Leksjon 1
VANSKELIGE SKRIFT-
STEDER I BIBELEN

Det er 31,173 vers i Bibelen fordelt på 66 bøker. Noen er enkle å forstå, for eksemel at "Jesus gråt", mens andre igjen er mer vanskelige å forstå. Vi skal nå forsøke å lære oss hvordan vi skal forstå og tolke noen vanskelige vers. I tillegg skal vi se på hvordan vi kan gå inn i vanskelige vers som vi vil lære oss å forstå. Dette er i grunnen mer viktig enn å lære bare noen få vanskelige skriftsteder.


1. Først av alt skulle du tenke på Bibelen selv. Er den virkelig Guds Ord? Du kan finne svaret selv ved å lese to vers: 2.Timoteus 3.16 og 2.Peter 1.21.

Her skal vi gi deg et annet spørsmål. Du vil finne svaret på det i en av de to vers som du nettopp har lest. Før du leser spørsmålet bør du unngå å se på svaret som blir gitt nedenfor dette avsnittet. Les spørsmålet og se på de to versene som står ovenfor. Tenk på spørsmålet og ditt eget svar, og se så om ditt svar er det samme som står nedenfor avsnittet.

Her er spørsmålet:

Hvem inspirerte hele Skriften?

--------------------------------------------------

Her er svaret:

Gud inspirerte hele Skriften. Det er dette vi leser i 2.Timoteus 3.16


2. Nå tar vi for oss neste spørsmål, og forsøk så godt du kan å tildekke eller ikke se på svaret, før du har tenkt igjennom det (du kan slå opp i Bibelen hvis du ønsker det).

Hvem var det som drev menneskene når de skrev Guds budskap?

--------------------------------------------------

Svar:

Den hellige Ånd drev menneskene når de skrev om Gud, 2.Pet 1.21


3. Disse versene, 2.Timoteus 3.16 og 2.Peter 1.21, lærer likefrem at Bibelen er inspirert av Gud. Bibelen forteller oss mange ting om Gud, men her skal vi bare ta for oss et par ting. Les 5.Mosebok 6.4; Malaki 3.6; 1.Timoteus 2.5 og svar på disse to spørsmålene:

 1. Hvor mange Guder er det?
 2. Hvor ofte forandrer Gud seg?

---------------------------------------------------

Svar:

Det er bare en allmektig Gud og han forandrer seg ikke.


4. Hva betyr det når vi sier at den uforanderlige Gud har inspirert Bibelen?

Hvilket at disse utsagn er riktig? Velg en som du tror kan være sann, og se på svaret under den stiplede linjen.

 1. Vi sier at Gud inspirerte hele Skriften men det er flere Guder og det er ikke alltid disse er enige. Derfor er det at noen vers i Bibelen ikke stemmer overens med hverandre.
 2. Gud inspirerte hele Skriften og det er bare en allmektig Gud, men av og til ombestemmer han seg og noen ganger sier han ting i Bibelen som motsier det som han har sagt i andre vers.
 3. Gud er én og forandres ikke, derfor motsier ikke Bibelen seg selv. Alle vers i Skriften er i samsvar med hverandre.

-------------------------------------------------------

 1. Dette er usant fordi det bare finnes én Gud. Se del tre. Se en gang til på del 4.
 2. Dette er heller ikke tilfelle for Gud forandrer seg ikke som vi så i del 3.
 3. Dette er den eneste sanne løsning på del 4.

5. Det er veldig viktig å vite at Bibelen er en enhet , og at ingen vers motsier noen andre vers. Skriv ned i dine notater to ting som du har lært om Gud som beviser at Skriften ikke motsier seg selv. (Du har anledning til å gå tilbake og kikke hvis du trenger det).

-------------------------------------------------------

 1. Gud er én. (5.Mos 6.4)
 2. Gud forandres ikke. (Mal 3.6)

6. Det finnes vaskelige vers i Bibelen og noen er vanskelige å forstå fordi noen vers ser ut til å si noe helt annet. Vi kan være viss på at det bare SER UT TIL å lære noe helt annet fordi hele Skriften er innblåst Gud og han forandres ikke. Vårt problem blir å forstå hvert vers riktig slik at det ganske enkelt er enighet og i samsvar med det andre versene angående det samme tema.

Dersom to vers i Bibelen sa to forskjellige ting, hvilket av dem skulle vi tro? De kunne ikke begge være sanne dersom den ene sa noe som var helt motsatt av det andre. Les om de forskjellige vitnene i retten i Markus 14.56-59. Hva var det som var galt med deres vitnesbyrd om Kristus?

------------------------------------------------------

Svar:

De var ikke enige og sa ikke det samme (v.56,59), derfor ble de ikke trodd. (Selvfølgelig fortalte de ikke sannheten fordi Herren Jesus hadde ikke gjort noe galt, men man ser at to vitner må være enige ellers vil ikke folk tro dem).

For eksempel, dersom Peter sa det stikk motsatte av det Paulus sa så visste vi ikke hvem vi skulle tro. Men den ene uforanderlige Gud ledet Peter og Paulus til å skrive sannheten, så begge er i samsvar med hverandre.


7. Bare Gud kan åpenbare sannheten om seg selv. Intet menneske kan vite noe om Gud uten at Guds Ånd viser ham.

Les 1.Kor 2.11,12. Hvem vet om Gud? Velg det riktige svaret.

 1. Bare den Hellige Ånd
 2. Vi mennesker kan vite.
 3. Intet menneske kan vite.

-------------------------------------------------------

 1. Leste du begge versene?
 2. Riktig, vi kan vite om Gud, men bare dersom Gud gir sannheten til oss. Han er rede til å gjøre dette av sin egen vilje.
 3. Intet menneske kan vite om Guds anliggenheter av sin egen visdom, men 1.Kor 2.11,12 vil vise deg det riktige svaret.

8. Du har sett at hele Skriften er innåndet av Gud. For hudreder av år har kristne mennesker trodd at det var 66 bøker i Bibelen, 39 i det Gamle Testamente, fra 1.Mosebok til Malaki, og 27 i det Nye Testamente, fra Matteus til Åpenbaringen.

I 1550 la den romersk-katolske kirke til fjorten bøker til det Gamle Testamente som blir kalt Apokryfene. I dag forsøker noen å ta bort enkelte deler av Bibelen fordi de forteller oss om mirakler, andre sier at Bibelen ikke er inspirert i det hele tatt.

Hva er det som er verst, å legge noe til Skriftene eller å ta bort deler av den? Åpenbaringen 22.18,19.

---------------------------------------------------------

Svar:

Det er like galt enten du legger noe til Guds Ord eller tar noe bort fra det. Åpenbaringsboken er inspirert av Gud, men det samme er de 65 andre bøkene. Vi må ikke legge noe til Skriften eller trekke noe fra den.


9. Fariseerne laget mange regler og forsøkte å tvinge mennesker å lyde dem. Fariseerne sa at deres regler var likeså viktige som Guds bud i Skriften.

Hva sa Herren Jesus om dette?

---------------------------------------------------------

Svar:

Herren sa at deres tilbedelse var fånyttes, Gud ville ikke akseptere det.


10. Herren Jesus sa også til apostlene at den Hellige Ånd snart ville komme, Joh 14.26.

Hva sa han at den Hellige Ånd ville lære apostlene ifølge dette verset?

----------------------------------------------------------

Herren Jesus lovet at den Hellige Ånd ville lære apostlene alle ting. Apostlene skrev ned sannheten som de hadde lært og Gud bevarte den for oss i det Nye Testamentet.


11. Den oppstandne Kristus ga fem gaver til sin menighet; apostler, profeter, forkynnere, hyrder eller "pastorer" og lærere, Efeserbrevet 4.11. Hvem av disse fem gavene er gitt til menigheten i dag? Noen mennesker sier at de selv er apostler og andre påstår å være profeter. Dette er ikke tilfelle. Det er ingen Kristi apostler eller Guds profeter i dag.

Synes du at noen har rett til å forandre Skriften?

-----------------------------------------------------------

Svar:

NEI. Gud selv er uforanderlig og Han vil ikke forandre sin bok, den Hellige Skrift. Herren har gitt lærere til sin menighet men deres tjeneste er å forklare betydningen av Skriftene, ikke å forandre dem. Intet menneske har rett til å legge til noe i Skriften eller å ta noe fra den.

Dette vil hjelpe deg i å forstå om en lærer virkelig forkynner sannheten. Dersom et menneske sier han er en apostel, eller profet, da tro ham ikke. Dersom en lærer forsøker å forandre Guds Ord, kan du være trygg på at det ikke var Gud som sendte ham.


12. I denne gjennomgang av vanskelige skriftsteder vil den Hellige Ånd tale til deg gjennom Skriftene. Vi har ingen apostler eller profeter i dag, men vi har det som er skrevet av Guds apostler og profeter. Trenger vi virkelig noe menneske til å lære oss? 1.Joh 2.27.

----------------------------------------------------------

Svar:

Nei, den Hellige Ånd kan lære oss fra Skriftene, som han inspirerte. Men (!) vi skal huske på at Herren har gitt oss lærere som kan forklare og utdele sannhetens ord rett.


13. Betrakt disse tre gaver: Apostler, profeter og lærere, og bruk disse ordene til å svare på tre spørsmål.

 1. Hvem hadde myndighet til å skrive det Nye Testamente? Apostler, profeter, lærere?
 2. Hvem hadde myndighet til å forandre eller legge noe til det Nye Testamente? Apostler, profeter, lærere?
 3. Hvem hadde myndighet til å forklare betydningen av det Nye Testamente? Apostler, profeter, lærere?

---------------------------------------------------------

a. Apostlene skrev det meste av det Nye Testamente og profetene skrev det meste av det Gamle Testamente. De andre som skrev det Nye Testamente kan også kalles profeter fordi de talte om Gud.

b. Ingen har myndighet til å forandre eller å legge noe til Guds Ord, heller ikke dersom han skulle påstå å være en inspirert apostel eller profet.

c. Herren har gitt menigheten lærere og disse har myndighet til å forklare betydningen av det Nye Testamente.

Detter er grunnen til at du ikke skal tro noe menneske som sier han er en apostel eller profet. Bare apostler og profeter hadde autoritet til å skrive Bibelen. Det var deres gjerning. Men i dag kan intet menneske legge noe til Guds Ord, eller ta noe bort fra det. Skriften er komplett!


14. Lærere skulle forklare Skriftene og ikke forsøke å legge noe til dem. Du vil se noen vanskelige vers etter hvert i denne serien og vi skal studere disse versene sammen med andre vers som behandler det samme tema. Dette skulle hjelpe deg i å forstå, men det kan alltid dukke opp andre vers som er vanskelige senere. Hva skulle en lærer gjøre med slike vanskelige vers? Hvilket svar synes du passer best?

 1. La folk tro at han virkelig forstår alt i Bibelen, men bare at han ikke kan forklare de vanskelige versene.
 2. Bare bruke Skriftens språkbruk selv om han ikke kan forklare den fullstendige betydning.
 3. Forklare folk at Bibelen er et mysterium og ingen kan forstå den.
 4. Si at bare prester kan forstå det som er skrevet etter å ha studert mange år på universitet.
 5. Følge en stor forkynner som er godt kjent fordi han må vite hva som er rett.

---------------------------------------------------------

 1. Vi skulle aldri oppføre oss som om vi var bedre enn det vi er. Gud vil at vi skal tale sannhet og at våre gjerninger skal harmonere med sannheten.
 2. Dette er det beste svaret. Bibelen er Guds Ord og vi kan trygt bruke selve ordene som Skriften benytter.
 3. Gud har gitt oss Bibelen og Han ønsker at vi skal forstå den. Han har også gitt oss den Hellige Ånd for å hjelpe oss, se del 12.
 4. Nei, vanlige mennesker kan forstå en stor del av Skriften. Paulus hadde nok en utdannelse, men Peter og Johannes var vanlige mennesker, Apg 4.13; 22.3.
 5. Nei, Bibelen sier at det vil være mange falske lærere på slutten av menighetens tid, 2.Tim 4.3,4; 2.Pet 2.1-3; Jud 18,19. Så vi skal ikke følge noen lærer med mindre vi vet sikkert at han utdeler sannhetens ord rett.

15. Vi skulle kjenne hele Skriften og vi kan bruke Skriftens ord selv om vi ikke kan fullt og helt forklare hvert eneste vanskelige vers vi støter på. Når alt kommer til stykket er Gud veldig og allmektig, ingen kan påstå at de vet alt om Gud. Vi kan tilbe Gud for det Han er og håpen at vi en dag vil forstå mer av Ham.

Skriften lærer oss at et ugudelig menneske snart vil komme og påstå at han er Gud, 2.Tess 2.4. Selv i dag er noen mennesker stolte og lærer at mennesker kan utrette hva som helst og forstå hva som helst. Dersom det er noe i Bibelen de ikke kan forstå, sier de at Skriften er ukorrekt og nekter å lese den.

Vi skulle studere Skriften og lese den ofte, men husk at menneskets sinn ikke er stort nok til å forstå alt om Gud og hans Ord. Si iallfall ikke at dersom vi ikke forstår den, så kan den ikke være sann. Noen mennesker hopper elegant over det vanskelige versene i Bibelen, men dette er galt. Vi skulle forvente at vi fant noen vanskelige vers å forstå i Guds Bok. Vi kan tro disse vers og tilbe Gud selv før vi forstår mye av det skrevne Ord.

De samme tingene er tilfelle om Herren Jesus Kristus, fordi Kristus er Gud. Ja, det kan være mange flere vanskelige skriftsteder om Kristus enn om faderen. Dette er fordi Kristus ikke bare er Gud, Han er menneske også. Noen vers forteller oss ganske greit at han er Gud, andre at han er menneske. Vi må være varsomme så vi ikke bare lærer én ting om Kristus. Han er Gud og Han er menneske. Aldri lær noe annet som tar bort glansen og herligheten fra vår Herre, Jesus Kristus.

I denne serien skal vi ta for oss og studere noen få vers som kan være vanskelige å forstå om Herren Jesus Kristus, som mange troende ikke forstår. Spør Faderen om å hjelpe deg til å lære Hans Sønn å kjenne slik at du kan tilbe Ham og fortelle andre om Ham.

* * *


GÅ TIL LEKSJON 2:
KRISTUS UTTØMTE SEG SELV (FIL 2.7)

Til startsiden

GospelBanner
GospelBanner