kristus sa, ingen kjenner Sønnen uten Faderen (Matt 11.27). So de er uriktig å forestille seg at en skal forstå hvert eneste vers i Skriften og alt det dette leder til. I stedet skulle vi tilbe vår underfulle Frelser.

Ennå i dag er det faktisk mange som tror at Herren Jesus var et menneske, men de benekter at Han var Gud. Andre sier at Han en gang var Gud men at Han oppgav dette. Andre igjen sier at at Han bare virket som et menneske, aldri som Gud. Når vi underviser om den sannhet at Kristus var et menneske vil alle være enig i dette. Vi skulle tilbringe mye mer tid på å undervise at Han er den Allmektige Guds Sønn, men også alltid huske på at Han er den fullkomne menneskesønn.

Vi tror også at Herren snart vil komme tilbake i stor herlighet og herske som Konge over hele verden. Den første gang Han kom til jorden var Han i en tjeners skikkelse. Han vil komme tilbake og alle vil da bøye seg for Ham, den Høyeste. Nå er tiden inne til å tale mer om Hans herlighet enn om Hans liv her på jorden da mennesker forkastet Ham.

Hva vil du gjøre dersom noen kommer med vranglære eller en forførende lærdom? Dersom han er en troende skulle du veilede vedkommende. Dersom han da forkaster sannheten, bør du formane ham, Tit 3.10. Hvis noen fører fram en vranglære står det i Skriften at vi ikke skal ha omgang med slike, 2.Joh 10.

Vi må forsøke så langt det lar seg gjøre å forstå Bibelen så langt vår forstand rekker til og lære hva Skriften sier om vår Herre Jesus Kristus, men husk, det er alltid mer viktig å kjenne Han, å elske Ham, og å tilbe Ham.
Å virkelig kjenne Gud Fader, Herren Jesus Kristus og den Hellige Ånd er å ha evig liv.

* * *


GRATULERER! DU HAR FULLFØRT LEKSJONENE!

Tilbake til Startsiden

GospelBanner
GospelBanner